Hon­da CR-V

We heb­ben er twee jaar op ge­wacht, maar nu komt de vijf­de ge­ne­ra­tie Hon­da CR-V eindelijk naar Eu­ro­pa. Heeft de suc­ces­vol­le suv iets van zijn smaak ver­lo­ren?

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mar­cel Kühler, Bart Smak­man

Geen won­der dat de CR-V in de we­reld­wij­de top 10 van best­ver­koch­te au­to’s staat.

Als je bij de ring­weg rond Am­ster­dam een klap­stoel­tje uit­vouwt en turft wel­ke au­to’s voor­bij­ra­zen, kom je waar­schijn­lijk niet tot de con­clu­sie dat de Hon­da CR-V een ver­koop­suc­ces is. Maar dat is de mid­del­gro­te suv wel­de­ge­lijk. Sinds zijn in­tro­duc­tie in 1995 is hij zelfs uit­ge­groeid tot een van de best ver­ko­pen­de au­to’s ter we­reld. Niet in óns stuk­je van de we­reld, maar daar lig­gen ze in Ja­pan vast niet wak­ker van. Het ver­klaart waar­om de nieu­we, vijf­de ge­ne­ra­tie van de Com­for­ta­ble Ru­na­bout Ve­hi­cle (CR-V) in de Ver­e­nig­de Sta­ten al twee jaar ver­kocht wordt en Eu­ro­pa nu pas aan de beurt is. Des­on­danks he­ten we hem har­te­lijk wel­kom, want Hon­da be­looft dat hij zijn voor­gan­ger op drie be­lang­rij­ke fron­ten over­treft: comfort, bin­nen­ruim­te en vei­lig­heid.

KIN­DER­LIJ­KE KNEED­BAAR­HEID

Het eerste wat op­valt, is het aan­ge­scherp­te front. De op één na groot­ste ver­an­de­ring aan de car­ros­se­rie is de 33 mil­li­me­ter lan­ge­re wiel­ba­sis. Nou za­ten pas­sa­giers in de vo­ri­ge CR-V al niet om been­ruim­te ver­le­gen, maar in ons Eu­ro­pe­se land­je met lan­ge in­wo­ners kan de bin­nen­ruim­te niet groot ge­noeg zijn. De ba­ga­ge­ruim­te is ook op­ge­rekt. Als je de nieu­we elek­tri­sche ach­ter­klep opent, be­schik je over een prak­tisch laad­ruim van 561 li­ter. Met de ach­ter­bank plat past er zelfs 1756 li­ter ach­ter­in (voor­heen 1627 li­ter). Een in hoog­te ver­stel­ba­re bo­dem­plaat zorgt voor een zo goed als vlak­ke laad­vloer. Een door­laad­ope­ning in de rug­leu­ning ont­breekt. Jam­mer, want zo’n luik komt van pas als je ski’s of fierl­jep-pols­stok­ken wilt ver­voe­ren. Een an­der han­dig­heid­je dat in de CR-V ont­breekt, is een bij­rij­ders­stoel met om­klap­ba­re rug­leu­ning. Wat de 4,6 me­ter lan­ge suv dan weer wel heeft, is de mo­ge­lijk­heid om hem met ze­ven zit­plaat­sen te be­stel­len. Op de der­de zit­rij heb je ech­ter zo wei­nig knie- en voe­ten­ruim­te, dat je vol­was­se­nen er geen ple­zier mee doet. Zij heb­ben de kin­der­lij­ke kneed­baar­heid ver­lo­ren die no­dig is om er plaats te ne­men. Hon­da heeft de vei­lig­heids­uit­rus­ting van de CR-V ‘ge­su­per­si­zed’. Dat wil zeg­gen dat een bots­waar­schu­wing met een au­to­ma­tisch nood­rem­sys­teem, spoor­as­sis­ten­tie, ver­keers­bord­her­ken­ning en adap­tie­ve crui­se­con­trol le­ver­baar zijn. Vol­gens de eerste be­rich­ten be­ho­ren ze zelfs tot de stan­daard­uit­rus­ting, maar dat moe­ten we nog be­ves­tigd krij­gen.

ÉÉN BEN­ZI­NE, GEEN DIE­SEL

Zo­dra de nieu­we CR-V bij de dea­ler staat, heb je keu­ze uit voor­wiel- en vier­wiel­aan­drij­ving. Over de kracht­bron heb je niets te zeg­gen: de CR-V wordt al­tijd aan­ge­dre­ven door een 1,5-li­ter vier­ci­lin­der tur­bo­ben­zi­ne­mo­tor. In com­bi­na­tie met een hand­ge­scha­kel­de zes­bak le­vert hij 173 pk. Voor de ver­sies met trap­lo­ze au­to­maat krikt Hon­da dat op tot 193 pk. De VTEC-tur­bom­o­tor maakt een goe­de beurt met zijn soe­pe­le draai­ei­gen­schap­pen en hij is mooi stil bij la­ge toe­ren­tal­len. Maar om de suv rap in be­we­ging te bren­gen, zoekt de 1,5-li­ter maar wat graag de ho­ge­re toe­ren­ge­bie­den op. On­der de 3000 tpm re­a­geert hij net zo en­thou­si­ast als een pu­ber die de groen­con­tai­ner aan de weg moet zet­ten: schoor­voe­tend. Een po­ti­ge die­sel­mo­tor met veel kop­pel on­der­in zou fijn zijn. He­laas deelt Hon­da die me­ning niet en de kans is klein dat de CR-V ooit nog eens met een die­sel­mo­tor ge­le­verd gaat wor­den. Niet dat de ben­zi­ne­mo­tor zo dor­stig is, hoor. Vol­gens de boord­com­pu­ter ver­brui­ken we tij­dens de test­rit 6,8 li­ter per 100 ki­lo­me­ter (1 op 14,7). Dat is maar een frac­tie meer dan de door Hon­da op­ge­ge­ven 6,6 l/100 km.

COMFORT MET EEN GRO­TE C

De be­stu­ring is best di­rect en pre­cies. Dat neemt niet weg dat de mid­del­gro­te suv is toe­ge­spitst op comfort. Zelfs zon­der de hulp van adap­tie­ve schok­dem­pers biedt de nieu­we CR-V een aan­ge­naam veer­com­fort. Kui­len, dwars­ri­chels, gol­vend as­falt en snel­we­gen die zijn op­ge­lapt met plak­ken nieuw as­falt, glij­den vrij­wel on­ge­merkt on­der de wie­len van de Hon­da door. Mocht je on­der­weg een paar boch­ten te­gen­ko­men, dan is er geen man over­boord, want de car­ros­se­rie­be­we­gin­gen blij­ven keu­rig bin­nen de per­ken. Over win­deruis en af­rol­ge­lui­den heb­ben we even­min klach­ten. Dank­zij ac­tie­ve ruis­on­der­druk­king – een uit­vin­ding waar­bij au­dio­sig­na­len wor­den ge­bruikt om de ruis te neu­tra­li­se­ren – blijft het in de ca­bi­ne van CR-V in de mees­te rij­si­tu­a­ties aan­ge­naam stil. Als we Hon­da naar de ver­koop­prijs vra­gen, blijft het jam­mer ge­noeg ook stil.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.