Het laat­ste nieuws uit de au­to­we­reld

Auto Review - - INHOUD -

Wat de Golf is voor Volks­wa­gen, is de 3-se­rie voor BMW. Geen won­der dat het Bei­er­se merk we­der­om de evo­lu­tie­weg be­wan­delt bij de vol­gen­de ge­ne­ra­tie van zijn hoek­steen­mo­del. De Drei­er voor mo­del­jaar 2019 (in­ter­ne co­de G20) mag dan 8 cen­ti­me­ter lan­ger en een stuk ge­stroom­lijn­der zijn ge­wor­den (Cw-waar­de 0,23), voor­al en pro­fil is hij nog heel her­ken­baar. De vou­wen on­der in de por­tie­ren zijn iets an­ders en de kop­lam­pen lo­pen ver­der door om de hoe­ken van de car­ros­se­rie. Ver­der zijn de ach­ter­ste zij­rui­ten pun­ti­ger. De M Per­for­man­ce-ver­sie kun je ge­mak­ke­lij­ker her­ken­nen aan zwar­te kunst­stof zij­pa­ne­len, à la X2. De 3-se­rie is in de breed­te maar 2 cen­ti­me­ter ge­groeid, maar door al­ler­lei op­ti­sche trucs lijkt dat meer. Zo zijn de nie­ren iets ver­breed, en an­ders dan bij de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie wor­den ze on­der­ling ver­bon­den door een glim­men­de chroom­lijst. Ver­der zijn de led-kop­lam­pen ver­smald, waar­door de Drei­er nu lek­ker ge­meen de we­reld in­kijkt. Sub­tie­le wij­zi­gin­gen aan de bum­per ma­ken het ge­heel af, waar­bij voor­al de ha­mer­vor­mi­ge be­hui­zing van de mist­lam­pen op­valt. Al­thans, bij de huis-tuin-en-keu­ken­ver­sies. Bij de M Sport en M Per­for­man­ce zijn ze in gro­te­re en min­der ka­rak­te­ris­tie­ke lucht­hap­pers ge­vat. Aan de ach­ter­zij­de wordt de ver­smal­ling van de licht­units con­se­quent door­ge­zet en ook de ha­mer­vorm van de mist­lich­ten komt hier te­rug. Bin­nen­in zien we de be­ken­de lay-out; geen BMW-adept die hier de weg kwijt­raakt. Waar we heel blij van wor­den, is dat het gro­te mul­ti­me­dia­scherm veel fraai­er in het dash­board is op­ge­no­men dan bij zijn merk­broe­ders. Dat ziet er stuk­ken ge­lik­ter uit. Bo­ven­dien kun je be­paal­de com­man­do’s ook met ge­ba­ren­taal ge­ven. BMW’s op­ti­o­ne­le Per­so­nal As­sis­tant re­a­geert op stem­com­man­do’s en is te ver­ge­lij­ken met het sys­teem van de nieu­we – Hey Mer­ce­des – A-klas­se. Door­dat vrij­wel al­le be­ken­de as­sis­ten­tie­sys­te­men le­ver­baar zijn, zet de 3-se­rie gro­te stap­pen rich­ting au­to­noom rij­den. Stan­daard zijn een bots­waar­schu­wing met nood­rem­func­tie en voet­gan­gers­her­ken­ning. Voor een in­ter­ac­tie­ve crui­se­con­trol en spoor­as­sis­tent hoef je even­min bij te be­ta­len. Wil je ech­ter een di­gi­ta­le sleu­tel, waar­mee je je 3-se­rie ook per app kunt ope­nen, een

ach­ter­uit­rij-as­sis­tent of la­ser­kop­lam­pen, dan moet je de por­te­mon­nee trek­ken. Voor ex­tra com­fort en ge­bruiks­ge­mak zor­gen de ge­ï­so­leer­de voor­ruit, de in drie de­len neer­klap­ba­re ach­ter­bank en de ex­tra in­te­ri­eur­ruim­te. Hier­bij werpt te­vens de 4,1 cm lan­ge­re wiel­ba­sis zijn vruch­ten af. Maar BMW zou BMW niet zijn, als er niet vol­op aan­dacht was be­steed aan de dy­na­mi­sche ei­gen­schap­pen. In de eer­ste plaats is het ge­wicht tot zo’n 55 kg ver­laagd en de car­ros­se­ries­tijf­heid is met 50 pro­cent toe­ge­no­men. Voeg dit bij een gro­te­re spoor­breed­te, een per­fec­te ge­wichts­ver­de­ling (50:50) en mo­der­ne schok­dem­per­tech­niek, en we wil­len best ge­lo­ven dat de 3-se­rie op­nieuw dy­na­misch de toon aan­geeft. Zui­ni­ger wordt de BMW 3-se­rie ook, al is hij er in het be­gin al­leen met tra­di­ti­o­ne­le aan­drijf­lij­nen. Op een plug-in hy­bri­de­ver­sie moe­ten we nog even wach­ten. In den be­gin­ne zijn er di­ver­se vier­ci­lin­der ben­zi­ne- en die­sel­mo­to­ren le­ver­baar, met ver­mo­gens van­af 150 pk (318d) en 184 pk (320i). Er komt ook een 265 pk ster­ke zes­ci­lin­der die­sel. Stan­daard houdt de 3-se­rie ach­ter­wiel­aan­drij­ving, daar­naast wor­den er weer vier­wiel­aan­ge­dre­ven xDri­ve-ver­sies le­ver­baar. Een spor­tie­ve M Per­for­man­ce-va­ri­ant volgt la­ter. Dat geldt even­eens voor de Tou­ring-ver­sie, maar de 3-se­rie GT hangt BMW aan de wil­gen. In maart staat de nieu­we 3-se­rie bij de dea­ler, over de prij­zen is nog niets be­kend­ge­maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.