Wee­tjes

El­ke maand zoe­ken we feitjes over een au­to­ge­re­la­teerd on­der­werp bij el­kaar waar­mee je ge­ga­ran­deerd in­druk maakt op je vrien­den. De Maz­da MX-5 is een fa­vo­riet van de re­dac­tie. Ge­ne­ra­tie vier kreeg zijn fa­ce­lift en werd nog leu­ker. Re­den om nog eens stil te

Auto Review - - INHOUD -

AL IN 1976 ONT­STOND – MIN OF MEER VOOR DE GRAP – HET PLAN VOOR EEN NIEU­WE ROAD­STER.

DE OLIE­CRI­SIS, DE SCHERPERE VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN DE SLECH­TE BE­TROUW­BAAR­HEID WA­REN FUNEST VOOR ROADSTERS ALS DE AUS­TIN-HEALEY SPRITE, MGB, FI­AT SPIDER EN DE TRIUMPH SPITFIRE.

OP 9 FE­BRU­A­RI 1989 WERD DE EERSTE MX-5 GEPRESENTEERD OP DE CHICAGO AU­TO SHOW. HIJ WOOG 940 KI­LO.

OM­DAT DE VRAAG IN EU­RO­PA HET AAN­BOD VE­LE MALEN OVERTROF, ZIE JE HIER NOG AL­TIJD VEEL MX-5’EN (NA) UIT NOORD-AME­RI­KA RIJ­DEN.

In de VS heet­te de au­to aan­van­ke­lijk Mi­a­ta, een Oud-Duits woord voor be­lo­ning. In Ja­pan heet de au­to Eu­nos Road­ster.

Maz­da-ma­na­ger Ke­ni­chi Ya­ma­mo­to vroeg aan au­to­jour­na­list Bob Hall wel­ke Maz­da ont­brak op de Ame­ri­kaan­se markt. “Een road­ster”, ant­woord­de hij.

HALL GING LA­TER BIJ MAZ­DA WER­KEN, HER­IN­NER­DE ZICH HET GESPREK VAN EEN PAAR JAAR EER­DER EN WERKTE HET PLAN UIT.

De groot­ste in­spi­ra­tie­bron was de Lo­tus Elan, maar de MX-5 moest zich on­der­schei­den met be­trouw­ba­re Ja­pan­se tech­niek

AL JA­REN GELDT DE MX-5 ALS DE BEST­VER­KOCH­TE ROAD­STER TER WE­RELD. MO­MEN­TEEL STAAT DE TEL­LER OP 1.114.985 STUKS.

DE EERSTE MX-5 (NA) HAD NOG KLAPKOPLAMPEN.

JE­RE­MY CLARK­SON IS FAN VAN DE MX-5: “IF YOU WANT A SPORTS CAR, THE MX-5 IS PER­FECT.”

DE GROOT­STE OPTOCHT VAN MAZ­DA’S MX-5 VOND IN 2013 IN NE­DER­LAND PLAATS. 683 MX-5’S DE­DEN MEE AAN DE PA­RA­DE VAN­AF HET RDWTESTCENTRUM IN LELYSTAD.

De ont­werp­teams in Ca­li­for­nië en To­kio gin­gen een wed­strijd aan voor het ont­werp van de road­ster. Het Ame­ri­kaan­se team won en leg­de de ba­sis voor de MX-5.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.