X2 MJAMMIE

Auto Review - - NIEUWS -

Eer­der dit jaar pre­sen­teer­de BMW de X2 als zijn spor­tief­ste suv en dan kan een lek­ke­re M-ver­sie na­tuur­lijk niet uit­blij­ven. In­der­daad kun­nen we bin­nen­kort on­ze lek­ke­re trek stil­len, want de X2 M35i komt er­aan. Met zijn 306 pk biedt de­ze top­ver­sie ruim 100 pk meer dan de X2 xDri­ve20i (192 pk), die tot dus­ver het pre­di­caat ‘krach­tig­ste X2’ droeg. Wat de X2 M35i ex­tra bij­zon­der maakt, is dat-ie zijn krach­ten put uit een vier­ci­lin­der. Voor­heen had­den al­le M Per­for­man­ce-mo­del­len van BMW mi­ni­maal een zes­ci­lin­der mo­tor aan boord. Stan­daard is de X2 M35i voor­zien van vier­wiel­aan­drij­ving en een Step­tro­nic-au­to­maat. Zo den­dert hij zon­der ver­tra­gin­gen door trac­tie­ver­lies of scha­kel­mis­ser­tjes in 4,9 tel­len naar de 100 km/h. Ten­min­ste, als je de launch control ac­ti­veert. De X2 M35i is van­bui­ten te her­ken­nen aan de grij­ze om­lijs­ting van de gril­le en de lucht­in­la­ten en de even­eens grij­ze spie­gel­kap­pen. Aan de ach­ter­kant ver­raadt de dik­s­te X2 zich door de dub­be­le uit­laat en de M-spoi­ler op de ach­ter­klep. Om de X2 M-waar­dig te ma­ken heb­ben de man­nen en vrou­wen van de M Sport-af­de­ling de ve­ring en dem­ping een tand­je strak­ker ge­zet. Te­gen meer­prijs kun je de au­to bo­ven­dien van adap­tie­ve ve­ring la­ten voor­zien. Ver­der heeft de M35i de ge­brui­ke­lij­ke aan­pas­sin­gen aan de boord­elek­tro­ni­ca on­der­gaan die voor een be­te­re res­pons van be­stu­ring en gas­pe­daal zor­gen. Spe­ci­a­le M Sport-rem­men zor­gen voor ex­tra stop­kracht en de stan­daard ge­le­ver­de led-kop­lam­pen zor­gen er­voor dat me­de­weg­ge­brui­kers je al van ver­re zien aan­ko­men. Wat al dit moois gaat kos­ten, is nog niet be­kend, wel we­ten we dat de pro­duc­tie ko­mend voor­jaar van start gaat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.