Hip­pe re­tro­mo­del­len

Voor de­ze edi­tie van Au­toRe­view re­den we met de ver­nieuw­de Fi­at 500X en de ge­wij­zig­de Maz­da MX-5. Ver­der komt de Mi­ni Jo­hn Coo­per Works langs. Al­le­maal au­to’s die een knip­oog naar het ver­le­den ma­ken. Ook op de oc­ca­si­on­markt zijn ge­noeg leu­ke re­tro­mo­del­len

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Gert Weg­man

Over het suc­ces van de Volks­wa­gen New Beetle valt te twis­ten. Dat viel in elk ge­val in Eu­ro­pa fors te­gen. Feit is wel dat het pu­bliek bij de eerste ken­nis­ma­king als een blok viel voor de mo­der­ne ver­sie van de Ke­ver. Daar­naast was de New Beetle de eerste au­to die zo over­dui­de­lijk aan­haak­te bij een voor­gan­ger uit een grijs ver­le­den. Om te zeg­gen dat de au­to daar­mee een trend ont­ke­ten­de, gaat te ver, maar di­ver­se mer­ken volg­den het Volks­wa­gen­voor­beeld. Van de ver­schil­len­de re­tro­mo­del­len zijn de Mi­ni en de Fi­at 500 de be­kend­ste en meest suc­ces­vol­le. Maar als we even na­den­ken, re­a­li­se­ren we ons dat er de af­ge­lo­pen 20 jaar nog een he­le­boel an­de­re nos­tal­gisch ogen­de au­to’s langs zijn ge­ko­men. Som­mi­ge wa­ren we al een beet­je ver­ge­ten, maar dat maakt ze niet min­der leuk.

‘DESIGNPLAGIAAT’

Tien jaar voor de in­tro­duc­tie van de New Beetle laat Maz­da al zien dat je met een re­tro­mo­del gro­te suc­ces­sen kunt boe­ken. Al­leen grij­pen de Ja­pan­ners – bij ge­brek aan aan­spre­ken­de mo­del­len uit het ei­gen ver­le­den – met de MX-5 te­rug op een au­to van een an­der merk. Als voor­beeld dient de Lo­tus Elan uit de ja­ren 60. Niet al­leen wat be­treft het ka­rak­ter van de au­to, maar ook op het ge­bied van vorm­ge­ving. Dat laat­ste le­vert Maz­da aan­van­ke­lijk veel ne­ga­tie­ve com­men­ta­ren op, maar die ver­dwij­nen al snel als sneeuw voor de zon. De eerste MX-5 blijkt zo leuk, dat al­le kri­tiek op het ‘designplagiaat’ ver­stomt, om plaats te ma­ken voor lof­tui­tin­gen over het on­der­stel en het licht­voe­ti­ge rij­ge­drag. In­mid­dels heeft de MX-5 een ge­heel ei­gen ge­zicht, maar knap ge­noeg is het fij­ne road­ster­ka­rak­ter be­hou­den ge­ble­ven.

WORD NIET TE SNEL VERLIEFD

Van de re­tro­mo­del­len die na de New Beetle wer­den ge­ïn­tro­du­ceerd, zijn de Mi­ni en de Fi­at 500 de groot­ste ver­koop­klap­pers. Au­to’s als de Rover 75 en de Ja­gu­ar S-Ty­pe ken­den een min­der storm­ach­ti­ge car­ri­è­re. Min­der be­kend, maar ze­ker niet min­der leuk zijn de Che­vro­let SSR en de Ford Thun­der­bird. Het wa­ren geen com­mer­ci­ë­le top­pers, maar me­de daar­door zijn ze te­gen­woor­dig re­de­lijk be­taal­baar, al zien we veel va­ri­a­tie in de vraag­prij­zen. Een kwes­tie van shop­pen en goed on­der­han­de­len dus. Bij re­tro-au­to’s is het ui­ter­lijk door­gaans hét aan­koop­ar­gu­ment. Om die re­den ligt het ge­vaar van een on­door­dach­te im­puls­aan­koop nog meer op de loer dan bij huis-tuin-en-keu­ken­mo­del­len. Wees je hier­van be­wust, ook als je na lang zoe­ken eindelijk de ide­a­le uit­voe­ring in de ge­droom­de kleur hebt ge­von­den. Zet dus niet met­een kir­rend van verliefd en­thou­si­as­me je hand­te­ke­ning on­der het koop­con­tract, maar vraag koel­tjes naar de ki­lo­me­ter- en on­der­houds­his­to­rie, let nauw­ge­zet op spo­ren van slecht ge­re­pa­reer­de scha­de en check de be­ken­de pijn­pun­ten.

De Che­vro­let SSR is nooit of­fi­ci­eel in Ne­der­land ge­le­verd, maar ver­spreid door het land staan er wel een paar te koop. Ze zijn via grij­ze im­port hier­heen ge­haald en be­schik­ken over een mij­len­tel­ler. Dat le­vert vaak on­dui­de­lijk­heid op over de ki­lo­me­ter­stand, dus vraag hier uit­druk­ke­lijk naar. Tja, een pick-up met elek­trisch neer­klap­ba­re hard­top, hoe cool is dat! Toch is de SSR ook in zijn thuis­land be­paald geen mil­li­onsel­ler. Tus­sen 2003 en 2006 lo­pen er slechts 24.000 van de band. Aan­van­ke­lijk ligt er een alu­mi­ni­um 305 pk ster­ke 5,3-li­ter V8 on­der de kap. In 2005 wordt die ver­van­gen door een 6,0-li­ter mo­tor met 395 pk (400 pk met hand­bak). De SSR is ge­ïn­spi­reerd op de Che­vro­let Pick-up uit de pe­ri­o­de 1947-1955. Dat ver­klaart de bol­ron­de lij­nen, de uit­ge­bouw­de spat­bor­den en de ron­de kop­lam­pen. De prij­zen van ge­bruik­te SSR’s lo­pen sterk uit­een en wij zou­den dan ook ge­woon al­le aan­ge­bo­den exem­pla­ren gaan be­kij­ken. De­ze knal­ge­le SSR be­hoort tot de duur­ste. Als je de kleur iets té vindt, dan kun je na­tuur­lijk voor een zwar­te of een grij­ze gaan. Maar wij vin­den dat de­ze au­to wel een knal­kleur ver­dient. Want hoe­wel het met zijn lad­der­chas­sis geen sport­wa­gen is, wil de ach­ter­wiel­aan­ge­dre­ven SSR heel best voor­uit en het ge­luid is ge­wel­dig.

Een jaar na de in­tro­duc­tie van de New Beetle komt Ja­gu­ar met de S-Ty­pe. Het ont­werp is zon­ne­klaar ge­ïn­spi­reerd op de Mk2 en de S-Ty­pe uit de ja­ren 60. Kijk maar eens naar de ova­le gril­le, de dub­be­le ron­de kop­lam­pen en de ge­bo­gen dak­lijn. Ook bin­nen­in is het een en al nos­tal­gie, met veel hout, chroom­ge­ran­de me­ters en een keu­ze­hen­del die je door een J-ga­te be­weegt. Lang voor­dat de S-Ty­pe op de markt komt, zijn er al be­drij­ven die Mk2’s mo­der­ni­se­ren. Daar­bij wordt het on­der­stel ste­vig aan­ge­past, en som­mi­ge be­drij­ven ver­van­gen zelfs de ori­gi­ne­le zes-in-lijn door een mo­dern exem­plaar van BMW. Er zijn in die tijd blijk­baar veel wel­ge­stel­de lief­heb­bers die wel de looks, maar niet de on­ge­mak­ken van zo’n klas­sie­ke Jag wil­len. Met de S-Ty­pe speelt Ja­gu­ar daar han­dig op in. Niet zon­der suc­ces, want er gaan tus­sen 1999 en 2007 heel wat S-Ty­pes over de toon­bank, voor­al in de VS. De S-Ty­pe is sterk op comfort ge­richt, niet zo gek als je weet dat hij zijn on­der­stel deelt met de Lin­coln LS. Met de 3,0-li­ter V6-mo­tor zijn de pres­ta­ties dik in or­de, al is de au­to­maat geen snel­le jon­gen. Voor meer vuur­werk moet je bij de 400 pk ster­ke V8 SC/R zijn. Ze­ker na 2003 zit het met de be­trouw­baar­heid wel snor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.