CON­CLU­SIE

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Ver­ras­sing: de Ja­gu­ar F-Ty­pe R AWD wint de­ze test. Maar de pun­ten­to­ta­len van de drie au­to’s lig­gen zó dicht bij el­kaar, dat we on­mo­ge­lijk van een af­ge­te­ken­de over­win­ning kun­nen spre­ken. De F-Ty­pe dankt zijn num­mer 1-klas­se­ring aan zijn la­ge­re prijs en hoog­ste aan­tal com­fort­pun­ten, uit­ge­re­kend de ar­gu­men­ten die er niet of nau­we­lijks toe doen als je in de markt bent voor een snel­le sport­wa­gen van twee ton. Op de me­tin­gen en het test­cir­cuit ma­ken de As­ton Mar­tin en de Mer­ce­desAMG de dienst uit en komt de Ja­gu­ar min­der goed tot zijn recht. Maar ook hier geldt: de on­der­lin­ge ver­schil­len zijn te klein voor een af­ge­te­ken­de over­win­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.