NU OOK ALS ZE­VEN­ZIT­TER

Auto Review - - NIEUWS -

Dat er een nieu­we Mer­ce­des GLE aan zat te ko­men, was wel dui­de­lijk, en ook van het ui­ter­lijk slaan we niet ver­rast ach­ter­over. Het sluit keu­rig aan bij de be­staan­de Mer­ce­des­suv’s en voegt daar mo­der­ne ac­cent­jes aan toe, zo­als de ge­kne­pen ach­ter­lich­ten. Wat wel nieuw is voor de GLE, is dat hij ook le­ver­baar wordt als ze­ven­zit­ter. Dat is een slim­me keus, want con­cur­ren­ten als de Volvo XC90, de BMW X5 en de Ran­ge Rover Sport be­schik­ken even­eens over een der­de zit­rij. Zo wurm je je­zelf op de short­list van de wel­ge­stel­de suv-rij­ders die re­gel­ma­tig hoc­key­spe­lers of voet­bal­ler­tjes naar uit­wed­strij­den bren­gen. En dat hoe­ven dan niet eens de ka­bou­ters of de mi­ni’s te zijn, want dank­zij een fors toe­ge­no­men wiel­ba­sis kun­nen ook pu­bers nog fat­soen­lijk op de der­de rang zit­ten. Hoe­veel ruim­te er in de ze­ven­zits con­fi­gu­ra­tie over­blijft voor sport­tas­sen en bal­len­net­ten, is voor­als­nog niet dui­de­lijk. Wel we­ten we dat je 825 li­ter tot je be­schik­king hebt als je met maxi­maal vijf man op pad gaat. Die ruim­te is uit te brei­den tot 2055 li­ter, zo­dat je de GLE ook als ver­huis­wa­gen kunt in­zet­ten. Het in­te­ri­eur van de GLE on­der­scheidt zich door­dat de gro­te scher­men aan weers­zij­den uit­lo­pen in twee vo­lu­mi­neu­ze lucht­roos­ters. Bo­ven­dien prij­ken cen­traal op het dash­board vier recht­hoe­ki­ge uit­stroom­ope­nin­gen. Zo kun je bin­nen in de GLE je ei­gen Flo­ren­ce of Mank­hut cre­ë­ren. Net als bij de nieu­we A-klas­se kun je te­gen de au­to pra­ten zon­der dat ie­der­een je voor gek ver­klaart. Zo­lang je je ge­sprek­ken maar in­leidt met ‘Hey Mer­ce­des’, voert het MBUX-in­fo­tain­ment­sys­teem al­ler­lei op­drach­ten voor je uit. Nieuw voor de GLE is het op­ti­o­ne­le Ac­ti­ve Bo­dy Control, dat hel­len, dui­ken en dei­nen te­gen­gaat. Ver­der is de au­to een mild hy­brid, waar­bij een 48 volt-sys­teem rem­ener­gie kan re­ge­ne­re­ren die dan weer wordt ge­bruikt voor de start­mo­tor en an­de­re elek­tra. Dit scheelt in het ver­bruik en dat is mooi, want de zes­ci­lin­der lijn­mo­tor van de GLE 450 4Ma­tic is van na­tu­re na­tuur­lijk geen spaar­ma­chien­tje. Over de po­wer hoeft nie­mand te kla­gen, die is met 367 pk en 500 Nm in rui­me ma­te aan­we­zig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.