Uit­zwaai­er

Het slech­te nieuws is dat de BMW 6-se­rie Gran Cou­pé uit de prijs­lijs­ten ver­dwijnt. Het goe­de nieuws is dat hij wel de­ge­lijk een op­vol­ger krijgt, maar met een an­de­re naam.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Jaap Pe­ters

We zwaai­en een au­to uit die ei­gen­lijk ge­woon een nieu­we naam krijgt.

De BMW 6-se­rie Gran Cou­pé is niet meer. BMW heeft het over­lij­dens­be­richt op zijn si­te ge­plaatst: “De BMW 6 Se­rie Gran Cou­pé wordt niet meer ge­pro­du­ceerd. Dit mo­del is daar­om niet meer te con­fi­gu­re­ren op on­ze web­si­te en niet meer bij uw BMW­dea­ler te be­stel­len. Raad­pleeg uw dea­ler voor even­tu­e­le voor­raad­mo­del­len.” Toch is BMW niet te be­roerd om je aan al­ter­na­tie­ven te hel­pen. Wat dacht je bij­voor­beeld van de BMW 8-se­rie Cou­pé? Een ge­bruik­te 6-se­rie Gran Cou­pé? Of – en nu wordt het pas echt in­te­res­sant – de Con­cept M8 Gran Cou­pé? Lief­heb­bers van de gro­te vier­deurs se­dan met cou­pé­trek­jes hoe­ven niet bang te zijn dat BMW niet meer in dit gen­re ge­looft. Die M8 Gran Cou­pé, een con­cept car die te zien was op de au­to­beurs van Genè­ve, is fei­te­lijk de nieu­we 6-se­rie Gran Cou­pé. Nieu­we mo­del­len wor­den al­tijd met veel tam­tam aan­ge­kon­digd. Mo­del­len die uit pro­duc­tie gaan, ver­dwij­nen daar­en­te­gen met stil­le trom via de ach­ter­deur. In de ru­briek Uit­zwaai­er bren­gen we die ‘af­dan­ker­tjes’ nog één keer on­der de aan­dacht. In plaats van een plak ca­ke en een bak­kie slap­pe kof­fie. We zwaai­en gros­so mo­do dus een au­to uit die ge­woon een nieu­we naam krijgt. Ge­luk­kig maar, want wat zijn we nog al­tijd ge­char­meerd van de­ze BMW. Hij kwam in 2012 op de markt en was een la­te re­ac­tie op de Mer­ce­des CLS, de Audi A7 Sport­back en de Por­sche Pa­na­me­ra. Mer­ce­des was de weg­be­rei­der van de ex­clu­sie­ve, mo­di­eu­ze vier­deurs se­dan met het ui­ter­lijk van een cou­pé. Al kun­nen we, chau­vi­nis­tisch als we zijn, die eer ook aan Harm La­gaaij toe­schrij­ven. Hij had al eind ja­ren tach­tig zo’n au­to ont­wor­pen, maar Por­sche had geen geld om hem in pro­duc­tie te ne­men. De Pa­na­me­ra lijkt nog al­tijd op de­ze vroe­ge Ne­der­lands-Duitse cre­a­tie. Gaan we nog ver­der te­rug in de ge­schie­de­nis, dan kun je de Ame­ri­kaan­se hard­top se­dans uit de ja­ren vijf­tig zelfs als pi­o­niers zien. HIJ KOMT IN 2019 De 6-se­rie Gran Cou­pé be­trad in de zo­mer van 2012 het strijd­to­neel met veel spor­tief elan. Wa­ren de CLS en de A7 Sport­back voor­al ge­dis­tin­geerd, bij BMW spron­gen de lan­ge neus, de uit­ge­klop­te wiel­kas­ten en de ge­rin­ge hoog­te van 1,39 me­ter in het oog. Raam­stij­len ont­bra­ken. BMW was am­bi­ti­eus met zijn Sech­ser: hij was ve­le dui­zen­den eu­ro’s duur­der dan zijn con­cur­ren­ten van Mer­ce­des en Audi. He­laas is de­ze BMW een zeld­za­me ver­schij­ning op de Ne­der­land­se we­gen. Jaar­lijks wer­den er hoog­uit en­ke­le tien­tal­len ver­kocht. De BMW 8-se­rie Cou­pé is in­mid­dels ont­huld en werd, ook hier op de re­dac­tie, over­stelpt met su­per­la­tie­ven op ba­sis van zijn ui­ter­lijk. In­mid­dels zijn over­al op in­ter­net ook spi­o­na­ge­shots te vin­den van de Ca­brio en de Gran Cou­pé. Zelfs over de mo­to­ren is al veel uit­ge­lekt. Er komt een die­sel (840d xDri­ve) en een ben­zi­ne (M850i xDri­ve), en la­ter ook een ech­te M. De 8-se­rie Cou­pé wordt in no­vem­ber op de markt ge­bracht, de Ca­brio en de Gran Cou­pé vol­gen in de loop van vol­gend jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.