Com­pac­te suv’s

De XC40 T3 is de eerste Volvo met een drie­ci­lin­der­mo­tor. Die stap is niet zo ver­won­der­lijk, want de BMW X1 sDri­ve18i doet het ook met een ci­lin­der­tje min­der. Ver­ras­send ge­noeg le­pelt Volks­wa­gen in veel mo­del­len een drie­ci­lin­der, maar juist niet in de Ti­gu

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mar­tin Ur­ban­ke, Bart Smak­man · Fo­to’s: Aleks­an­der Perko­vic

BMW X1 sDri­ve18iA, Volks­wa­gen Tiguan 1.4 TSI ACT, Volvo XC40 T3

Met veer­tig­dui­zend eu­ro op zak kun je je een nieu­we Volvo XC40 ver­oor­lo­ven. Dan be­stel je het 39.975 eu­ro kos­ten­de ba­sis­mo­del met exact nul op­ties. Zo­dra je een af­sluit­baar dash­board­kast­je van 30 eu­ro of het ro­kers­pak­ket van 35 eu­ro aan­vinkt, ga je over het bud­get heen. Ver­vol­gens ont­vang je een XC40 T3 met een 156 pk ster­ke 1,5-li­ter tur­bo­ben­zi­ne­mo­tor met drie ci­lin­ders. Dat klinkt ma­ger­tjes, maar weet dat de drie­ci­lin­der in de BMW X1 sDri­ve18i het maar tot 140 pk schopt. De Volks­wa­gen Tiguan 1.4 TSI heeft wel­is­waar vier ci­lin­ders, maar pro­du­ceert toch ‘maar’ 150 pk. Al­le mo­to­ren bren­gen hun krach­ten over via de voor­wie­len.

IN-/EX­TE­RI­EUR

De XC40 is niet zo ruim, wel heel vei­lig. De Volvo XC40 is het aan zijn stand ver­plicht om uit te blin­ken in vei­lig­heid. En dat doet hij ook. Ver­keers­bord­her­ken­ning, spoor­as­sis­ten­tie en een nood­rem­sys­teem dat op­schrikt van voet­gan­gers, fiet­sers en gro­te die­ren ma­ken deel uit van de stan­daard­uit­rus­ting. Daar heeft al­leen de high­tech Volks­wa­gen Tiguan een ant­woord op. Hij be­schikt stan­daard over adap­tie­ve crui­se­con­trol en is te be­stel­len met zij­air­bags voor de pas­sa­giers op de ach­ter­bank en met een 360-gra­den­ca­me­ra met Aan­han­ger View voor het aan­kop­pe­len van een kar of ca­ra­van. De Tiguan en de X1 pro­jec­te­ren al­le­bei te­gen meer­prijs be­lang­rij­ke be­stuur­ders­in­for­ma­tie op de voor­ruit. De vei­lig­heids­uit­rus­ting van de BMW is min­der om­vang­rijk. De bre­de, vier­kan­te XC40 is best een im­po­san­te ver­schij­ning. Toch biedt de Volvo de min­ste bin­nen­ruim­te. Het helpt niet dat de test­au­to is voor­zien van een hoof­druim­te op­slok­kend gla­zen schuif­dak. Hier­door biedt zelfs de acht cen­ti­me­ter smal­le­re X1 wat meer be­we­gings-

vrij­heid en een wel­da­di­ger ge­voel van ruim­te. Aan de ri­an­te bin­nen­ruim­te van de Tiguan kun­nen bei­de suv’s niet tip­pen; in de Volks­wa­gen zit je zo­wel voor- als ach­ter­in roy­a­ler. Ook de la­bra­dor kiest kwis­pe­lend voor de Tiguan met een ba­ga­ge­ruim­te van 615 tot 1655 li­ter. In de X1 past hon­derd li­ter min­der (505 tot 1550 li­ter) en in de XC40 is al na 460 tot 1336 li­ter de li­miet be­reikt. De Volvo heeft ook het klein­ste laad­ver­mo­gen: hij mag 467 ki­lo dra­gen. Dat is 30 ki­lo min­der dan de BMW en 70 ki­lo min­der dan de Volks­wa­gen. Wil je een ge­rem­de aan­han­ger trek­ken? Het­zelf­de ver­haal: er mag 1,6 ton ach­ter de Volvo, 1,7 ton ach­ter de BMW en 1,8 ton ach­ter de Volks­wa­gen. De over­zich­te­lijk­heid van de XC40 is ook niet je-van-het; de dik­ke B-stij­len en de ka­rak­te­ris­tie­ke C-stij­len be­lem­me­ren het zicht rond­om. De be­die­ning van het gro­te, ver­ti­ca­le tou­chs­creen roept wei­nig vra­gen op, maar Volvo kan nog iets le­ren van de ex­perts op dit ge­bied: BMW past in de X1 het ver­trouw­de, pret­ti­ge iDri­ve-sys­teem toe en Volks­wa­gen over­tuigt we­der­om met sim­pe­le me­nu’s en lo­gi­sche knop­pen.

COMFORT

Goe­de stoe­len en een hou­te­rig veer­com­fort in de XC40. An­ders dan de ge­tes­te BMW X1, be­schikt de Volvo XC40 niet over adap­tie­ve schok­dem­pers. Hij staat bo­ven­dien op 19-inch licht­me­taal, ter­wijl de BMW en de Volks­wa­gen met 18-inch wie­len over on­ef­fen­he­den rol­len. Dit re­sul­teert in een wat hou­te­rig veer­com­fort, waar­bij dwars­ri­chels, kui­len en kin­der­kop­jes prak­tisch on­ge­fil­terd wor­den door­ge­ge­ven aan de in­zit­ten­den en de car­ros­se­rie con­ti­nu in be­we­ging is. De Tiguan, even­eens voor­zien van con­ven­ti­o­ne­le schok­dem­pers, springt soe­pe­ler om met on­ef­fen­he­den, maar legt

het af te­gen de com­for­ta­bel ge­veer­de BMW. Ach­ter het stuur van de X1 word je niet las­tig­ge­val­len door de es­ca­pa­des van het adap­tie­ve on­der­stel. Aan boord van de BMW is het ook aan­ge­naam stil. In de Volvo zijn wind- en af­rol­ge­lui­den dui­de­lij­ker aan­we­zig. Volvo’s staan be­kend om hun goe­de stoe­len. De XC40 doet die re­pu­ta­tie eer aan, want de be­stuur­der en bij­rij­der zit­ten op bre­de, com­for­ta­be­le voor­stoe­len mét uit­schuif­ba­re zit­ting (op­tie van 110 eu­ro). Maar BMW kan er ook was van: de sport­stoe­len (523 eu­ro) in de test­au­to bie­den veel steun en heb­ben even­eens een ver­stel­ba­re zit­ting, maar zijn aan de smal­le kant. Pas­sa­giers op de ach­ter­bank van de Volvo heb­ben het min­der goed voor el­kaar. De XC40 is de eni­ge au­to in de test zon­der ver­stel­ba­re rug­leu­ning en de smal­le ach­ter­ste deur­ope­nin­gen zijn niet be­vor­de­rend voor het in- en uit­stap­pen. Pas­sa­giers ne­men graag plaats in de Tiguan, want daar heb­ben ze de mees­te ruim­te en de bes­te bank. Dank­zij de drie­zo­ne­tem­pe­ra­tuur­re­ge­ling kun­nen ze het ach­ter­in zo koud of warm ma­ken als ze zelf wil­len.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE

Volvo’s drie­ci­lin­der is vrij traag en dor­stig. De drie­ci­lin­der tur­bom­o­tor van de Volvo XC40 schopt het tot 156 pk. Dat maakt dit wel­is­waar de krach­tig­ste mo­tor van het drie­tal, maar daar zien we op de test­baan wei­nig van te­rug. Een sprint tot 100 km/h duurt ruim tien se­con­den en dat maakt de Volvo an­der­hal­ve se­con­de tra­ger dan zijn con­cur­ren­ten. De BMW X1 is het snelst, on­danks het feit dat hij het min­ste ver­mo­gen heeft (140 pk) en het mees­te weegt (1642 ki­lo). Zijn sprint­kwa­li­tei­ten heeft hij on­ge­twij­feld te dan­ken aan de ze­ven­traps trans­mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling waar­mee de sDri­ve18iA is uit­ge­rust. Re­den

ge­noeg om voor de­ze zo­ge­naam­de Step­tro­nic Edi­ti­on met een meer­prijs van 139 eu­ro te kie­zen. De ge­tes­te Volvo en Volks­wa­gen heb­ben een hand­ge­scha­kel­de zes­bak. De drie­ci­lin­der­mo­tor van BMW is te­vens de zui­nig­ste van het stel: wij no­te­ren een ge­com­bi­neerd test­ver­bruik van 8,5 li­ter per 100 ki­lo­me­ter (1 op 11,8). Dat is best fors. In de Volvo is het he­le­maal schrik­ken met een test­ge­mid­del­de van 9,8 l/100 km of 1 op 10,2. De Volks­wa­gen Tiguan 1.4 TSI ACT doet aan ci­lin­der­uit­scha­ke­ling en komt uit op 9,4 li­ter, of­te­wel 1 op 10,6. Tij­dens een zui­nig­heids­rit waar­bij we dich­ter bij het op­ge­ge­ven EU-ver­bruik pro­be­ren te ko­men, ver­brui­ken de X1 en de Tiguan 6,7 li­ter, ter­wijl de XC40 blijft ste­ken op 7,3 li­ter op 100 ki­lo­me­ter. Dat is per au­to con­sis­tent één li­ter meer dan het EU-ver­bruik. Tij­dens een in­haal­ac­tie op de snel­weg voelt de drie­ci­lin­der van de XC40 bo­ven­dien niet erg krach­tig aan: om iets ge­daan te krij­gen, moet je te­rug­scha­ke­len naar de vier­de ver­snel­ling, ter­wijl je in de Volks­wa­gen Tiguan in z’n zes kan blij­ven rij­den en al­leen het gas­pe­daal die­per hoeft in te trap­pen. We slui­ten dit hoofd­stuk af met een op­beu­ren­de con­sta­te­ring: Volvo’s drie­ci­lin­der loopt wat mooi­er dan die van de BMW.

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN

De XC40 stuurt zacht­aar­dig en remt ge­weld­da­dig. In de com­fort­stand biedt de in­di­rec­te be­stu­ring van de Volvo XC40 wei­nig te­rug­kop­pe­ling. Wis­se­len naar een dy­na­mi­scher rij­stand ver­groot de in­ter­ac­tie, maar het maakt van de XC40 even­goed geen boch­ten­rid­der. Hij heeft de nei­ging om over zijn voor­wie­len naar de bui­ten­kant van de bocht te schui­ven, zo­dra dap­per wordt in­ge­stuurd. Hij maakt zich ook schul­dig aan over­hel­len. Daar komt bij dat het ESP soms ver­ras­send hard kan in­grij­pen. Zo­doen­de gooit de XC40 geen ho­ge ogen op de test­baan. De ge­tes­te BMW X1 is voor­zien van een va­ri­a­be­le sport­be­stu­ring (267 eu­ro) en die werkt met veel ge­voel en pre­ci­sie. Aan­ge­zien de car­ros­se­rie am­per over­helt in snel­le boch­ten, klokt de X1 de hoog­ste snel­heid op de sla­lom­test. Dat doet de even­eens pret­tig stu­ren­de Tiguan hem niet na, maar de Volks­wa­gen vol­tooit een snel­le ron­de over on­ze test­baan wel een frac­tie vlot­ter. Bei­de Vol­vo­con­cur­ren­ten heb­ben ook een klei­ne­re draai­cir­kel dan de XC40. Al­le drie de test­au­to’s sco­ren goed op de rem­men­test – een vei­lig idee. De BMW en de Volvo heb­ben zo­wel met kou­de als met op­ge­warm­de rem­men maar 33 me­ter en een beet­je no­dig om tot stil­stand te ko­men. Ga je in de Volks­wa­gen bij 100 km/h vol op de rem staan, dan ver­dwijnt de ki­ne­ti­sche ener­gie over een af­stand van min­der dan 33 me­ter. Over ve­nij­nig rem­men ge­spro­ken: het rem­sys­teem van de Volvo re­a­geert ver­ras­send di­rect, waar­door de be­stuur­der op kri­ti­sche blik­ken van zijn pas­sa­giers kan re­ke­nen voor zijn ha­ke­ri­ge rij­stijl.

MI­LI­EU/KOS­TEN

De prij­zen van laag naar hoog: Tiguan, XC40, X1. De ba­sis­prijs van de Volvo XC40 kwam al even aan bod: af­ge­rond 40.000 eu­ro. De ge­tes­te au­to is een Mo­men­tum-uit­voe­ring (2400 eu­ro) met 19-inch wie­len (1058 eu­ro) en

Voor een in­haal­ac­tie hoef je in de Tiguan niet te­rug te scha­ke­len.

De drie­ci­lin­der­mo­tor van BMW is de zui­nig­ste van het stel.

aan­ge­pas­te voor­stoe­len (110 eu­ro). Als je met 40 mil­le bij de BMW-dea­ler aan­klopt, doet hij zuch­tend de deur open. De X1 sDri­ve18iA be­gint bij 43.470 eu­ro en de ge­tes­te ver­sie heeft voor 2300 eu­ro aan dit­jes en dat­jes. De Volks­wa­gen-ver­ko­per zal zijn best doen om de 36.680 eu­ro kos­ten­de Tiguan 1.4 TSI uit te bou­wen tot 40 mil­le en zal daar on­ge­twij­feld pri­ma in sla­gen. Wat te den­ken van een na­vi­ga­tie­sys­teem met smartpho­ne­kop­pe­ling voor twee­dui­zend eu­ro? De test­au­to heeft wei­nig fran­je en kost niet meer dan 37.641 eu­ro – de goed­koop­ste van de drie. Kie­zen tus­sen de­ze drie au­to’s zal niet af­han­gen van de bij­ko­men­de kos­ten, zo­als on­der­houd, ver­ze­ke­ring en we­gen­be­las­ting, want de on­der­lin­ge ver­schil­len zijn klein. Al met al sprok­kelt de Tiguan iets meer pun­ten bij el­kaar, maar niet ge­noeg om de BMW- of Volvo-rij­der in spe af te schrik­ken. Hoe­wel de­ze test draait om de Volvo XC40, ver­de­len de Volks­wa­gen Tiguan en de BMW X1 in al­le vijf de hoofd­stuk­ken de winst met z’n twee­ën. De Tiguan wint het eerste hoofd­stuk met zijn ri­an­te bin­nen­ruim­te en uit­ge­brei­de vei­lig­heids­uit­rus­ting. Ver­vol­gens blinkt de BMW X1 uit met zijn soe­pel ge­veer­de, adap­tie­ve on­der­stel en stil­le ca­bi­ne. De in de­ze ver­ge­lij­king zui­nig­ste tur­bom­o­tor en de soe­pel scha­ke­len­de trans­mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling le­ve­ren de X1 nog meer pun­ten op. En niet ge­heel ver­ras­send wint de BMW ook het dy­na­mi­sche teston­der­deel. Tot slot werpt de Volks­wa­gen Tiguan zijn la­ge­re prijs in de strijd en is het over en uit voor de Volvo XC40. Hij wint geen en­kel hoofd­stuk en ein­digt op de der­de plaats. Dat zit ‘m voor­al in de mid­del­ma­ti­ge pres­ta­ties van de drie­ci­lin­der­mo­tor. Het ei­gen­wij­ze de­sign en de Zweed­se aan­trek­kings­kracht ver­die­nen ei­gen­lijk een krach­ti­ger mo­tor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.