BMW M5 Com­pe­ti­ti­on

M Gm­bH heeft zich flink uit­ge­leefd op de BMW M5 Com­pe­ti­ti­on. Met een nóg krach­ti­ger mo­tor, die zijn maxi­mum kop­pel over een bre­der toe­ren­ge­bied uit­smeert, biedt hij nu nóg meer rij­ple­zier op de grens.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mi­chael God­de, Jaap Pe­ters

Hoe maak je de toch al goe­de BMW M5 nog be­ter? De au­to kán al zo veel. Hij weet comfort op lan­ge af­stan­den zo goed te com­bi­ne­ren met uit­ste­ken­de rij­ei­gen­schap­pen, dat hij in een eer­de­re vergelijkende test (zie Au­toRe­view 7/2018) met ge­mak won van de Por­sche Pa­na­me­ra Tur­bo en de Mer­ce­des-AMG E 63 S 4Ma­tic+. Zelfs au­to’s als de McLa­ren 720S en de Lam­borg­hi­ni Hur­acán had­den het na­kij­ken in cir­cuit­tests. Maar voor M Gm­bH is dat geen re­den om de tent te slui­ten en met het he­le be­drijf naar het Ok­to­ber­fest te gaan. Met de BMW M5 Com­pe­ti­ti­on la­ten ze zien dat er nog ruim­te voor ver­be­te­ring was. De tech­ni­ci van M Gm­bH had­den een lijst­je met ac­tie­pun­ten. Eerst na­men ze de mo­tor on­der han­den. De uit­ste­ken­de, di­rec­te re­ac­ties op het gas­pe­daal en de gre­tig­heid zijn ge­ble­ven, al­leen pro­du­ceert de V8 nu 25 pk meer. Het maxi­mum kop­pel is over een bre­der toe­ren­ge­bied be­schik­baar: aan de bo­ven­kant scheelt het 200 tpm. Al­le­maal leuk, maar dat was niet de be­lang­rijk­ste klus. Het was slechts een aan­ge­naam ne­ven­ef­fect van waar het echt al­le­maal om draai­de.

MO­TOR­STEU­NEN

Zo­dra we met de M5 Com­pe­ti­ti­on de eerste boch­ten­com­bi­na­tie in­stu­ren, valt on­ze mond open. De ‘nor­ma­le’ M5 is al het toon­beeld van pre­ci­sie, feed­back en rij­vei­lig­heid, maar de Com­pe­ti­ti­on volgt nóg com­pro­mis­lo­zer pre­cies de in­ge­sla­gen koers. Om dat voor el­kaar te krij­gen, heeft M Gm­bH het on­der­stel pre­cies op de juis­te pun­ten ver­fijnd. De ve­ring werd 7 mil­li­me­ter in­ge­kort en de schok­dem­ping op­nieuw af­ge­stemd. Bo­ven­dien is de voor­ste sta­bi­li­sa­tor­stang ver­plaatst en werd de ach­ter­ste een beet­je dik­ker. Ver­der ver­hoog­de M Gm­bH de wiel­vlucht (cam­ber) aan de voor­zij­de. An­de­re mo­tor­steu­nen bie­den een stij­ve­re ver­bin­ding tus­sen aan­drij­ving en

Met de M5 Com­pe­ti­ti­on be­wijst M Gm­bH dat er nog ruim­te voor ver­be­te­ring was.

car­ros­se­rie. Hier­door lijkt de mo­tor nog be­ter bij de les dan voor­heen. Het ver­mo­gen laat zich be­ter do­se­ren en het is nog mak­ke­lij­ker om de ide­a­le lijn te vol­gen. Veel aan­pas­sin­gen, maar het be­taalt zich uit.

GEEN ON­DER­STUUR

De ma­nier waar­op de voor­wie­len met de be­stu­ring cor­res­pon­de­ren, is iets om vro­lijk van te wor­den. De M5 Com­pe­ti­ti­on trans­por­teert al­le in­for­ma­tie di­rect rich­ting de han­den van de be­stuur­der. Het ge­mak waar­mee hij zich bij­na non­cha­lant over een boch­tig par­cours laat stu­ren, maakt ook al in­druk. Tot op de mil­li­me­ter vol­gen de voor­wie­len de lijn die je in ge­dach­ten had. De vier­wiel­aan­drij­ving stuurt het groot­ste deel van het ver­mo­gen naar de ach­ter­wie­len. In de apex do­se­ren al­ler­lei sen­so­ren al­le ver­mo­gen zo in­tel­li­gent, dat on­der­stuur uit­ge­slo­ten is. De ach­ter­kant zwaait een beet­je uit als de ach­ter­wie­len veel ver­mo­gen te ver­wer­ken krij­gen, maar er ge­beu­ren ooit gek­ke din­gen. Zo be­leef je in de M5 Com­pe­ti­ti­on puur rij­ple­zier, zon­der dat je voor on­aan­ge­na­me ver­ras­sin­gen komt te staan. De M5 Com­pe­ti­ti­on is de M5 die je moet heb­ben. Voor­al de ver­be­ter­de rij­ei­gen­schap­pen zou­den voor ons re­den zijn om een hand­te­ke­ning on­der de of­fer­te te zet­ten, maar 25 pk ex­tra is na­tuur­lijk ook nooit weg. Ex­tra fijn voor da­ge­lijks ge­bruik is dat het comfort ge­ble­ven is. Daar­door is de Com­pe­ti­ti­on uit­ste­kend ge­schikt voor lan­ge af­stan­den. Het Com­pe­ti­ti­on-pack kost 9151 eu­ro. Een fai­re prijs, om­dat je er van BMW ook nog 20-inch licht­me­taal en een fan­tas­tisch klin­kend BMW M Sport-uit­laat­sys­teem bij krijgt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.