AUDI Q3 NEEMT REVANCHE

Auto Review - - EERSTE PAGINA -

Na al­le die­sel­schan­da­len ver­legt Audi zijn aan­dacht graag naar de ze­ro emis­si­on Audi e-tron. De af­ge­lo­pen maan­den zijn we al op­ge­warmd met een prach­ti­ge tv-re­cla­me­cam­pag­ne en nu is de elek­tri­sche suv een feit. De e-tron is na­tuur­lijk niet al­leen maar een be­lang­rij­ke stap in Audi’s ima­go-op­poets­ope­ra­tie. Het wordt waar­schijn­lijk een van de au­to’s waar­van we ach­ter­af zeg­gen dat-ie een be­lang­rij­ke rol heeft ge­speeld in de elek­tri­fi­ca­tie van ons wa­gen­park. Waar­om? Om­dat Audi in het ver­le­den al eer­der trend­set­tend is ge­weest. Bij­voor­beeld met zijn quat­tro-aan­drij­ving en de di­rect in­ge­spo­ten die­sel- en ben­zi­ne­mo­to­ren. Het merk was hier­mee wel­is­waar niet de eerste, maar zorg­de vaak wel voor de de­fi­ni­tie­ve door­braak van re­la­tief nieu­we con­cep­ten. In dat ka­der is het trou­wens op­mer­ke­lijk dat de e-tron een klei­ne­re ac­tie­ra­di­us heeft dan de Ja­gu­ar I-Pa­ce. Ter­wijl je met de Brit op één ac­cu­la­ding 480 ki­lo­me­ter kunt rij­den, komt Audi’s nieu­we cre­a­tie niet ver­der dan 400 ki­lo­me­ter. Dat is voor de nieu­we Mer­ce­des EQ C (zie el­ders op de­ze pa­gi­na’s) ove­ri­gens niet an­ders. Met zijn ui­ter­lijk sluit de e-tron naad­loos aan bij de rest van het Audi-gam­ma. Ster­ker nog, hij lijkt sterk op de nieu­we Q3 (van­af pa­gi­na 20). Let bij­voor­beeld maar eens op de ‘bult’ die hal­ver­we­ge het ach­ter­por­tier be­gint. Maar ook het front komt in gro­te lij­nen over­een, al is het – af­han­ke­lijk van de lucht­weer­stand ac­tie­ve – tra­lie­werk van de gril­le wel dui­de­lijk an­ders. Aan de ach­ter­kant on­der­scheidt de e-tron zich van de Q3 door zijn door­lo­pen­de ach­ter­licht­balk. Als je de twee naast el­kaar ziet, is er geen twij­fel mo­ge­lijk over wel­ke wel­ke is. De 4,90 me­ter lan­ge e-tron is bij­na net zo groot als de Q7, ter­wijl de Q3 bij­na een hal­ve me­ter kor­ter is. Op het ge­bied van in­te­ri­eur- en kof­fer­ruim­te hoef je bij de e-tron wei­nig con­ces­sies te doen. Dank­zij de 2,93 me­ter lan­ge wiel­ba­sis heb je been­rui­me te over, bo­ven­dien zijn er twee kof­fer­bak­ken aan boord. Voor­in is dat een be­schei­den exem­plaar met een in­houd van 60 li­ter (voor de laad­ka­bel), ter­wijl je ach­ter­in 500 tot 1725 li­ter kwijt kunt. Wan­neer de con­cur­ren­tie zijn stek­ker-suv’s van twee elek­tro­mo­to­ren voor­ziet, kan Audi na­tuur­lijk niet ach­ter­blij­ven. Als je kalm aan doet, ver­richt de elek­tro­mo­tor bo­ven de ach­ter­as al­le werk, maar is er meer po­wer ge­wenst, dan scha­kelt de voor­ste elek­tro­mo­tor bij. Ver­vol­gens be­schikt de be­stuur­der over 408 pk en 660 new­ton­me­ter, die via al­le vier de wie­len op het as­falt wor­den over­ge­bracht. Zo knal je bin­nen 5,7 tel­len fluis­ter­stil naar de 100 km/h. De top­snel­heid is be­grensd op 200 km/h. Het in­te­ri­eur­ont­werp doet sterk den­ken aan dat van de A6 en A8, met veel scher­men en wei­nig knop­pen. Op vei­lig­heids­ge­bied is het mees­te wat je kunt be­den­ken wel aan boord. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je voor de van­af­prijs van 84.100 eu­ro iets te­kort­komt. Hoe­wel … stan­daard ben je af­han­ke­lijk van een 11 kW-la­der. Wil je dat je e-tron snel­ler weer vol prik zit, dan moet je bij­be­ta­len voor com­pa­ti­bi­li­teit met een 22 kWlaad­punt. Een nieu­we ge­ne­ra­tie snel­la­der (tot 150 kW) vult de accu van 95 kWh in een dik half uur. Eind no­vem­ber lig­gen de be­stel­for­mu­lie­ren van de e-tron klaar bij de dea­ler, van­af ja­nu­a­ri 2019 zul­len we de eerste exem­pla­ren op straat gaan zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.