Com­pac­te Com­pac­te mid­den­klas­sers mid­den­klas­sers Au­di A3 Sport­back 30 TFSI, BMW 118iA, Ford Fo­cus 1.0 EcoBoost ST-Li­ne, Opel Astra 1.4 Tur­bo, VW Golf 1.5 TSI

De Volks­wa­gen Golf maakt sinds jaar en dag de dienst uit in het C-seg­ment, maar daar komt nu ver­an­de­ring in. De nieu­we Ford Fo­cus is rui­mer, dy­na­mi­scher en vei­li­ger dan zijn voor­gan­ger en zaagt zo­doen­de ge­vaar­lijk diep in de po­ten van de vo­rig jaar nog zo

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mar­tin Ur­ban­ke, Bart Smak­man · Fo­to’s: Aleks­an­der Perko­vic, Frank Ra­te­ring

Rijple­zier staat cen­traal bij de nieu­we Ford Fo­cus. Dat is een ei­gen­schap om in uit te blin­ken. Som­mi­ge au­to’s zijn rui­mer of voor­de­li­ger dan ge­mid­deld, maar daar gaat je hart niet snel­ler van klop­pen. Ford staat be­kend om zijn goe­de on­der­stel­len en dat voel je. Of je nu een Fo­cus als huur­au­to mee­krijgt of de Mon­deo van je buur­man leent, het ge­voel dat ach­ter­blijft is: wat rijdt-ie toch lek­ker. Col­le­ga Jaap was na zijn eer­ste ken­nis­ma­king met de nieu­we Fo­cus nog en­thou­si­as­ter. Er­in rij­den vindt hij ‘een waar ge­noe­gen’, de rij­ei­gen­schap­pen zijn ‘ge­ni­aal’. Breekt het zweet al uit bij de chefs van Volks­wa­gen? Ford heeft de kans aan­ge­gre­pen om de Fo­cus rui­mer, com­for­ta­be­ler en ef­fi­ci­ën­ter te ma­ken. Om te toet­sen of dat ook al­le­maal ge­lukt is, la­ten we hem met een 125 pk ster­ke EcoBoost-drie­ci­lin­der aan­tre­den te­gen zijn be­lang­rijk­ste con­cur­ren­ten. Zijn groot­ste ri­vaal is de Volks­wa­gen Golf 1.5 TSI met 130 pk maar de Opel Astra 1.4 Tur­bo met 150 pk is ook een ge­duch­te te­gen­stan­der. Om de kwa­li­teit, het com­fort en de dy­na­miek goed te­gen het licht te kun­nen hou­den, wor­den ook een Au­di A3 Sport­back 30 TFSI met 116 pk en een BMW 118i met 136 pk op­ge­trom­meld.

IN-/EXTERIEUR

De Fo­cus en de Golf gaan nek aan nek. De nieu­we Ford Fo­cus is on­ge­veer even groot als zijn voor­gan­ger – hij is al­leen een frac­tie la­ger. Toch biedt het nieu­we mo­del meer bin­nen­ruim­te. Voor­al de pas­sa­giers op de ach­ter­bank kij­ken blij ver­rast naar hun be­nen en el­le­bo­gen. Zelfs ach­ter­in in de naar ver­hou­ding bre­de Volks­wa­gen Golf zit­ten ze niet zo ri­ant. Het op­ti­o­ne­le gla­zen schuif­dak (meer­prijs 1100 eu­ro) in de test-Ford snoept wel kost­ba­re hoof­druim­te op, maar dat hóéf je niet aan te vin­ken op de op­tie­lijst. Dat de been­ruim­te van de Fo­cus zo ri­ant is, is te dan­ken aan de met vijf cen­ti­me­ter toe­ge­no­men wiel­ba­sis. Hier­door heeft hij de groot­ste wiel­ba­sis van al­le vijf de test­au­to’s. De be­stuur­der en bij­rij­der heb­ben ook ruim­schoots ge­noeg be­we­gings­vrij­heid, maar voor­in heeft de Golf wel een streep­je voor. In de Au­di en de Opel zit je voor­in even­eens ri­ant. Het in­te­ri­eur van de BMW is vrij knus, zo­wel voor- als ach­ter­in. Dat maakt de 1-se­rie de minst ge­lief­de au­to om met vijf per­so­nen in te rei­zen. Daar komt bij dat de mid­del­ste pas­sa­gier wor­stelt met de for­se car­dan­tun­nel – een bij­kom­stig­heid van de ach­ter­wiel­aan­drij­ving. Met de ach­ter­bank in stel­ling, zijn al­le vijf de

kof­fer­bak­ken vrij­wel even groot. Hun in­houd va­ri­eert van 360 tot 380 li­ter. Met de ban­ken plat wor­den de ver­schil­len gro­ter: de Fo­cus blinkt uit met 1354 li­ter. De A3, de 1-se­rie en de Astra huis­ves­ten ruim 1200 li­ter. De Golf zit er­tus­sen­in met 1270 li­ter. Dat brengt ons bij het on­der­deel flexi­bi­li­teit en nu valt de lof­toe­ter voor de nieu­we Fo­cus even stil. Hij heeft na­me­lijk een ‘ou­der­wet­se’ rug­leu­ning die in twee de­len neer­klapt, en niet in drie. Voor de Au­di, de BMW en de Opel staat de 40:20:40-rug­leu­ning wel op de op­tie­lijst. Ford le­vert te­gen meer­prijs al­leen een ski­luik. De Golf 1.5 TSI heeft zo’n han­di­ge door­laad­ope­ning stan­daard. Een be­zoek aan de weeg­brug leert dat de Au­di A3 Sport­back en de Opel Astra na­ge­noeg even licht zijn, res­pec­tie­ve­lijk 1273 en 1277 ki­lo. De Fo­cus en de Golf we­gen grof­weg 50 ki­lo meer. De BMW 118iA is nog eens 100 ki­lo zwaar­der (1431 ki­lo). Wat be­treft het laad­ver­mo­gen wint de Astra met 538 ki­lo, op de voet ge­volgd door de Fo­cus (527 ki­lo). De Opel mag ook de zwaar­ste aan­han­ger trek­ken (1450 kg). De Ford is le­ver­baar met een trek­haak van on­ge­kook­te spa­ghet­ti en stelt te­leur met een trek­ge­wicht van 1100 ki­lo. De nieu­we Fo­cus scoort veel pun­ten met zijn om­vang­rij­ke vei­lig­heids­uit­rus­ting. Hoog­te­pun­ten zijn het nood­rem­sys­teem met her­ken­ning van fiet­sers en voet­gan­gers en de spoor­as­sis­tent. Op­mer­ke­lijk: al­leen de Fo­cus is te voor­zien van een head-up dis­play (450 eu­ro). Dat de Au­di en de Volks­wa­gen nog meer pun­ten sco­ren op het on­der­deel vei­lig­heid, heeft te ma­ken met de knie-air­bag voor de be­stuur­der en zij-air­bags voor de

Als reis­au­to voor vijf per­so­nen is de krap­pe BMW 1-se­rie het minst ge­liefd.

pas­sa­giers op de ach­ter­bank (te­gen meer­prijs). Op de Golf zijn de mees­te sys­te­men le­ver­baar.

COM­FORT

De spor­tief ge­veer­de Fo­cus ST Li­ne scoort in de mid­den­moot. De Fo­cus in de test is de ST Li­ne-uit­voe­ring en heeft zo­doen­de een sport­on­der­stel. De straf­fe ba­sis­af­stem­ming be­lem­mert het veer­com­fort enigs­zins. In­za­ke veer­com­fort sco­ren de Golf en de A3 aan­zien­lijk be­ter. Voor­al het soe­pel ge­veer­de on­der­stel van de Au­di weet on­ef­fen­he­den suc­ces­vol te ca­mou­fle­ren. De Golf doet dit ook op­per­best en volgt de Au­di op de voet in de be­oor­de­lings­ta­bel. Wat ons be­treft heb­ben de Golf en de Astra de bes­te voor­stoe­len. In de Opel bie­den de com­for­ta­be­le ze­tels eni­ge ver­zach- ting voor de nog­al har­de ve­ring. Maar an­ders dan bij de an­de­re vier, neemt het veer­com­fort van de Astra juist toe met meer men­sen en ba­ga­ge aan boord. Een an­de­re vorm van com­fort is stil­te. Dat biedt de goed ge­ï­so­leer­de ca­bi­ne van de Fo­cus als geen an­der. In de Opel en de Volks­wa­gen klinkt het ge­luid van hun vier­ci­lin­der­mo­tor door in de ca­bi­ne. Ver­ge­le­ken met de an­de­re vier au­to's, gaat het er in de Astra so­wie­so vrij luid­ruch­tig aan toe. Zo­doen­de scoort hij on­der de streep even­veel pun­ten als de rond­uit straf ge­veer­de BMW. De Fo­cus doet het be­ter, maar kan het com­fort van de Golf en de Au­di niet eve­na­ren.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE

Laag prak­tijk­ver­bruik voor de Ford Fo­cus en de Au­di A3. Ford le­pelt zijn drie­ci­lin­der EcoBoost-mo­tor sinds 2012 on­der de mo­tor­kap van de Fo­cus. Zes jaar la­ter be­draagt de ci­lin­der­in­houd nog

De EcoBoost-mo­tor kent een nieuw truc­je: ci­lin­der­uit­scha­ke­ling.

steeds één li­ter en komt het ver­mo­gen uit op 100 pk of 125 pk. De ST Li­ne-ver­sie heeft de krach­ti­ger mo­tor, al­leen de Trend Edi­ti­on­uit­voe­rin­gen van de Fo­cus be­schik­ken over 100 pk. Dat er in zes jaar op ver­mo­gens­ge­bied niets is ver­an­derd, wil niet zeg­gen dat de tech­niek heeft stil­ge­staan. Zo kreeg de EcoBoost-mo­tor re­cen­te­lijk een aan­ge­pas­te ci­lin­der­kop en kent hij een nieuw truc­je: ci­lin­der­uit­scha­ke­ling. Dat be­te­kent dat on­der deel­last (tot maxi­maal 4200 tpm) de eer­ste ci­lin­der in 0,014 se­con­den wordt stil­ge­legd. Ba­lansas­sen, een vlieg­wiel met een ge­de­fi­ni­eer­de on­ba­lans en hy­drau­li­sche la­gers zor­gen er­voor dat ook in de twee­ci­lin­der­mo­dus al­les soe­pel loopt. Met de­ze vin­ding wordt het ver­bruik met maxi­maal zes pro­cent te­rug­ge­bracht. Dat de mo­tor tij­dens het rij­den wis­selt van drie naar twee ci­lin­ders en weer te­rug, voelt je niet. So- wie­so loopt Fords com­pac­te tur­bom­o­tor als een zon­ne­tje. Het prak­tijk­ver­bruik is met 5,7 li­ter per 100 ki­lo­me­ter (1 op 17,5) lek­ker laag. De Au­di A3 is net zo zui­nig (5,7 l/100 km) en hoe­wel zijn een­li­ter tur­bom­o­tor het met drie ci­lin­ders tot slechts 116 pk schopt, hangt hij goed aan het gas en kan hij pro­bleem­loos mee­ko­men met de an­de­re vier test­au­to's. De stan­daard­sprint duurt 10,0 se­con­den en hij pas­seert net als al­le an­de­re test­au­to’s de ma­gi­sche grens van 200 km/h. Op het test­cir­cuit heeft hij wel een tot twee tel­len meer no­dig om zijn ron­de te vol­tooi­en, maar tij­dens de­ze krachts­in­span­ning brengt hij wel een lek­ker ge­luid ten ge­ho­re. En van al­le hand­bak­ken scha­kelt zijn zes­bak het pret­tigst, na­me­lijk pre­cies en soe­pel. De test­au­to met de mooi­ste mo­tor­loop is de Golf. Zijn 1,5 li­ter gro­te vier­ci­lin­der tur­bo- mo­tor le­vert in de ge­tes­te uit­voe­ring een ver­mo­gen van 130 pk. Wat de bij­be­ho­ren­de CO2uit­stoot is vol­gens de WLTP-test­me­tho­de weet Volks­wa­gen nog niet. Dat weer­houdt ons er niet van om het prak­tijk­ver­bruik te tes­ten. Net als de Fo­cus be­schikt de Golf over ci­lin­der­uit­scha­ke­ling met een twee­ci­lin­der­mo­dus (ACT) en het ge­volg is een be­heerste dorst van 5,8 l/100 km (1 op 17,2). On­der de mo­tor­kap van de Opel Astra ligt even­eens een vier­ci­lin­der: de 1.4 Tur­bo met 150 pk. Hij be­nut zijn spier­ba­len en klokt de snel­ste hon­derd­sprint (8,8 s) en de hoog­ste top­snel­heid (215 km/h). Het test­ver­bruik komt uit op 6,6 l/100 km, of 1 op 15,2. De BMW 118iA heeft de groot­ste dorst en ver­bruikt 7,3 l/100 km (1 op 13,7). De boos­doe­ner is de 136 pk ster­ke drie­ci­lin­der met een in­houd van 1,5 li­ter. Hij stuurt zijn

krach­ten via een com­for­ta­be­le scha­ke­len­de acht­traps au­to­maat naar de ach­ter­wie­len. Dat de 1-se­rie met au­to­maat voor­de­li­ger is dan de ver­sie met hand­bak, maakt het ex­tra aan­lok­ke­lijk om het scha­kel­werk uit han­den te ge­ven. Ac­ce­le­re­ren naar de hon­derd doet de BMW bij­na even snel als de rap­pe Opel.

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN

De Fo­cus rijdt dy­na­misch en remt als een su­per­sport­wa­gen. Op de sla­lom­test be­reikt de ach­ter­wiel­aan­ge­dre­ven BMW 1-se­rie de hoog­ste snel­heid en over­tuigt hij met zijn di­rec­te be­stu­ring die vol­le­dig vrij is van aan­drij­fin­vloe­den. De do­seer­baar­heid van de rem­men is even­eens in­druk­wek­kend. Zijn rem­weg van 35 me­ter is daar­en­te­gen rond­uit ma­tig. De nieu­we Ford Fo­cus maakt ook een dy­na­mi­sche in­druk, al is zijn be­stu­ring een frac­tie min­der com­mu­ni­ca­tief. Des­on­danks volgt het sport­on­der­stel stee­vast de be­oog­de lijn. Waar de Fo­cus in uit­blikt, is de rem­men­test. In 31 me­ter en een beet­je staat de Ford he­le­maal stil. Er zijn sport­wa­gens die ʼm dat niet na­doen. Jam­mer ge­noeg heeft het vrij cou­lan­te ESP van de Fo­cus de nei­ging om de gas­toe­voer pas vrij laat weer vrij te ge­ven. Zo ver­liest de Ford bij het uit­ac­ce­le­ren van lan­ge boch­ten en slin­ger­boch­ten on­no­dig veel tijd. De rij­vei­lig­heid lijdt hier ech­ter niet on­der. De Opel Astra en de Volks­wa­gen Golf staan op het cir­cuit ook hun man­ne­tje, rem­men be­hoor­lijk en la­ten zich zelfs op de grens niet van hun stuk bren­gen. Het rijple­zier doet al­leen wel on­der voor dat van de BMW en de Ford. De Au­di A3 Sport­back laat zich in dy­na­misch op­zicht even­eens van zijn bes­te kant zien, maar een ge­brek aan trac­tie en het be­perk­te ver­mo­gen staan be­te­re ron­de­tij­den in de weg. Met de rij­vei­lig­heid is ech­ter niets mis. Tij­dens lan­ge snel­weg­rit­ten komt ook zijn sto­ï­cijn­se recht­uit­sta­bi­li­teit van pas. De Golf ka­chelt even­eens re­laxed recht­door. In de an­de­re au­to’s moet je ge­re­geld een stuur­cor­rec­tie door­voe­ren.

Opel Astra 1.4 Tur­bo BMW 118iA

Het ty­pi­sche BMW­dash­board werkt ook in het klein.

Ach­ter­wiel­aan­drij­ving be­vor­dert de dy­na­miek, maar kost ook ruim­te. AL­LES VOOR HET RIJPLE­ZIER

Goed­ko­per dan de hand­bak: soe­pel scha­ke­len­de Step­tro­nic-au­to­maat.

Sport­stoe­len met dik­ke wan­gen voor 523 eu­ro.

De be­die­ning werd lo­gi­scher en de kwa­li­teit van de ma­te­ri­a­len en de af­wer­king nam toe.

DE NIEU­WE MAATSTAF Ook met 125 pk pres­teert de Fo­cus dy­na­misch.

Prak­ti­sche deur­rand­be­scher­mers rond­om (450 eu­ro in pak­ket).

De sport­stoe­len van de ST- Li­ne zijn aan de har­de kant.

Strak dash­board met een lo­gi­sche be­die­ning. Er is wei­nig plek voor spul­len.

RUWE BOLSTER De kof­fer­bak van de Astra heeft een door­snee vo­lu­me, maar er mo­gen veel ki­lo’s in.

Ja graag: er­go­no­mi­sche com­fort­stoe­len voor 599 eu­ro.

Het start-/stop­sys­teem is een twij­fe­laar.

Prak­tisch, high­tech en hoog­waar­dig: de Golf is niet voor niets de maatstaf.

De Golf zet op het cir­cuit zo­maar de snel­ste ron­de­tijd neer. WINT DE TEST NET … NIET

De 130 pk ster­ke vier­ci­lin­der trekt door tot 210 km/h.

Dit zijn de com­for­ta­be­le sport­stoe­len van de High­li­ne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.