Com­pac­te GTI’s Ford Fie­sta ST, Volks­wa­gen Po­lo GTI

... maar om wat je er­mee doet. Met hun krach­ti­ge klein­tjes be­na­de­ren Ford en Volks­wa­gen dit mot­to al­le­bei op een an­de­re wij­ze. Is het de Fie­sta ST of de Po­lo GTI waar­mee je de mees­te lol be­leeft?

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mar­cel Kühler, Igor Stuif­zand · Fo­to’s: Frank Ra­te­ring

Com­pac­te af­me­tin­gen, een spor­tief af­ge­stemd on­der­stel, een laag ge­wicht en een krach­ti­ge mo­tor. Dat is al­les wat je no­dig hebt, wan­neer er een ge­zon­de do­sis ben­zi­ne door je ade­ren stroomt. Nou ja, een gun­sti­ge prijs is na­tuur­lijk ook mooi mee­ge­no­men, als de lol ook nog bin­nen be­reik moet blij­ven. Voor een al­les­zins be­hap­ba­re 30 tot 32 mil­le staat er een Ford Fie­sta ST of een Volks­wa­gen Po­lo GTI bij je op de stoep. Of de keu­ze tus­sen bei­de ra­ket­ten in broek­zak­for­maat moei­lijk is, zoe­ken we uit in dit ver­ge­lij­kend wa­ren­on­der­zoek.

IN-/EXTERIEUR

In Ne­der­land heb­ben bei­de au­to’s al­tijd vijf por­tie­ren. Goed ge­zien: de Fie­sta ST op de fo­to’s is de drie­deurs – en laat die nou net niet in de Ne­der­land­se prijs­lijst staan. Wordt toch niet ver­kocht, is kort sa­men­ge­vat de im­por­teurs­ver­kla­ring. De fo­to­graaf en het test­cir­cuit had­den we ech­ter al ge­boekt, toen Ford in Duits­land ons liet we­ten toch niet op tijd aan de vijf­deurs ST te kun­nen ko­men voor de­ze vergelijkende test. Drie­deurs of vijf­deurs, op de meet­re­sul­ta­ten heeft het aan­tal por­tie­ren geen ef­fect, dus heb­ben we er toch maar voor ge­ko­zen om de test door te la­ten gaan – met een drie­deurs Fie­sta ST, die in Bel­gië wel wordt ver­kocht. Even­tu­e­le ver­schil­len ten fa­veu­re/ kos­te van de vijf­deurs ver­sie heb­ben we door­be­re­kend in de pun­ten­ta­bel, zo­dat we je toch een eer­lijk, op de Ne­der­land­se vijf­deurs­si­tu­a­tie af­ge­stemd ver­ge­lijk kun­nen voor­scho­te­len. On­ge­acht het aan­tal por­tie­ren: van­bin­nen is de Fie­sta ST min­der ruim dan de Po­lo GTI en dat ligt niet al­leen aan het breed­te­ver­schil. Op de ach­ter­bank van de Ford heb­ben je hoofd en knie­ën dui­de­lijk min­der lucht. En ook al zijn we voor­al nieuws­gie­rig naar de ver­schil­len tus­sen bei­de au­to’s op de teston­der­de­len ‘Mo­tor/ trans­mis­sie’ en ‘Rij­ei­gen­schap­pen’, de vei­lig­heids­uit­rus­ting kun­nen we niet ne­ge­ren. De Volks­wa­gen heeft stan­daard adap­tie­ve crui­se- control en een nood­stop­hulp met voet­gan­gers­her­ken­ning, de Ford moet het stel­len met stan­daard ver­keers­bord­her­ken­ning en een spoor­as­sis­tent. Wat voor een com­pac­te hatch­back he­le­maal niet ver­keerd is. De sim­pe­le be­die­ning van het cen­tra­le aan­raak­scherm draagt in bei­de au­to’s bij aan de rij­vei­lig­heid.

COM­FORT

Wie net uit de Po­lo GTI stapt, er­vaart de Fie­sta ST al snel als com­pro­mis­loos. Maar wei­nig ST- en GTI-ko­pers zul­len hun Fie­sta of Po­lo ko­pen voor ‘er­bij’. De au­to’s wor­den veel­al in­ge­zet voor de da­ge­lijk­se ki­lo­me­ters, dus wor­den de stoe­len en het on­der­stel op meer­de­re kwa­li­tei­ten be­oor­deeld dan en­kel hun ei­gen­schap­pen op het cir­cuit. Ui­ter­aard zijn bei­de au­to’s ge­trimd op spor­ti­vi­teit, maar ver­ge­le­ken met de Fie­sta ST is de Po­lo

De 1,5-li­ter drie­ci­lin­der EcoBoost-mo­tor van de Fie­sta ST is be­paald niet vies van een beet­je in­span­ning.

Volks­wa­gen Po­lo GTI

Op het cir­cuit slaat de Ford Fie­sta ST de maat – en op de grens tilt hij en­thou­si­ast een ach­ter­wiel op in de bocht. De iet­wat smal­le Re­ca­ro’s van de ST bie­den heel veel zij­de­ling­se steun. Het dik­ke sport­stuur is voor­be­hou­den aan de ST. Niet over­al zijn de kunst­stof­fen even mooi. In het ra­ce­pro­gram­ma wordt het ESP vol­le­dig uit­ge­scha­keld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.