CON­CLU­SIE

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

De As­ton Mar­tin DB11 is een bij­zon­der in­druk­wek­ken­de au­to. Zijn V12-mo­tor le­vert fan­tas­ti­sche pres­ta­ties en zo mo­ge­lijk een nog mooi­er ge­luid. Op het cir­cuit laat hij zien een ras­ech­te sport­wa­gen te zijn, die ech­ter wel ge­noeg ma­nie­ren heeft mee­kre­gen om te kun­nen vol­doen als da­ge­lijks lan­ge­af­stand­s­pro­jec­tiel. De Bent­ley Con­ti­nen­tal GT was als glo­be­trot­ter al­tijd al een uit­ste­ken­de keu­ze. Daar is met de komst van de der­de ge­ne­ra­tie niet aan ge­tornd. Maar er is wel een flin­ke hoe­veel­heid dy­na­miek aan toe­ge­voegd, wat de gro­te cou­pé tot een nóg veel­zij­di­ger au­to maakt. Veel­zij­dig­heid staat in on­ze ver­ge­lijk­ba­re tests meest­al ge­lijk aan een over­win­ning. De nieu­we Bent­ley Con­ti­nen­tal GT heeft de ze­ge ver­diend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.