Jeep Che­ro­kee

Voor de ge­mid­del­de suv-ko­per was de Jeep Che­ro­kee door zijn op­val­len­de de­sign wat al te ex­pres­sief. Jeep speelt tóch lie­ver op ‘sa­fe’ en heeft de au­to een gron­di­ge fa­ce­lift ge­ge­ven.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Igor Stuif­zand

Even de vin­gers op­ste­ken: wie was er vier jaar ge­le­den níet met stom­heid ge­sla­gen, toen de hui­di­ge Jeep Che­ro­kee werd ont­huld? Cu­ri­eus was die neus, niet? En die hoog ge­plaatste plat­te kop­lam­pen ble­ken niet eens de kop­lam­pen te zijn – juist de klei­ne vier­kan­te licht­units er­on­der schie­pen dim- en groot­licht in de duis­ter­nis. Met zijn ge­waag­de/bi­zar­re C4 Pi­cas­so-ach­ti­ge voor­plecht – die la­ter nog ’ns dun­ne­tjes door Hyun­dai werd ge­ko­pi­eerd – toon­de de Ame­ri­kaan­se of­froad-spe­ci­a­list in elk ge­val lef. Maar daar­bij liep Jeep na­tuur­lijk óók het ri­si­co dat heel wat po­ten­ti­ë­le suv-ko­pers de neus op­haal­den voor de nieu­we Che­ro­kee en naar de con­cur­re­ren­de mer­ken lie­pen. Met slechts en­ke­le tien­tal­len Ne­der­land­se re­gi­stra­ties op jaar­ba­sis, kan in­der­daad de voor­zich­ti­ge con­clu­sie wor­den ge­trok­ken dat de ge­mid­del­de suv’erd niet zit te wach­ten op zo’n ge­durfd ont­werp. Maar nu heeft de Che­ro­kee een fa­ce­lift on­der­gaan. Dat moet hem voor een veel gro­ter pu­bliek in­te­res­sant ma­ken. Zo ver als de re­ac­ties uit­een lie­pen over de oor­spron­ke­lij­ke neus, zo eens­ge­zind is de me­ning over de ui­ter­lij­ke re­tou­ches die Jeep aan de au­to heeft door­ge­voerd. De ver­nieuw­de Che­ro­kee is geen op­zien­ba­ren­de, maar wel een keu­ri­ge ver­schij­ning. Pre­cies wat no­dig is om klan­ten te trek­ken die an­ders in een Tiguan, XC60, Dis­co­ve­ry Sport, Tuc­son of RAV4 zou­den stap­pen.

HULP­MID­DEL­TJES

Wat er al­le­maal aan de neus van de Che­ro­kee is ver­an­derd, be­hoeft wei­nig toe­lich­ting. Al­les is an­ders. De au­to heeft nu con­ven­ti­o­neel ge­vorm­de led-kop­lam­pen met ge­ïn­te­greer­de dag­rij­ver­lich­ting, op de plaats waar je ze ver­wacht. En aan de ach­ter­kant is voor de ken­te­ken­plaat een meer voor de hand lig­gen­de plaats ge­von­den: op de ach­ter­klep. Stel­re­gel in de au­to­we­reld is dat de vei­lig­heids­uit­rus­ting en de mo­ge­lijk­he­den op mul­ti­me­di­aal ge­bied flink wor­den uit­ge­breid bij een gron­di­ge up­da­te. Voor de Che­ro­kee was dat niet no­dig: die zat al zeer ri­ant in zijn elek­tro­ni­sche hulp­mid­del­tjes. Slechts een paar on­der­de­len zijn aan de lijst toe­ge­voegd: voet­gan­gers­her­ken­ning op de aan­rij­dings­sen­so­riek, een twee­de knie-air­bag (voor de bij­rij­der) en do­de­hoek­waar­schu­wing die ook op krui­send ver­keer bij uit­par­ke­ren re­a­geert. Het Ucon­nect-mul­ti­me­dia­sys­teem heeft nieu­we soft­wa­re, een aan­raak­scherm met meer pixels en het is voor­be­reid op Ap­ple CarPlay en An­droid Au­to. Wat be­treft de uit­rus­ting van de Che­ro­kee be­staat er geen ge­brek aan keu­ze­mo­ge­lijk­he­den: hij wordt aan­ge­bo­den als Sport, Lon­gi­tu­de, Li­mi­ted en Over­land. La­ter komt daar nog de stoe­re, na­druk­ke­lijk op of­froad-ge­bruik ge­rich­te Che­ro­kee Trail­hawk bij. Het be­lang­rijk­ste nieuws op tech­nisch ge­bied is de komst van een twee­li­ter ben­zi­ne­mo­tor met tur­bo, die een ver­mo­gen le­vert van 272 pk. Tij­dens on­ze eerste ken­nis­ma­king met de ver­nieuw­de Che­ro­kee was de­ze mo­tor­va­ri­ant ech­ter niet be­schik­baar voor een proef­rit,

zo­dat je on­ze rij­er­va­rin­gen met de­ze au­to nog te­goed houdt. Zo­dra de ver­nieuw­de Che­ro­kee be­gin 2019 be­steld kan wor­den, is hij er in eerste in­stan­tie al­leen met de reeds be­ken­de 2,2li­ter tur­bo­die­sel. De­ze was er voor­heen met 185 en met 200 pk, maar door al­le aan­pas­sin­gen die no­dig wa­ren om hem aan de streng­ste emis­sie­nor­men te la­ten vol­doen, is het ver­mo­gen nu af­ge­re­geld op 195 pk. De mo­tor le­vert een kop­pel van 450 new­ton­me­ter, waar­mee de Che­ro­kee in 8,8 se­con­den naar de hon­derd sprint. Feit is dat het een ui­terst pret­ti­ge en stil­le mo­tor is, voor­al wan­neer hij ge­kop­peld wordt aan de ne­gen­traps au­to­maat. De­ze bak scha­kelt snel en soe­pel, zon­der hin­der­lij­ke twij­fel­mo­men­ten of schok­ken wan­neer hij van ver­zet wis­selt.

HET ZWA­RE WERK

Het on­der­stel van de Che­ro­kee is slechts op de­tail­ni­veau ge­mo­di­fi­ceerd, en de rij­ei­gen­schap­pen van de au­to zijn niet merk­baar ver­an­derd. De au­to ver­loo­chent zijn af­komst niet: de weg­lig­ging is niet na­druk­ke­lijk com­for­ta­bel of dy­na­misch, maar voel­baar op het zwa­re werk voor­be­reid – op het as­falt of er­naast. Met het gro­te, dik­ke stuur in han­den, krijg je de in­druk met een au­to on­der­weg te zijn die ber­gen ver­zet. De Che­ro­kee was al in staat een la­ding van dik 600 ki­lo te tor­sen en een ge­rem­de aan­hang­wa­gen van bij­na 2400 ki­lo te trek­ken, en daar zal wei­nig aan ver­an­derd zijn. Over la­ding ge­spro­ken: de kof­fer­ruim­te is nu ef­fi­ci­ën­ter in­ge­richt, waar­door het laad­vo­lu­me er met ze­ven­tig li­ter op voor­uit is ge­gaan. Nu past er 570 li­ter in de kat­ten­bak. Ook daar­mee kan Jeep meer suv-ko­pers in­te­res­se­ren voor de Che­ro­kee dan voor­heen het ge­val was.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.