HYUN­DAI NEXO

Auto Review - - REPORTAGE -

De wa­ter­stof­au­to die op de­ze pa­gi­na’s niet mag ont­bre­ken, is de Hyun­dai Nexo (rij-im­pres­sie in Au­toRe­view 8). Het is de twee­de Fu­el Cell Elec­tric Ve­hi­cle (FCEV) van Hyun­dai, de eer­ste ver­scheen in 2013. De Hyun­dai ix35 FCEV was net als de Mer­ce­des GLC F-Cell ge­ba­seerd op een be­staand mo­del. Ook toen vie­len de ac­tie­ra­di­us en de kof­fer­ruim­te wat te­gen. Wat dat be­treft is Mer­ce­des nu even ver als Hyun­dai vijf jaar ge­le­den was. Bij de nieu­we Nexo zijn al­le min­pun­ten weg­ge­gumd: de wa­ter­stof wordt op­ge­sla­gen in drie com­pac­te tanks, zo­dat er een gro­te kof­fer­bak met een vlak­ke laad­vloer over­blijft. De op­ge­ge­ven ac­tie­ra­di­us is een in­druk­wek­ken­de 665 ki­lo­me­ter (WLTP). Zo ver heb­ben wij er niet mee ge­re­den, maar tij­dens on­ze eer­ste ken­nis­ma­king klok­ten we wel het exac­te EU-ver­bruik en dat geeft goe­de hoop. De Hyun­dai Nexo kost in Ne­der­land 69.995 eu­ro en hij komt ook naar Bel­gië.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.