Mid­den­klas­sers

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mi­chael God­de, Mar­kus Schön­feld, Gert Weg­man · Fo­to’s: Zbig­niew Ma­zar

Ford Mon­deo 1.5 EcoBoost ST Li­ne, Maz­da6 Sky­Ac­tiv-G 165 Es­sen­ce, Peu­ge­ot 508 Pu­reTech 180 Al­lu­re

Zijn chi­que en ele­gan­te ui­ter­lijk moet er­voor zor­gen dat de nieu­we Peu­ge­ot 508 weer een streep­je voor krijgt bij het ko­pers­pu­bliek. Net zo­als de nu 50-ja­ri­ge Peu­ge­ot 504 dat ooit had. Maar de vers ge­fa­ce­lif­te Maz­da6 en de oud­ge­dien­de Ford Mon­deo zul­len de Frans­man niet zo­maar voor la­ten gaan. Ook al heeft de 508 in de ge­tes­te ben­zi­ne­ver­sie 15 pk meer on­der de mo­tor­kap.

Lang voor­dat de ter­men cros­sover en suv wa­ren uit­ge­von­den, was Peu­ge­ot een be­lang­rij­ke spe­ler in de mid­den­klas­se. Van mo­del­len als de 404, de 504, de 406 en de 407 had het merk be­hal­ve se­dans en sta­ti­on­wa­gons ook al­tijd een ele­gan­te cou­pé­ver­sie in het pro­gram­ma. Met de nieu­we, naar on­ze be­schei­den me­ning bloed­mooie 508 gooit Peu­ge­ot het over een an­de­re boeg. De nieu­we mid­den­klas­ser moet zo­wel se­dan­rij­ders als cou­pé­lief­heb­bers aan­spre­ken. Daar­voor ga­ven zijn schep­pers hem een ele­gant, cou­pé­ach­tig lij­nen­spel mee. Maar om ook de prak­tisch ge­o­ri­ën­teer­de au­to­mo­bi­list te kun­nen be­die­nen, be­schikt de 508 over een han­di­ge vijf­de deur. Kort­om, de plan­nen zijn am­bi­ti­eus en daar­bij hoort een al even am­bi­ti­eus prijs­kaart­je. De 508 Pu­reTech 180 in de­ze test heeft een van­af­prijs van 42.190 eu­ro. Dat is ruim 1000 eu­ro meer dan de ba­sis­prijs van de 165 pk ster­ke Ford Mon­deo 1.5 EcoBoost ST Li­ne. Daar­bij ver­ge­le­ken is de com­pleet uit­ge­rus­te Maz­da6 Sky­Ac­tiv-G 165 Es­sen­ce bij­na een koop­je. Voor 37.990 mag je hem de jou­we noe­men.

IN-/EX­TE­RI­EUR

Ach­ter­in heeft de Peu­ge­ot min­der ruim­te dan de twee an­de­re au­to’s. Hoe­wel de nieu­we Peu­ge­ot 508 een in­druk­wek­ken­de ver­schij­ning is, val­len zijn bui­ten­ma­ten best mee. Met een leng­te van 4,75 me­ter is hij on­ge­veer 12 cen­ti­me­ter kor­ter dan zijn ri­va­len en met zijn hoog­te van 1,40 me­ter moet hij 5 (Maz­da) tot 8 cen­ti­me­ter (Ford) op de con­cur­ren­tie toe­ge­ven. Dat blijft na­tuur­lijk niet zon­der ge­vol­gen voor de bin­nen­ruim­te. Voor­in merk je dat niet zo­zeer, maar de ach­ter­pas­sa­giers heb­ben in de Peu­ge­ot dui­de­lijk min­der be­we­gings­vrij­heid dan in de twee

Het lijkt The Voi­ce Se­ni­or wel; de niet meer piep­jon­ge Mon­deo blijkt ver­ras­send vi­taal.

an­de­re au­to’s. Hun hoofd en knie­ën ko­men in de 508 eer­der met de he­mel­be­kle­ding, res­pec­tie­ve­lijk de voor­stoe­len in aan­ra­king. Bo­ven­dien maakt de cou­pé­ach­ti­ge dak­lijn het instappen tot een acro­ba­ti­sche toer. En als je die goed en wel ach­ter de rug hebt, dan zit­ten de dik­ke dakspan­ten ook nog in de weg. De kof­fer­bak ver­legt geen gren­zen, maar met een in­houd van 487 li­ter stelt de ruim­te even­min te­leur. Groot voor­deel van de vijf­de deur is de rui­me laad­ope­ning en met de ach­ter­bank neer­ge­klapt heeft de Peu­ge­ot in­eens een laad­vo­lu­me van 1550 li­ter. Hoe ruim en com­for­ta­bel een mo­der­ne mid­den­klas­ser kan zijn, merk je wan­neer je in de Maz­da6 of de Ford Mon­deo plaats­neemt. Been­ruim­te is er in over­vloed, ter­wijl tus­sen je hoofd en de dak­he­mel even­eens vol­doen­de ruim­te aan­we­zig is. De Ford gaat ech­ter met de hoog­ste ruim­te-eer strij­ken, wat te dan­ken is aan zijn kof­fer­bak van 550 li­ter. Net als de 508 heeft de Mon­deo een gro­te vijf­de deur, zo­dat je ook vo­lu­mi­neu­ze spul­len ge­mak­ke­lijk kunt in­la­den. Op­mer­ke­lijk ge­noeg heeft de Ford met de ach­ter­bank neer­ge­klapt min­der li­ters te ver­ge­ven dan de ver­der krap­pe­re Peu­ge­ot. De vol­gen­de min­der aan­ge­na­me ver­ras­sing van de Mon­deo is zijn re­la­tief be­perk­te maxi­mum trek­ge­wicht van 1250 ki­lo. Wie graag met een flin­ke ca­ra­van op pad gaat, is be­ter af met de 508 (1600 kg) en de Maz­da (1500 kg). Kij­ken we ver­vol­gens naar de af­wer­king en de vei­lig­heids­uit­rus­ting, dan weet de Mon­deo op­nieuw niet te over­tui­gen. Na de fa­ce­lift is het in­te­ri­eur van de Maz­da6 er dui­de­lijk op voor­uit­ge­gaan, de nieu­we Peu­ge­ot 508 heeft het met­een al uit­ste­kend voor el­kaar. Het bin­nen­ste van de Frans­man komt hoog­waar­dig over. Dat komt niet al­leen door de so­li­de ma­te­ri­a­len, maar ook door de nauw­ge­zet op el­kaar aan­slui­ten­de pa­ne­len. In dit ge­zel­schap is de Mon­deo nog­al ge­woon­tjes. Bo­ven­dien lijkt er min­der aan­dacht te zijn be­steed aan de af­wer­king. Als te­gen­pres­ta­tie biedt hij een pret­ti­ger te be­die­nen kli­maat­re­ge­ling en een dui­de­lij­ker in­fo­tain­ment­sys­teem. Bij de Peu­ge­ot moet je wen­nen aan de wat on­ge­brui­ke­lij­ke in­de­ling van de scha­ke­laars, de in­ge­wik­kel­de me­nu­s­truc­tuur en de klei­ne icoon­tjes op het aan­raak­scherm.

COMFORT

Het on­der­stel van de Maz­da kent een zach­te af­stem­ming. De 508 in de­ze test is door Peu­ge­ot voor­zien van de op­ti­o­ne­le com­fort­stoe­len (600 eu­ro). Daar zijn we erg blij mee, niet al­leen om­dat ze uit­ge­breid ver­stel­baar zijn, maar ook om­dat ze op lan­ge af­stan­den erg com­for­ta­bel zit­ten.

Aan boord van de Mon­deo tref­fen we ST-sport­stoe­len aan. Die zit­ten wel­is­waar ste­vig, maar zijn ui­ter­ma­te ge­schikt voor de lan­ge af­stand. Bij het Maz­da-meu­bi­lair mis­sen we pro­fi­le­ring de stoe­len ogen en voe­len nog­al vlak. Op het ge­bied van ge­luids­com­fort en be­die­nings­ge­mak scoort de Ja­pan­ner juist weer ho­ge cij­fers. De af­lees­baar­heid van de beeld­scher­men en de me­ters is uit­ste­kend en er is berg­ruim­te in over­vloed. Het on­der­stel van de Maz­da kent een zach­te af­stem­ming, en zelfs met 19-inch wie­len voelt de au­to vrij zwe­ve­rig aan. In de Ford Mon­deo gaat het er een stuk ste­vi­ger aan toe. Toch biedt hij het meest even­wich­ti­ge rij­ge­drag, ook als je de au­to maxi­maal be­laadt. Net als de Maz­da is de Peu­ge­ot vrij zacht ge­veerd. Dat be­valt over het al­ge­meen pri­ma, al geeft de ach­ter­wiel­op­han­ging veel be­we­gin­gen door. Naar­ma­te de be­la­ding toe­neemt, wordt dit min­der merk­baar.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE

De Ford heeft in dit ge­zel­schap de groot­ste dorst. Peu­ge­ot le­vert de 1,6-li­ter tur­bom­o­tor in de 508 in twee ver­mo­gens­va­ri­an­ten. Naast de 180 pk ster­ke va­ri­ant is er ook nog een­tje met 225 pk. De minst krach­ti­ge ver­sie biedt al vol­doen­de po­wer om de au­to aan­spre­ken­de pres­ta­ties te ver­le­nen. In 8,4 se­con­den sprint hij van 0 naar 100 km/h en daar­mee laat hij zijn zwak­ke­re te­gen­stre­vers ruim­schoots ach­ter zich. Bei­de ben­zi­ne­ver­sies be­schik­ken stan­daard over een acht­traps au­to­maat. He­laas blinkt de­ze niet uit in raf­fi­ne­ment, voor­al wan­neer je weg­rijdt van­uit stil­stand is hij wat bok­kig. Ook tij­dens kal­me rit­ten zien we dit ka­rak­ter­trek­je te­rug. Als je tus­sen­door een beet­je wilt ver­snel­len, springt de au­to­maat als een bok op de ha­ver­kist en scha­kelt hij veel te snel te­rug. Heel com­for­ta­bel is dat niet, bo- ven­dien is het on­no­dig, want ook on­der de 2000 toe­ren heeft de 1,6-li­ter tur­bom­o­tor al ge­noeg re­ser­ves om vlot te ver­snel­len. On­der de mo­tor­kap van de Mon­deo ligt de on­langs licht aan­ge­pas­te 1,5-li­ter EcoBoost­mo­tor. Hij le­vert nu 165 in plaats van 160 pk. In de test­au­to is de­ze fij­ne vier­ci­lin­der tur­bom­o­tor ge­kop­peld aan een exact scha­ke­len­de hand­bak met zes ver­snel­lin­gen. Door de uit­ge­kien­de over­bren­gings­ver­hou­din­gen vor­men mo­tor en trans­mis­sie een fijn kop­pel. Zo­als be­kend mon­teert Maz­da geen com­pac­te tur­bom­o­to­ren. In plaats daar­van heeft de Maz­da6 Sky­Ac­tiv-G 165 een zeer licht ge­bouw­de 2,0-li­ter vier­ci­lin­der aan boord, die een uit­zon­der­lijk ho­ge com­pres­sie­ver­hou­ding heeft. Net als bij de Mon­deo wor­den de krach­ten via een hand­ge­scha­kel­de zes­ver­snel­lings­bak op de voor­wie­len over­ge­bracht. De Sky­Ac­tiv-tech­niek

staat ga­rant voor net­te ver­bruiks- en uit­stoot­cij­fers, maar qua trek­kracht kan de Ja­pan­ner zijn twee Eu­ro­pe­se con­cur­ren­ten niet bij­be­nen. Met zijn maxi­mum kop­pel van 213 new­ton­me­ter geeft hij bij­na 40 Nm toe op de Peu­ge­ot (250 Nm), maar ook in de Ford (240 Nm) moet de Maz­da zijn meer­de­re er­ken­nen. Om de kracht op­ti­maal te be­nut­ten, dien je in de 6 bo­ven­dien re­gel­ma­tig te­rug te scha­ke­len. Niet zo vreemd als je weet dat de on­ge­bla­zen vier­ci­lin­der zijn maxi­ma­le trek­kracht pas bij 4000 tpm ge­ne­reert. De 240 new­ton­me­ters van de Ford staan daar­en­te­gen al van­af 1600 tpm pa­raat. Ge­luk­kig laat de zes­bak van de Maz­da zich licht en exact be­die­nen, maar de te lan­ge twee­de en der­de ver­snel­ling ver­troe­be­len dat po­si­tie­ve beeld. Met kor­te­re over­bren­gin­gen zou de Maz­da6 meer rij­ple­zier en meer dy­na­miek bie­den. Op de ef­fi­ci­en­cy en het ge­luids­com­fort van de 2,0-li­ter mo­tor heb­ben we daar­en­te­gen niets aan te mer­ken. De 6 laat zich met een voor­zich­ti­ge gas­voet zeer zui­nig rij­den. Ge­mid­deld ge­no­men is de Peu­ge­ot ech­ter de zui­nig­ste van het stel. De Frans­man neemt ge­mid­deld ge­noe­gen met 7,1 l/100 km (1 : 14,1), ter­wijl de Maz­da el­ke 100 ki­lo­me­ter 7,5 li­ter (1 : 13,3) tot zich neemt. Met 8,4 l/100 km (1 : 11,9) heeft de Ford de groot­ste dorst.

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN

Op het test­cir­cuit ont­popt de Mon­deo zich als een heer­lijk dy­na­mi­sche au­to. Zo en­thou­si­ast als de ju­ry­le­den van TheVoi­ce Se­ni­or zich bij de eerste no­ten van som­mi­ge deel­ne­mers al om­draai­en, zo blij wor­den wij van de eerste me­ters in de – niet meer piep­jon­ge – Mon­deo. Op ons test­cir­cuit ont­popt hij zich on­mid­del­lijk als een heer­lijk dy­na­mi­sche au­to. Je voelt exact wat zich on­der de wie­len af­speelt, de be­stu­ring ar­ti­cu­leert dui­de- lij­ker dan Frits van Tu­ren­hout die ‘nul-nul’ zegt en ook de ver­snel­lings­bak is een ge­not van pre­ci­sie. Tij­dens al­le rond­jes over het cir­cuit is de Mon­deo dan ook in zijn ele­ment. Hij laat zich zo pre­cies en licht­voe­tig door krap­pe boch­ten stu­ren, dat je het idee krijgt met een com­pac­te hatch­back on­der­weg te zijn, en niet met een bij­na 5 me­ter lan­ge mid­den­klas­ser. Lan­ge tijd blijft het weg­ge­drag neu­traal en pas als het heel hard gaat, wil de ach­ter­kant ge­lei­de­lijk een stap­je ‘mee­stu­ren’. De ef­fi­ci­ën­te rem­men le­ve­ren ook een bij­dra­ge aan de snel­le ron­de­tij­den, door­dat je heel laat kunt rem­men. Niet on­ver­wacht is de Mon­deo ver­re­weg het snelst op het test­par­cours en de sla­lom. Denk nu niet dat de Peu­ge­ot en de Maz­da op de­zelf­de dis­ci­pli­nes een mod­der­fi­guur slaan. Daar­van is geen spra­ke. Maar bij de Peu­ge­ot is het de va­ge be­stu­ring die dui­de­lijk maakt dat het cir­cuit niet zijn na­tuur­lij­ke ha­bi­tat is en bij de Maz­da doet het zwe­ve­ri­ge on­der­stel dat. Dank­zij z’n goe­de rem­men sprok­kelt de 508 wat meer pun­ten bij­een dan de 6, maar on­der de streep is ook de Frans­man kans­loos te­gen de Mon­deo. Plus­punt van de Peu­ge­ot is de klei­ne draai­cir­kel. Die maakt hem in stads­ver­keer een stuk hand­za­mer dan de Maz­da en de Ford.

Ook on­der de 2000 tpm heeft de Peu­ge­ot-mo­tor ge­noeg re­ser­ves om vlot te ver­snel­len.

De Maz­da is vrij zui­nig, maar qua trek­kracht kan hij de an­de­re twee niet bij­be­nen.

Het heeft wei­nig ge­scheeld, of de Peu­ge­ot 508 had zijn eerste op­tre­den in een vergelijkende test ge­won­nen. Hij gooit ho­ge ogen met zijn vlot­te pres­ta­ties, zijn keu­ri­ge ver­bruiks­cij­fers en het smaak­vol­le, uit­ste­kend af­ge­werk­te in­te­ri­eur. Ei­gen­lijk is de te­gen­val­len­de ruim­te op de ach­ter­bank het enig ech­te min­punt van de au­to. Wat ons be­treft wordt dat ruim­schoots goed­ge­maakt door het ele­gan­te, cou­pé­ach­ti­ge de­sign. Dat de oud­jes het nog best doen, be­wijst de Ford Mon­deo. De mees­te pun­ten pakt de Duit­ser op het test­cir­cuit, en be­hal­ve met zijn vrij ka­ri­ge vei­lig­heids­uit­rus­ting en zijn ste­vi­ge ver­bruik, laat hij ner­gens gro­te ste­ken val­len. On­der de streep le­vert hem dat de ze­ge in de­ze vergelijkende test op, al is de voor­sprong op de 508 zeer ge­ring. Der­de in de rij is de Maz­da6. Op com­fort­ge­bied is de fraai ge­sti­leer­de Ja­pan­ner een win­naar en ook zijn af­wer­king en uit­rus­ting zijn van hoog niveau. De 6 laat zich heel zui­nig rij­den, maar je merkt goed dat de mo­tor kop­pel mist, wat nog eens wordt ver­sterkt door de lan­ge over­bren­gin­gen van de twee­de en der­de ver­snel­ling.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.