Subtop­pers met krach­ti­ge die­sel­mo­tor

In na­vol­ging van de A8 en A7 Sport­back, wordt ook de nieu­we Audi A6 af­ge­le­verd met een in­druk­wek­kend de­sign en een com­ple­te high­tech uit­rus­ting. Of dat ge­noeg is om de ver­wen­de za­ke­lij­ke rij­der te over­tui­gen, wijst de­ze vergelijkende test met de BMW 5-ser

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mar­kus Schön­feld, Igor Stuif­zand · Fo­to’s: Da­nie­la Loof

Audi A6 50 TDI quat­tro, BMW 530d xDri­ve, Volvo S90 D5 AWD

Ook al heeft het ima­go van de die­sel­mo­tor door al­le sjoe­mel­schan­da­len een flin­ke deuk op­ge­lo­pen, in de au­to­mo­bie­le sub­top is hij nog al­tijd niet weg te den­ken. Zo­lang hij voor­zien is van een heel ar­se­naal aan rei­ni­gings­voor­zie­nin­gen, toont de die­sel­mo­tor aan nog al­tijd zeer ef­fi­ci­ënt zijn ar­beid te ver­rich­ten. Een be­schei­den hoe­veel­heid brand­stof is vol­doen­de voor veel ver­mo­gen en kop­pel, zo be­wij­zen de meest mo­der­ne die­se­laars. Dat uit­ge­re­kend Audi – als een van de aan­stich­ters van de het­ze te­gen de die­sel­mo­tor – het aan­durft om zijn hui­di­ge top­mo­del­len aan­van­ke­lijk al­leen met een zes­ci­lin­der die­sel­mo­tor te le­ve­ren, mag op z’n minst ge­waagd he­ten. In de­ze vergelijkende test, treedt de 286 pk en 620 Nm ster­ke A6 50 TDI quat­tro met acht­traps au­to­maat vol zelf­ver­trou­wen aan te­gen de BMW 530dA xDri­ve (265 pk/620 Nm) en de Volvo S90 D5 AWD (235 pk/480 Nm).

IN-/EX­TE­RI­EUR

Nieu­we Audi-be­die­ning vraagt om ge­wen­ning, de Volvo-vei­lig­heids­uit­rus­ting is het com­pleetst. De nieu­we Audi A6 is een in­druk­wek­ken­de ver­schij­ning. Hij oogt laag en breed, en met op­ti­o­ne­le 20-inch wie­len zou je zwe­ren met de (nog) gro­te­re A8 van doen te heb­ben. Ook het in­te­ri­eur is van top­klas­se­ni­veau, met een af­wer­king die door geen en­ke­le sub­top­per wordt ge­ë­ve­naard – zo­als we van Audi ge­wend zijn. Ver­ge­le­ken met de vo­ri­ge A6, is de ruim­te ach­ter­in er flink op voor­uit­ge­gaan. Dat maakt het nieu­we mo­del niet al­leen ge­schikt voor de za­ke­lij­ke rij­der die zelf graag het stuur ter hand neemt, maar ook voor de on­der­ne­mer/di­rec­teur die zich naar al­le af­spra­ken en ver­ga­de­rin­gen laat chauf­fe­ren. Audi-rou­ti­niers zul­len even moe­ten wen­nen aan de nieu­we lay-out van het dash­board, waar­bij de cen­tra­le druk-/draai­scha­ke­laars zijn ver- val­len. Er­voor in de plaats ko­men twee gro­te aan­raak­scher­men à la A7 en A8. Het bo­ven­ste scherm is voor de na­vi­ga­tie en al­le in­fo­tain­ment­func­ties, het on­der­ste scherm is voor de be­die­ning van de kli­maat­re­ge­ling. Wie voor het eerst in de A6 stapt, moet even zoe­ken naar de Dri­ve Se­lect-pro­gram­ma’s. De in­tel­li­gen­te spraak­stu­ring van de A6 werkt ech­ter ra­zend­snel, zo­dat je al gauw niets an­ders meer wilt. Ver­ge­le­ken met het stu­rings­sys­teem van de Audi, maakt het iDri­ve van de BMW 5-se­rie haast een ou­der­wet­se in­druk. Dit sys­teem laat zich nog met ech­te druk- en draai­knop­pen be­die­nen, en de me­nu­s­truc­tuur op het gro­te cen­tra­le beeld­scherm is bij­zon­der een­vou­dig van op­zet. De func­ti­o­na­li­teit van het iDri­ve-sys­teem vormt nog steeds de maat­staf. Dat het scherm daar­naast ook re­a­geert op aan­ra­ken en veeg­be­we­gin­gen, is ei­gen­lijk over­bo­dig. Volvo heeft op zijn beurt een be­die­nings­sys­teem ont­wik­keld met een op­val­lend

groot beeld­scherm. He­le­maal zon­der vraag­te­kens gaat de be­die­ning hier­van ech­ter niet. Op af­wer­kings­ge­bied moet de Volvo even­eens zijn meer­de­re er­ken­nen in bei­de Duitse se­dans. Aan boord van de S90 heerst ech­ter een rust­ge­ven­de en wel­da­di­ge sfeer, de ruim­te voor­in en ach­ter­in is dik voor de bak­ker. De vei­lig­heids­uit­rus­ting van de Volvo is nóg com­ple­ter dan die van de Audi en de BMW.

COMFORT

Nieu­we Audi A6 is de gro­te mid­den­klas­se ont­groeid. Ook het rijka­rak­ter stelt het aan­pas­sings­ver­mo­gen van de Audi-rij­der op de proef. Was het on­der­stel van de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie A6 eer­der ste­vig en spor­tief van af­stem­ming, de nieu­we ge­ne­ra­tie is veel zach­ter en soe­pe­ler. De test- au­to is voor­zien van op­ti­o­ne­le lucht­ve­ring met ni­veau­re­ge­ling, in com­bi­na­tie met adap­tie­ve schok­dem­pers – een in­ves­te­ring van 2801 eu­ro ex­tra. Ook zit­ten er 20-inch wie­len à 3081 eu­ro on­der de au­to, maar on­danks de laag­pro­fiel­ban­den die er­om­heen lig­gen, heb­ben de­ze geen ne­ga­tie­ve in­vloed op het com­for­ta­be­le veer­ka­rak­ter. Scher­pe dwars­ri­chels, die­pe put­dek­sels, een slecht on­der­hou­den spoor­weg­over­gang, de Audi zweeft er­over­heen als de Vlie­gen­de Fa­kir in de Ef­te­ling. Ook al heeft het on­der­stel van de BMW 5-se­rie een zeer uit­ge­ba­lan­ceer­de af­stem­ming (in ge­val van de test­au­to met adap­tie­ve schok­dem­pers à 1271 eu­ro op de ach­ter­wiel­op­han­ging), aan het veer­com­fort van de Audi kan hij niet tip­pen. In de Volvo heeft de op­ti­o­ne­le lucht­ve­ring met adap­tie­ve schok­dem­pers (ook al­leen ach­ter, 2000 eu­ro) soms moei­te om de be­we­gin­gen van de voor­wie­len on­der con­tro­le te hou­den. De ge­luids­iso­la­tie aan boord van de Audi is van uit­ste­ken­de kwa­li­teit. Rol-, wind- en mo­tor­ge­lui­den wor­den keu­rig bui­ten de deur ge­hou­den. In de BMW maar voor­al in de Volvo krij­gen je oren meer te ver­du­ren. Be­grijp ons niet ver­keerd: de BMW en de Volvo bie­den al­le­bei comfort op bu­si­nessclass­ni­veau. Ui­t­ein­de­lijk zit je in vrij­wel geen an­de­re stoel lek­ker­der dan in de com­fort­stoe­len van de 5-se­rie (2445 eu­ro). De BMW en de Volvo zijn ech­ter niet zo ver­fijnd en zo stil als de Audi, die zelfs op hoogst il­le­ga­le snel­weg­tem­pi de rust zel­ve is.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE

Aan ge­wichts­be­spa­ring heb­ben ze bij Audi niet ge­daan: de A6 weegt dik 2000 ki­lo. De ty­pe­aan­dui­ding A6 50 TDI doet ver­moe­den dat de ou­de vijf­li­ter V10 TDI uit de Volks­wa­gen Tou­areg weer van stal is ge­haald, maar niets is min­der waar. On­der de mo­tor­kap van de

In de 5-se­rie is het klok­ken van snel­le ron­den een koud kunst­je.

au­to ligt een drie­li­ter V6 TDI-mo­tor, die in zijn meest re­cen­te con­fi­gu­ra­tie een ver­mo­gen van 286 pk en een kop­pel van 620 Nm le­vert. Aan het ge­wicht van 2037 ki­lo hoeft de mo­tor ech­ter niet heel hard te trek­ken. De A6 be­schikt over vier­wiel­aan­drij­ving en heeft daar­mee een uit­ste­ken­de trac­tie. In 5,7 se­con­den is de hon­derd be­reikt. Al­leen de BMW is nog drie­tien­den van een tel snel­ler op de­ze oe­fe­ning. In de prak­tijk komt de A6 niet in de buurt van het door de fa­briek op­ge­ge­ven ver­bruik: 7,8 l/100 (1 op 12,8) is twee li­ter meer dan be­loofd. Ge­zien de Audi een klei­ne 200 ki­lo zwaar­der is dan de BMW, blijft het ver­schil nog bin­nen de per­ken: met de 530d no­teer­den we een ge­mid­del­de van 7,4 l/100 km (1 op 13,5) en de Volvo zit daar 100 cen­ti­li­ter bo­ven (1 op 13,3). Aan de per­fec­te scha­kel­ka­rak­te­ris­tiek van de Step­tro­nic-trans­mis­sie in de BMW kan de S tro­nic-ver­snel­lings­bak van de Audi ze­ker niet tip­pen. Als je van­uit een laag toe­ren­ge­bied op kop­pel naar een ho­ge­re snel­heid wilt door­trek­ken, wenst de elek­tro­ni­ca su­biet een of twee ver­snel­lin­gen te­rug te scha­ke­len. Daar heb­ben het comfort en het ver­bruik on­der te lij­den. Hoe mooi de sa­men­wer­king tus­sen een mo­tor en een trans­mis­sie kan zijn, laat de BMW zien. Staat het rij­pro­gram­ma in Eco Pro, dan rolt de au­to zo soe­pel voor­uit dat hij am­per eni­ge weer­stand lijkt te on­der­vin­den. Ver­ge­le­ken met de­ze aan­drijf­lijn, komt de Volvo S90 D5 be­dro­gen uit. De vier­ci­lin­der met twee tur­bo’s is voel­baar min­der krach­tig, maar ver­bruikt niet min­der brand­stof. Ook op de sprint­proe­ven is de Volvo snel de aan­slui­ting kwijt. Dat de Volvo-vier­ci­lin­der min­der mooi loopt en luid­ruch­ti­ger is dan de zes­ci­lin­ders van de Audi en de BMW, is ech­ter niet ver­ras­send.

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN

Een ron­de over het test­cir­cuit met de Audi A6 is kei­hard wer­ken. On­danks zijn ach­ter­blij­ven­de pres­ta­ties, doet de Volvo op dy­na­misch ge­bied nau­we­lijks on­der voor de twee Duitse se­dans. Zo­wel op de sla­lom als op de rem­men­test scoort de S90 veel pun­ten. Door zijn la­ge­re ver­mo­gen ver­liest de S90 zijn te­gen­stre­vers op het test­cir­cuit ech­ter al snel uit het oog. Ba­lan­ce­rend op de grens, blijft on­der­stuur lang uit en dank­zij de vier­wiel­aan­drij­ving blijft de Volvo keu­rig in het in­ge­stuur­de spoor. De ge­tes­te Audi A6 heeft vier­wiel­be­stu­ring (2661 eu­ro) en een sport­dif­fe­ren­ti­eel tus­sen de ach­ter­wie­len (2101 eu­ro). Een for­se in­ves­te­ring, waar voor­al de spor­tief in­ge­stel­de be­stuur­der pro­fijt van heeft. Laat je met uit­ge­scha­keld ESP plot­se­ling het gas los in een snel­le bocht, dan pro­beert de ach­ter­kant van de au­to zelfs de voor­kant in te ha­len. Na twee snel­le ron­den over het test­cir­cuit, staan de zweet­drup­pels ons op het voor­hoofd. Dat de au­to meer dan 2 ton weegt – en de mees­te mas­sa op de voor­trein leunt – kan hij moei­lijk ver­bloe­men. Zon­der we­zen­lijk lang­za­mer te zijn dan de BMW, schuift de A6 ui­t­ein­de­lijk eer­der naar de bui­ten­rand van de bocht. In de 5-se­rie is het klok­ken van snel­le ron­den een koud kunst­je. El­ke ron­de laat zich tot op een tien­de van een se­con­de nauw­keu­rig re­pro­du­ce­ren, wat te dan­ken is aan de

nauw­keu­ri­ge be­stu­ring en de uit­ste­kend te do­se­ren rem­men. Hoe­wel de Audi be­ter pres­teert op de rem­men­test, scoort de 5-se­rie on­der de streep net zo­veel pun­ten als de A6.

MI­LI­EU/KOS­TEN

De Be­las­ting­dienst is dol­ge­luk­kig met je. In aan­schaf én ge­bruik zijn dit du­re au­to’s. Voor de ge­tes­te mo­tor­va­ri­an­ten be­gin­nen de prij­zen van de Audi en de BMW net on­der de 80 dui­zend eu­ro. Daar­mee ver­ge­le­ken is de Volvo S90 met een start­prijs van 65.695 eu­ro een bo­nus­aan­bie­ding. Na vier jaar ge­bruik is op al­le drie de au­to’s meer dan de helft van de nieuw­waar­de af­ge­schre­ven, op de Volvo zelfs bij­na 60 pro­cent. En dan heb­ben we nog de mo­tor­rij­tui­gen­be­las­ting. Of de ei­ge­naar van de Audi A6 elk kwar­taal maar even 570 eu­ro wil af­re­ke­nen, als­je­blieft dank­je­wel. Zo­wel de BMW als de Volvo blijft net on­der de 500 eu­ro aan we­gen­be­las­ting, wat na­tuur­lijk net zo goed een pijn­lij­ke ader­la­ting is (als je het uit ei­gen zak moet be­ta­len). Dat de Volvo dit hoofd­stuk met een ri­an­te voor­sprong wint, is ge­heel te dan­ken aan zijn la­ge­re ba­sis­prijs.

De vei­lig­heids­uit­rus­ting van de Volvo is nóg com­ple­ter dan die van de Audi en de BMW.

BMW 530d xDri­ve Volvo S90 D5 AWD

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.