RUIM­TE­LIJ­KE ORDENING

Auto Review - - NIEUWS -

Je hebt van die au­to’s die in enor­me aan­tal­len rond­rij­den, zon­der dat je er erg in hebt. Zo ver­ba­zen we ons tel­kens weer over de ver­koop­aan­tal­len van Su­zu­ki – het Ja­pan­se merk doet het in Ne­der­land bij­na net zo goed als Cit­ro­ën en heeft in de hit­lijst – op plaats 16 – zelfs een ho­ge­re no­te­ring dan Maz­da, Seat en Fi­at. Nog zo’n on­op­val­len­de hard­lo­per is de Mer­ce­des B-klas­se. Doe eens een schat­ting van het aan­tal re­gi­stra­ties sinds 2005? Je zou er al­le in­wo­ners van Aals­meer of Hen­drik-Ido-Am­bacht een­tje ca­deau kun­nen doen. Het zijn er der­tig­dui­zend! Maar als het aan Mer­ce­des ligt, heb­ben bin­nen­kort ook heel Coe­vor­den en Dron­ten een B-klas­se, en volgt daar­na Hee­ren­veen. Dat gaat de der­de ge­ne­ra­tie van de ruim­te­lij­ke ge­zins­au­to voor zijn re­ke­ning ne­men. De nieu­we B-klas­se, die op de au­to­ten­toon­stel­ling van Pa­rijs pu­blie­ke­lijk werd voor­ge­steld, is vol­gens Mer­ce­des een Sports Tou­rer – waar­bij de na­druk meer op ‘sport’ is ko­men te lig­gen dan in de vo­ri­ge twee edi­ties. Daar­mee volgt hij de A-klas­se op de voet. Ui­ter­aard staat de nieu­we B op het­zelf­de plat­form als de A, de wiel­ba­sis van 2729 mm is ook het­zelf­de. De A-klas­se is geen ruim­te­won­der, maar door de ex­tra hoog­te heeft het in­te­ri­eur van de B een an­de­re in­rich­ting en zijn on­ge­twij­feld meer ku­bie­ke cen­ti­me­ters ge­cre­ëerd. Mer­ce­des le­vert de au­to met een ver­schuif­ba­re, in drie de­len neer te klap­pen ach­ter­bank, zo­dat de ba­ga­ge­ruim­te in vo­lu­me va­ri­eert van 455 tot 705 li­ter. De nieu­we B-klas­se krijgt in elk ge­val het nieu­we MBUX-mul­ti­me­dia­sys­teem, waar­mee we in de A-klas­se heb­ben ken­nis­ge­maakt. Roep ‘Hey Mer­ce­des’ en MBUX vraagt je waar­mee het kan hel­pen. Met uit­ge­brei­de mo­ge­lijk­he­den op het ge­bied van con­nec­ti­vi­teit en aug­men­te­dre­a­li­ty, lo­pen de Mer­ce­des A en B met dit sys­teem ver voor op de con­cur­ren­tie. Ui­ter­aard is de B-klas­se ook op mo­to­risch vlak ge­ba­seerd op de A-klas­se. De B 180 (136 pk) en B 200 (163 pk) heb­ben de nieu­we 1,3-li­ter vier­ci­lin­der die in sa­men­wer­king met Re­nault-Nis­san is ont­wik­keld. Die­se­laars kun­nen kie­zen uit een 1,5-li­ter vier­ci­lin­der in twee ver­mo­gens­va­ri­an­ten – B 180 d (116 pk) en B 200 d (150 pk) – en een twee­li­ter tur­bo­die­sel met SCR-ka­ta­ly­sa­tor (190 pk) die in­mid­dels vol­doet aan de Eu­ro 6d-emis­sie­norm. Al­le B-klas­ses wor­den stan­daard ge­le­verd met een au­to­ma­tisch scha­ke­len­de trans­mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling, waar­van de twee krach­tig­ste die­sel­ver­sies over acht voor­waart­se ver­zet­ten be­schik­ken in plaats van ze­ven. In de­cem­ber opent Mer­ce­des het or­der­boek, om in fe­bru­a­ri 2019 de eer­ste in­wo­ners van Coe­vor­den, Dron­ten en Hee­ren­veen te kun­nen ver­blij­den met hun nieu­we B-klas­se. Prij­zen zijn nog niet be­kend­ge­maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.