Open su­per­sport­wa­gens McLa­ren 570S Spi­der, Por­sche 911 Tur­bo S Ca­bri­o­let

Zelfs wan­neer de zon niet schijnt, ga je stra­len als je in een McLa­ren 570S Spi­der of een Por­sche 911 Tur­bo S Ca­bri­o­let stapt. Met een per­fect uit­ge­dok­terd on­der­stel en een twin­tur­bom­o­tor met bij­na 600 pk, zor­gen bei­de au­to’s on­der al­le om­stan­dig­he­den voo

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mar­tin Ur­ban­ke, Jaap Pe­ters · Fo­to’s: Da­nie­la Loof, Frank Ra­te­ring

De laat­ste ja­ren heeft McLa­ren zich een vas­te plek ver­wor­ven op de top van de Olym­pus. Met de 570S Spi­der heb­ben de am­bi­ti­eu­ze Brit­ten een po­ten­ti­ë­le best­sel­ler in het gam­ma. Op de top stuit hij op de Por­sche 911 Tur­bo S Ca­bri­o­let, die van­uit zijn troon al ve­le ja­ren de ene con­cur­rent na de an­de­re af­ser­veer­de. Die moet je dus ver­slaan om écht in­druk te ma­ken. De voor­te­ke­nen zijn gun­stig: de McLa­ren is nog nieuw, ter­wijl de Por­sche op het punt staat om ver­van­gen te wor­den. De pro­duc­tie van de 911 (ty­pe 991) is zelfs stil­ge­legd, sinds de nieu­we WLTPe­mis­sie­nor­men van kracht zijn. Het is te duur om een mo­del in de herfst van zijn car­ri­è­re nog hier­op aan te pas­sen. De nieu­we 911 (ty­pe 992) wordt nog de­ze herfst ont­huld, maar het duurt nog en­ke­le maan­den voor­dat hij le­ver­baar is.

IN-/EXTERIEUR

Aan de tor­sie­stijf­heid van de McLa­ren kan zelfs de 911 niet tip­pen. Tot­dat de nieu­we 911 ver­schijnt, blijft de Tur­bo S nog even het re­fe­ren­tie­punt. De Ca­bri­o­let maakt in­druk met zijn uit­ste­kend ge­ï­so­leer­de kap, die be­staat uit stof en mag­ne­si­um. Het dak is zo ge­con­stru­eerd dat het lij­nen­spel én de ae­ro­dy­na­mi­ca exact over­een­ko­men met die van de cou­pé. Met een druk op de knop is het dak al in 15 se­con­den ach­ter je ver­dwe­nen. Al­leen op ge­wichts­ge­bied moet je con­ces­sies doen: de ca­brio weegt 70 ki­lo meer dan de cou­pé. Daar pakt de McLa­ren zijn eer­ste klei­ne voor­deel: hij heeft maar 35 ki­lo over­ge­wicht ten op­zich­te van de ge­slo­ten ver­sie. Zijn af­me­tin­gen ko­men niet exact over­een met die van de cou­pé, maar wat be­treft de ge­luids­dem­ping, iso­la­tie en in­te­ri­eur­hoog­te merk je ei­gen­lijk geen ver­schil. De McLa­ren heeft een in­ge­ni­eu­ze mo­no­co­que­con­struc­tie van kool­stof­ve­zel, waar­door hij een on­ein­di­ge tor­sie­stijf­heid lijkt te heb­ben. Zelfs de 911 kan hier niet aan tip­pen, daar­in hoor je soms wat ge­kraak rond de raam­stij­len en de por­tier­be­kle­ding. Ook het dak van de 570S Spi­der klapt in 15 se­con­den naar be­ne­den. De twee bul­ten ach­ter de vast­staan­de hoofd­steu­nen zul­len niet ie­ders smaak zijn, maar het wind­scherm is dan weer puik be­dacht. De recht­op­staan­de ach­ter­ruit kan trap­loos om­hoog of naar be­ne­den wor­den ge­scho­ven, vol­le­dig naar ei­gen smaak. Dat kan zelfs als het dak ge­slo­ten is, zo­dat je toch nog wat fris­se lucht krijgt als het re­gent of koud is. Bij­ko­mend voor­deel is dat je het mo­tor­ge­luid ook on­der die om­stan­dig­he­den goed hoort. Ge­wel­dig.

De McLa­ren is geen exo­ti­sche un­der­dog meer.

In de McLa­ren kun je pri­ma met twee per­so­nen rei­zen, maar meer pas­sen er niet in. De 911 heeft nood­stoel­tjes, die je ook kunt ge­brui­ken voor ba­ga­ge. Vol­gens Por­sche kun je er 160 li­ter kwijt, en voor­in nog eens 115 li­ter. In de McLa­ren past 150 li­ter on­der de kap. Met ge­slo­ten dak kun je nog 52 li­ter aan tas­sen en kof­fers kwijt in de ruim­te van het dak. Wat be­treft de vei­lig­heids­fea­tu­res, is de McLa­ren te­rug­hou­dend als een wa­re Brit. De Por­sche 911 Tur­bo S Ca­bri­o­let is le­ver­baar met adap­tie­ve crui­se­con­trol, een sys­teem dat au­to­ma­tisch remt voor voor­gan­gers en een spoor­as­sis­tent.

COM­FORT

Al­leen het mo­tor­ge­luid gaat ir­ri­te­ren op lan­ge af­stan­den. Op com­fort is niet te veel be­knib­beld. Zelfs ex­treem krach­ti­ge au­to’s als de­ze zijn pri­ma ge­schikt voor lan­ge af­stan­den. In bei­de au­to’s zit­ten de sport­stoe­len uit­ste­kend en heeft het on­der­stel met adap­tie­ve schok­dem­pers ver­ bluf­fend veel re­ser­ves. Al­leen voor je oren valt er na een tijd­je niet veel meer te ge­nie­ten. De McLa­ren is zo­wel open als ge­slo­ten de meest wel­lui­den­de van de twee, hoe­wel zijn sport­uit­laat ook een be­schaaf­de kant heeft. De boxer­mo­tor van de Por­sche maakt min­der ge­luid, maar het ge­dreun in deel­last (tus­sen 1200 en 2500 tpm) gaat na een tijd wel ir­ri­te­ren. En laat dat nu pre­cies het toe­ren­ge­bied zijn waar­in je met 130 km/h in de ze­ven­de ver­snel­ling rijdt. Een rit naar de Cô­te d’Azur kan daar­om lan­ger aan­voe­len dan hij daad­wer­ke­lijk is. Als je open rijdt, neemt het ge­luids­ni­veau bij 130 km/h toe van 74 naar 81 de­ci­bel. Na­tuur­lijk is het ge­luid van de McLa­ren­en de Por­sche­mo­to­ren op an­de­re mo­men­ten juist be­to­ve­rend.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE

Hoe har­der je rijdt, hoe meer af­stand de McLa­ren neemt. Na­tuur­lijk is het veel leu­ker om het maxi­ma­le van de 911­mo­tor te vra­gen, in plaats van het ge­boe­mel in deel­last. Dan zor­gen de bei­de tur­bo’s met va­ri­a­be­le ge­o­me­trie voor een ri­ant ver­mo­gen: 580 pk en 750 Nm. In 3 se­con­den is de 100 km/h al aan­ge­tikt en dank­zij de vier­wiel­aan­drij­ving kun­nen de ban­den dat al­le­maal moei­te­loos aan. De po­wer van de McLa­ren wordt via de ach­ter­wie­len op de weg over­ge­bracht. Toch is hij net zo snel op de hon­derd­sprint als de 911 en bo­ven die snel­heid troeft hij de Duit­ser zelfs steeds over­tui­gen­der af. Bij 200 km/h heeft hij een voor­sprong van 0,9 se­con­de ge­no­men.

Het con­cept van de 911 Tur­bo S is in­mid­dels he­le­maal ge­per­fec­ti­o­neerd.

Het kop­pel van 600 Nm is la­ger en pas bij een ho­ger toe­ren­tal be­schik­baar, maar de door twee tur­bo’s aan­ge­vuur­de V8 ach­ter je rug re­a­geert blik­sem­snel op gas­be­we­gin­gen en is ex­treem gre­tig. Bei­de au­to’s heb­ben een ze­ven­traps trans­mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling, waar­mee je rus­tig kunt toe­ren, maar ook heel snel kunt scha­ke­len op het cir­cuit. Hoe goed de bak­ken ook zijn, het blijft na­tuur­lijk leu­ker om via de ped­dels met de hand te scha­ke­len.

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN

Wat een ge­not om je met de McLa­ren op boch­ten te stor­ten. Om hard recht­door te gaan met een ca­brio, is 450 pk of min­der ook wel ge­noeg. Dus gaan we het cir­cuit op. De Por­sche maakt met zijn ge­wicht van 1,7 ton een tra­ge in­druk, maar ís dat niet. Zijn ka­rak­ter is zo goed­moe­dig dat je niet merkt hoe snel het gaat. De McLa­ren stort zich daar­en­te­gen gre­tig in el­ke bocht, geeft een glas­hel­de­re feed­back en heeft to­taal geen last van rol­be­we­gin­gen. Toch zijn de bocht­snel­he­den niet zo hoog als die van de 911. De McLa­ren heeft smal­le­re ban­den (225 mm in plaats van 245 mm breed) en de 911 meer grip, om­dat hij zijn krach­ten over al­le vier de wie­len kan ver­de­len. Het cli­ché is weer waar: in de 911 kan je oma nog top­tij­den no­te­ren. De McLa­ren vergt meer in­zicht van de be­stuur­der. Wat voor lief­heb­bers na­tuur­lijk leu­ker en uit­da­gen­der is. Als je weet hoe je hem moet be­han­de­len, no­teer je de snel­ste ron­de­tijd. Ook op bin­nen­we­gen ligt de 204 ki­lo lich­te­re McLa­ren als een kart op de weg en biedt hij een heer­lijk in­tens rij­ge­voel. De 911 Tur­bo S kan de fu­ri­eu­ze 570S ech­ter mak­ke­lijk vol­gen en is zelfs bo­ven de 250 km/h nog sta­biel. Hoe­wel de McLa­ren een gro­te­re ach­ter­spoi­ler heeft, wordt hij dan toch een beet­je ner­veus.

MI­LI­EU/KOS­TEN

Sla dit hoofd­stuk ei­gen­lijk maar over. Met ba­sis­prij­zen van 262.100 eu­ro (911) en 272.150 eu­ro (570S) zit­ten de­ze twee au­to’s ver bo­ven de be­dra­gen waar­voor we nog pun­ten toe­ken­nen. Dit zijn lief­heb­bers­au­to’s, de ko­pers lig­gen niet wak­ker van een dui­ze­ling­wek­ken­de op­tie­lijst of stij­gen­de brand­stof­prij­zen. Hoog­uit kun­nen we mel­den dat de we­gen­be­las­ting voor de McLa­ren la­ger is en dat de Por­sche met zijn uit­stoot van scha­de­lij­ke stof­fen wat vrien­de­lij­ker is voor het mi­li­eu.

HET MEEST OP­WIN­DEND

De kap van de McLa­ren opent en sluit tot 40 km/h, die van de 911 zelfs tot 70 km/h. Als de au­to stil­staat, kan het ook van af­stand met de sleu­tel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.