Ver­koop­cij­fers

De re­cen­te ge­schie­de­nis van Opel werd ge­ken­merkt door ve­le diep­te­pun­ten. Je zou het met ge­mak kun­nen ver­fil­men. Toch lijkt het op een hap­py end uit te draai­en: sinds de over­na­me door PSA Peu­ge­ot-Citroën maakt Opel weer winst.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Jaap Pe­ters

Het is moei­lijk te zeg­gen wat de ge­vol­gen van WLTP zijn voor de ver­koop­cij­fers.

Ne­gen jaar ge­le­den kwam de in­ter­na­ti­o­na­le au­to­pers naar de test­baan van Opel in Du­den­hof­en, om met de nieuw­ste Astra te gaan rij­den. Wij wa­ren ook aan­we­zig en za­gen al­leen maar blije ge­zich­ten. Be­lang­rij­ker dan de­ze Astra (die drie jaar ge­le­den werd op­ge­volgd) was het nieuws dat Opel door Ge­ne­ral Mo­tors was ver­kocht aan het Ca­na­de­se Mag­na. Er gloor­de hoop voor het kwak­ke­len­de Opel, eindelijk zou het ont­ke­tend wor­den van De­troit. De­ze over­na­me bleek een va­ri­ant van de mop van Jan­tje en Pie­tje die naar Pa­rijs gin­gen. Want tel­kens als de deal écht door leek te gaan, ge­beur­de dat toch niet. Ui­t­ein­de­lijk bleef Opel on­der­deel van Ge­ne­ral Mo­tors, sta­pel­de het ver­lies op ver­lies en be­reik­te het markt­aan­deel een dra­ma­tisch diep­te­punt. Vo­rig jaar kwam er Fran­se hulp: PSA Peu­ge­ot­Citroën nam Opel over. En zie, voor het eerst sinds 1999 maak­te Opel in de eerste helft van 2018 weer winst. Al moet ge­zegd dat de boek­houd­re­gels in Eu­ro­pa soe­pe­ler zijn, zo­dat een licht ver­te­kend beeld ont­staat. De lief­de van Ne­der­lan­ders voor Opels zit diep. In de ja­ren tach­tig schom­mel­de het markt­aan­deel hier tus­sen de 15 en 20 pro­cent en in de ge­he­le ja­ren ne­gen­tig en de eerste ja­ren van dit mil­len­ni­um rond de 13 pro­cent. Maar ook in Ne­der­land werd de si­tu­a­tie er niet be­ter op. In ‘Mag­na­jaar’ 2009 was Opels markt­aan­deel 6,74 pro­cent, drie jaar ge­le­den was het ge­slon­ken tot 5,74 pro­cent. Sinds­dien krab­belt Opel flink op. Op dit mo­ment is bij ons 1 op de 12 nieuw ver­koch­te au­to’s een Opel. DE IN­VLOED VAN WLTP In au­gus­tus zijn de ver­koop­cij­fers van nieu­we au­to’s ge­ëx­plo­deerd, als ge­volg van de WLTP­cy­clus die sinds 1 sep­tem­ber van kracht is. Sinds­dien werd vrij­wel el­ke au­to duur­der, om­dat de uit­stoot van de mees­te au­to’s ho­ger is bij de­ze stren­ge­re test. De Opel Karl is al vaak aan­ge­haald als slacht­of­fer van de nieu­we meet­me­tho­de. Kost­te hij eer­der nog 11.699 eu­ro, in­mid­dels be­taal je exact 2000 eu­ro meer. Een prijs­stij­ging van 17 pro­cent. Daar heeft Opel iets op ge­von­den. Ze heb­ben in het voor­jaar een flin­ke voor­raad au­to’s op­ge­bouwd, die nu nog voor de ou­de prij­zen wor­den ver­kocht. Op de Opel­web­si­te zie je bij elk mo­del dan ook een nieu­we prijs­lijst én een prijs­lijst van de voor­raad­au­to’s. Bij an­de­re mer­ken ge­beurt dit ove­ri­gens ook. Het is dan ook moei­lijk te zeg­gen wat de ge­vol­gen zijn van WLTP voor de ver­koop­cij­fers, de mees­te au­to’s zul­len voor­lo­pig uit de voor­raad wor­den ver­kocht. Feit is dat Opel na Volks­wa­gen en Re­nault het best­ ver­koch­te merk is, met tot 1 sep­tem­ber 27.434 exem­pla­ren. De Karl is de best­sel­ler, maar ook de com­pac­te suv’s die sa­men met Peu­ge­ot wer­den ont­wik­keld, doen het goed. 3040 men­sen ko­zen voor een Cros­s­land X, nog eens 2622 voor een Grand­land X. De be­lang­stel­ling voor de Astra loopt iets te­rug, maar met 5737 au­to’s is het nog al­tijd een van de suc­ces­vol­ste com­pac­te mid­den­klas­sers. De elek­tri­sche Am­pe­ra­e staat op 666 exem­pla­ren. Ho­pe­lijk zijn ze bij Opel niet bij­ge­lo­vig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.