RUITENKONING

Auto Review - - NIEUWS -

Be­grijp ons niet ver­keerd: we vin­den het ont­werp van de splin­ter­nieu­we DS3 Crossback ab­so­luut ge­slaagd. Maar als je écht iets bij­zon­ders wilt zien, dan moet je voor­al het in­te­ri­eur van de­ze Fran­se cre­a­tie be­kij­ken. Denk niet dat de DS3 Crossback een op­ge­leuk­te Citroën C3 Air­cross is. De DS valt wel­is­waar in de­zelf­de klas­se, maar hij staat op een vol­le­dig nieuw, mo­du­lair plat­form. In een la­ter sta­di­um gaat dat ook de ba­sis vor­men voor an­de­re au­to’s uit het B-seg­ment bin­nen het PSA-Opel-con­cern, zo­als de nieu­we Cor­sa (van­af 2021). Voor de voort­stu­wing kun je bij de nieu­we DS3 Crossback kie­zen uit zes mo­to­ren. Daar­on­der zit­ten drie va­ri­an­ten van de be­ken­de 1,2-li­ter drie­ci­lin­der ben­zi­ne­mo­tor. Voor de on­ver­be­ter­lij­ke veel­rij­ders le­vert DS een 100 of 130 pk ster­ke HDi. Wie zijn neus op­haalt voor tra­di­ti­o­ne­le ver­bran­dings­tech­niek, gaat voor de DS3 Crossback E-Ten­se. Die wordt voort­be­wo­gen door een 136 pk ster­ke elek­tro­mo­tor, waar­van het ac­cu­pak­ket on­der de wa­gen­vloer is weg­ge­werkt. De ac­tie­ra­di­us be­draagt 300 ki­lo­me­ter. En pro­fil doet de DS3 Crossback nog steeds een beet­je den­ken aan de ge­wo­ne DS3, maar aan de voor- en ach­ter­zij­de is al­les nieuw. Dat­zelf­de geldt voor het al eer­der ge­me­mo­reer­de in­te­ri­eur. Daar­in is een do­mi­nan­te rol weg­ge­legd voor ruit­jes­pa­tro­nen. Die ko­men te­rug in de be­kle­ding van het dash­board en de stoe­len, maar ook in de vorm van de knop­pen, lucht­roos­ters en be­die­nings­pa­ne­len. Is dat mooi? Ja, dat is mooi. Vin­den wij, al­thans. Op het ge­bied van mo­der­ne hul­p­sys­te­men is de DS3 Crossback aar­dig bij de tijd. Ui­ter­aard be­ho­ren een ac­tie­ve crui­se­con­trol en een rij­strook­as­sis­tent tot de mo­ge­lijk­he­den. En net als de duur­de­re DS7 kun je de au­to voor­zien van DS Park Pi­lot. Dat sys­teem zoekt des­ge­vraagd een vrije par­keer­plaats en zet de au­to daar ver­vol­gens vol­au­to­ma­tisch voor je neer. We gaan er­van­uit dat dit niet op de Pa­rij­se ma­nier ge­beurt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.