Audi A6 Avant

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Bart Smak­man

De nieu­we Audi A6 Avant krijgt het­zelf­de high­tech dash­board als de se­dan (zie pa­gi­na 82). En ach­ter de im­po­san­te gril­le ligt Audi’s nieu­we vier­ci­lin­der ben­zi­ne­mo­tor met 245 pk. Niet al­les wordt be­ter, want de ba­ga­ge­ruim­te is klei­ner dan die van zijn voor­gan­ger.

Audi maakt er een ge­woon­te van om een nieuw mo­del eerst aan te bie­den met die­sels en pas la­ter met ben­zi­ne­mo­to­ren te ko­men. Daar­om treedt de A6 Li­mou­si­ne in de vergelijkende test op pa­gi­na 82 aan als po­ti­ge 50 TDI. In Audi-taal staat dat voor een 286 pk ster­ke 3,0-li­ter V6-die­sel. Tij­dens de in­tro­duc­tie van de A6 Avant ma­ken we al­vast ken­nis met Audi’s nieu­we vier­ci­lin­der ben­zi­ne­mo­tor.

565 TOT 1680 LI­TER

De ba­ga­ge­ruim­te van de Audi A6 Avant heeft een in­houd van 565 tot 1680 li­ter. Als je de elek­trisch be­dien­ba­re ach­ter­klep opent, rolt de hoe­den­plank au­to­ma­tisch op. Er­on­der zit een recht­hoe­kig vracht­ruim. Dank­zij de bre­de ope­ning en de la­ge trild­rem­pel is het een­vou­dig om kof­fers, sport­spul­len en hon­den in te la­den. In de vloer zit een rail­sys­teem met ver­schuif­ba­re ogen waar­aan je een net kunt ha­ken. Met twee gro­te hen­dels leg je de ach­ter­bank plat. De lan­ge vloer is zo goed als vlak en vrij van ri­chels, waar­door je spul­len ge­mak­ke­lijk naar vo­ren kunt schui­ven. Ach­ter in de nieu­we A6 Avant pas­sen exact even­veel li­ters als in de ou­de, 565 tot 1680 li­ter. De BMW 5-se­rie Tou­ring is een snip­per gro­ter, de Mer­ce­des E-klas­se Esta­te is met 640 tot 1820 li­ter wel flink rui­mer. Hoe dat komt? Het zit ’m voor een deel in de schuin­ge­plaatste D-stij­len van de Avant. Een af­lo­pen­de ach­ter­kant oogt spor­tief, maar is niet be­vor­der­lijk

voor de bin­nen­ruim­te. Toch is de nieu­we A6 Avant wel de­ge­lijk gro­ter dan zijn voor­gan­ger. Hij is 12 mil­li­me­ter lan­ger, 24 mm bre­der en 6 mm ho­ger. Die twaalf ex­tra mil­li­me­ters in de leng­te zit­ten al­le­maal tus­sen de voor- en ach­ter­wie­len, waar­door bin­nen­in meer ruim­te ont­staat. Zelfs pas­sa­giers van twee me­ter lang heb­ben ge­noeg been- en hoof­druim­te op de ach­ter­bank. Voor­in heb je so­wie­so een wel­daad aan be­we­gings­ruim­te.

TWEE TOU­CHS­CREENS

Dit is niet de eerste keer dat we plaats­ne­men in een nieu­we A6. Toch gaat het high­tech dash­board nog lang niet ver­ve­len. Bo­ven­op heb je de strak­ke, ho­ri­zon­ta­le lij­nen en in het mid­den de twee do­mi­nan­te tou­chs­creens. De on­der­ste is wat schui­ner ge­plaatst dan de bo­ven­ste. De icoon­tjes zijn zo scherp en ge­de­tail­leerd dat je er­op móet druk­ken. We schrij­ven vaak dat het na­vi­ga­tie­scherm hoog op het dash­board moet staan om­dat je dan am­per je ogen van de weg hoeft te ha­len. In de A6 zit het scherm vrij laat, maar toch zijn we er­van ge­char­meerd. De au­to krijgt een vrij­brief dank­zij het (op­ti­o­ne­le) di­gi­ta­le in­stru­men­ta­ri­um, waar­op je groot en dui­de­lijk ziet hoe de rou­te loopt. Hij ver­vangt de ana­lo­ge snel­heids­me­ter en toe­ren­tel­ler, dus hij zit pal voor je neus, op de ide­a­le kijk­hoog­te. De na­vi­ga­tie­kaart op het bo­ven­ste tou­chs­creen is in dat ge­val voor­na­me­lijk voor de pas­sa­giers. Met het on­der­ste scherm be­dien je de mas­sa­ge­func­tie van de voor­stoe­len, de tem­pe­ra­tuur in de au­to en de lucht­stroom door de ca­bi­ne. Je drukt er ook op om de over­ij­ve­ri­ge rij­baan­as­sis­tent de mond te snoe­ren. Hoe­wel elk tou­chs­creen trilt als je er­op drukt, blij­ven fy­sie­ke knop­pen ook hun char­me en nut heb­ben. Daar gaat Audi in zo­ver­re in mee dat het merk knop­pen op het stuur plaatst. Wat be­treft de dis­plays: als je een­maal weet waar een vir­tu­e­le knop zit, dan vind je hem wel­is­waar niet op de tast, maar wel bij­na. Je haalt snel je blik van de weg, kijkt naar het scherm en drukt raak. Het is niet ide­aal, maar er valt mee te wer­ken.

245 PK

Wij rij­den in de Audi A6 Avant 45 TFSI quat­tro. De 2,0-li­ter tur­bo­ben­zi­ne­mo­tor met vier ci­lin­ders gaat in Ne­der­land waar­schijn­lijk goed ver­ko­pen. Hij le­vert een ver­mo­gen van 245 pk ver­mo­gen en 370 new­ton­me­ter kop­pel bij 1600 tot 4500 tpm. Het is een soe­pe­le, le­ven­di­ge mo­tor die geen en­ke­le moei­te heeft met de mas­sief aan­voe­len­de Avant. Een sprint van­uit stil­stand naar 100 km/h duurt 6,8 se­con­den en daar­mee zit hij aan de ver­ma­ke­lij­ke kant van de ac­ce­le­ra­tie­schaal tus­sen bruut (5 tel­len) en bur­ger­lijk (10 se­con­den). Als je tij­dens een in­haal­ac­tie de daad­kracht wilt to­nen die hoort bij zo’n sta­ti­ge au­to, stelt de A6 45 TFSI even­min te­leur. Maar je kunt er ook per­fect mee over de snel­weg crui­sen – in stil­te, zit­tend op een goe­de stoel en be­schermd te­gen de ele­men­ten door het com­for­ta­be­le on- der­stel. De ver­bruiks­winst van de mild hy­brid­tech­no­lo­gie is bij een vier­ci­lin­der­mo­tor zo­als in de A6 45 TFSI (tot 0,3 l/100 km) niet zo flo­ris­sant als bij een zes­ci­lin­der (tot 0,7 l/100 km), deelt Audi. Maar de op ba­sis van de CO2-uit­stoot be­re­ken­de BPM wordt duur be­taald, dus al­le beet­jes hel­pen. De nieu­we tur­bo­ben­zi­ne­mo­tor komt eerst naar de A6 en de A7, en vindt la­ter zijn weg naar an­de­re mo­del­len, zo­als de A4 en de Q5. De prijs van de Audi A6 Avant 45 TFSI wordt bin­nen­kort be­kend ge­maakt. Aan het ein­de van het jaar staat hij bij de dea­ler. Ge­heel in lijn met Audi’s werk­wij­ze, kun je de nieu­we A6 Avant al wel be­stel­len met een die­sel­mo­tor.

De icoon­tjes zijn zo scherp en ge­de­tail­leerd dat je er­op móet druk­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.