Maz­da MX-5

Als je met een Maz­da MX-5 op de berg­weg in Trans­syl­vanië rijdt die vol­gens Je­re­my Clark­son de leuk­ste in the world is, kom je dicht in de buurt van puur au­to­ge­luk. We be­dwin­gen de Trans­fa­g­a­ra­san met de twee­li­ter mo­tor, die meer ver­mo­gen kreeg.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Jaap Pe­ters

Op de pers­con­fe­ren­tie van de ver­nieuw­de Maz­da MX-5 werd iets ver­ras­sends ver­teld. Masas­hi Na­kaya­ma, de man die de hui­di­ge MX-5 ont­wierp én pro­ject­lei­der was van de au­to, was voor­al ge­char­meerd van de 1,5-li­ter mo­tor. In com­bi­na­tie met de­ze mo­tor kwam het bes­te in de MX-5 naar bo­ven: de ver­hou­ding tus­sen ver­mo­gen en ge­wicht was ide­aal. Van de krach­ti­ge­re MX-5 met twee­li­ter mo­tor was hij min­der ge­char­meerd. Die was er voor­al voor de Ame­ri­ka­nen, met hun rus­ti­ge rij­stijl. Het was een com­pro­mis, en daar hield Na­kaya­ma niet zo van. De 2,0li­ter mo­tor heeft hem sinds de in­tro­duc­tie in 2015 on­ge­twij­feld wat nach­ten uit zijn slaap ge­hou­den. Het moest toch mo­ge­lijk zijn om hem net zo spannend te ma­ken als de MX-5 met 1.5-mo­tor? Laatst­ge­noem­de werd bij de fa­ce­lift vrij­wel on­ge­moeid ge­la­ten. Het ver­mo­gen steeg met wel­ge­teld één pk naar 132 pk en het kop­pel nam toe met 2 Nm tot 152 Nm. Al­le aan­dacht van de tech­ni­ci ging uit naar de krach­tig­ste Sky­Ac­tiv-G-mo­tor. Hij kreeg flink wat meer ver­mo­gen: in plaats van 160 pk le­vert hij nu 184 pk. Het maxi­ma­le toe­ren­tal werd ver­hoogd van 6800 naar 7500 tpm, net als bij de 1,5-li­ter mo­tor. Het kop­pel steeg licht van 200 naar 205 Nm en is be­schik­baar bij 4000 tpm. Mis­schien wel be­lang­rij­ker is dat het ge­wicht van de au­to niet toe­nam, on­der meer door­dat de zui­gers en de kruk­as lich­ter wer­den ge­maakt. We gaan kij­ken of Masas­hi Na­kaya­ma eer van zijn werk heeft op een bij­zon­de­re lo­ca­tie: de Trans­fa­g­a­ra­san.

CEAU­SE­S­CU’S FOLLY

Bij de trou­we kij­ker van TopGear zal bij de naam Trans­fa­g­a­ra­san een bel­le­tje gaan rin­ke­len. De Roe­meen­se berg­pas werd door Je­re­my Clark­son uit­ge­roe­pen tot mooi­ste weg … in­the­world. Dat schept ver­wach­tin­gen. De weg werd be­gin ja­ren ze­ven­tig aan­ge­legd in op­dracht van dic­ta­tor Ni­co­lae Ceau­se­s­cu. Over het doel van de weg is het gis­sen: som­mi­gen zeg­gen dat hij werd aan­ge­legd voor een be­te­re troe­pen­ver­plaat­sing van het le­ger, als de Rus­sen het land zou­den bin­nen­val­len. An­de­ren be­we­ren dat het een pres­ti­ge­pro­ject van hem­zelf was: hij wil­de la­ten zien dat hij gro­ter en mach­ti­ger was dan de na­tuur en dat hij de­ze naar zijn hand kon zet­ten. Tij­dens het aan­leg­gen van de weg, die van be­gin ok­to­ber tot eind mei dicht is van­we­ge het win­ter­se weer, vie­len tien­tal­len do­den. De bij­naam is dan ook Ceau­se­s­cu’sFol­ly. Wat de aan­lei­ding voor de bouw ook was, de Trans­fa­g­a­ra­san is een ju­weel. Of het echt de al­ler­mooi­ste weg ter we­reld is, dur­ven we niet te zeg­gen, maar de rou­te staat met stip in ons per­soon­lij­ke fa­vo­rie­ten­lijst­je. De wend­ba­re MX-5 is na­tuur­lijk een ide­a­le au­to om de 151 ki­lo­me­ter lan­ge berg­weg te lijf te gaan.

AAN JE VOE­TEN

Voor­dat we weg­rij­den, ma­ken we al ken­nis met een fij­ne nieu­we fea­tu­re. Het stuur van de MX-5 is niet al­leen meer in de hoog­te, maar nu ook in de diep­te te ver­stel­len. Zo kun je

De hui­di­ge MX-5 weegt slechts 100 ki­lo meer dan de al­ler­eer­ste uit 1989.

veel ge­mak­ke­lij­ker je ide­a­le zit­po­si­tie vin­den. De MX-5 is al­tijd voor­al op de be­stuur­der ge­richt ge­weest. En nog steeds; de bij­rij­der komt er be­kaaid van­af, lan­ge men­sen kun­nen hun be­nen nau­we­lijks fat­soen­lijk kwijt. Met het dak dicht kun­nen de in­zit­ten­den door claus­tro­fo­bie be­van­gen wor­den. Maar als wij een MX-5 tot on­ze be­schik­king heb­ben, rij­den we ei­gen­lijk al­tijd open. Dan heb je ner­gens last van en ligt de we­reld aan je voe­ten. Op weg naar de Trans­fa­g­a­ra­san kij­ken we al on­ze ogen uit: in Roe­me­nië is het niet on­ge­brui­ke­lijk dat op de door­gaan­de we­gen nog met paard en wa­gen wordt ge­re­den. In de dor­pen zijn vaak al­leen de hoofd­we­gen nog ge­as­fal­teerd, trot­toirs zijn er niet, dus voet­gan­gers, au­to’s, ou­de die­sel­bus­sen, koei­en, scha­pen en een en­ke­le dap­pe­re fiet­ser ma­ken al­le­maal ge­bruik van de­zelf­de weg. Da­cia’s zijn al­om­te­gen­woor­dig, zelfs de op de Re­nault 12 (1969) ge­ba­seer­de Da­cia 1300 zie je nog re­gel­ma­tig voor­bij ko­men. Ver­ge­le­ken met de Stel­vio en de Got­t­hard­pas, is de Trans­fa­g­a­ra­san een oa­se van rust. Er is door­de­weeks nau­we­lijks ver­keer, dus zijn de om­stan­dig­he­den ide­aal om te kij­ken of je ple­zier kunt be­le­ven met de ver­nieuw­de twee­li­ter mo­tor. Al we­ten we dat ei­gen­lijk wel, een rit in een MX-5 is ons nog nooit te­gen­ge­val­len. We noe­men nog maar even de be­lang­rijk­ste ken­mer­ken die de MX-5 eeu­wi­ge roem heb­ben be­zorgd: ach­ter­wiel­aan­drij­ving, een per­fec­te ge­wichts­ver­de­ling van 50/50, een laag zwaar­te­punt en een laag ge­wicht. De hui­di­ge MX-5 2.0 weegt slechts 100 ki­lo meer dan de al­ler­eer­ste MX-5 uit 1989.

IE­DER­EEN INHALEN

Ei­gen­lijk is het bij de eerste bocht al raak: je kunt de MX-5 zeer nauw­keu­rig plaat­sen, het ESP houdt zich op de vlak­te. De krach­ti­ge mo­tor heeft geen kind aan de lich­te au­to en

klinkt ook nog eens lek­ker. Dank­zij aan­ge­pas­te uit­laat­dem­pers werd het ge­luid nog wat span­nen­der ge­maakt. Op weg naar het hoog­ste punt van 2042 me­ter wordt het kou­der en mis­ti­ger, maar on­ze mis­sie is om het dak niet dicht te doen. De MX-5 heeft stoel­ver­war­ming en dat is vol­doen­de om ons warm te hou­den. De weg kent on­tel­ba­re haar­speld­boch­ten en door­draai­ers. Bo­ven­dien heeft de Trans­fa­g­a­ra­san de mees­te tun­nels van al­le au­to­we­gen in Roe­me­nië, zo­dat het ge­luid van de mo­tor af en toe mooi weer­kaatst. Soms is het op­pas­sen voor ga­ten in het as­falt, de kwa­li­teit is hier en daar be­roerd. Maar de MX-5 is ver­ras­send vrien­de­lijk voor zijn in­zit­ten­den en het on­der­stel ver­werkt de on­ef­fen­he­den ver­ras­send soe­pel, om zich daar­na weer on­ver­stoor­baar op de vol­gen­de boch­ten­com­bi­na­tie te stor­ten. Af en toe ha­len we een vracht­wa­gen in, of een ver­dacht lang­zaam rij­den­de Da­cia Lo­gan. En dat ter­wijl we de Roe­me­nen op de door­gaan­de weg rich­ting de Trans­fa­g­a­ra­san ha­che­lij­ke in­haal­ma­noeu­vres za­gen uit­voe­ren in blin­de boch­ten en op on­ver­har­de we­gen. Ge­luk­kig is er wei­nig ver­keer. Wat laat de MX-5 zich toch ge­mak­ke­lijk door boch­ten stu­ren en wat is de snel­heids­be­le­ving bij het uit­ac­ce­le­re­ren van boch­ten for­mi­da­bel. Voor­al bij ho­ge toe­ren­tal­len is het la­chen ge­bla­zen. “Meer moet dat niet zijn”, zeg­gen on­ze zui­der­bu­ren zo mooi aan meer ver­mo­gen heb je echt geen be­hoef­te. Wij re­den nog niet eer­der met de MX-5 2.0, maar we ver­moe­den dat Masas­hi Na­kaya­ma in­mid­dels dik te­vre­den is.

CA­ME­RA’S

Het ex­tra ver­mo­gen voor de sterk­ste MX-5 is het be­lang­rijk­ste nieuws. Voor de vol­le­dig­heid noe­men we ook de an­de­re (mi­ni­ma­le) ver­an­de­rin­gen, die ook gel­den voor de 1.5 met 132 pk: op­ti­o­neel is Ap­ple Car Play le­ver­baar, de be­ker­hou­ders zijn ver­ste­vigd en de rug­leu­ning van de stoe­len is iets be­ter in­stel­baar. Ver­der werd de vei­lig­heids­uit­rus­ting ver­be­terd, met ver­keers­bord­her­ken­ning, ver­moeid­heids­her­ken­ning en een ach­ter­uit­rij­ca­me­ra. De MX-5 Sky­Ac­tiv-G met 132 pk is le­ver­baar van­af 32.990 eu­ro, de Sky­Ac­tiv-G 184 kost min­stens 40.090 eu­ro. Be­stel je lie­ver de RF met hard­top, dan ben je mi­ni­maal 37.090 eu­ro kwijt. Ach­ter­af hoor­den we ove­ri­gens pas dat de maxi­mum­snel­heid op de Trans­fa­g­a­ra­san 40 km/h is, van­daar al die tra­ge Roe­me­nen. Ge­luk­kig werd er­bij ver­teld dat er geen flit­s­pa­len op de weg staan.

Dic­ta­tor Ceau­se­s­cu wil­de met de­ze weg la­ten zien dat hij de na­tuur de baas was.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.