Vol­vo S90

‘Voor het­zelf­de geld als de Vol­vo S90 T8 koop je een Au­di, BMW of Mer­ce­des!’ Goed punt, maar ben je met een Duit­se top­per be­ter af dan met het Zweed­se al­ter­na­tief in het pre­mi­um­seg­ment?

Auto Review - - INHOUD - Tekst en fo­to’s: Ar­jan Krop­man

Vol­vo heeft in Ne­der­land geen klets­praat no­dig om suc­ces­vol te zijn. Op het thuis­land en Chi­na na heb­ben de Zwe­den in Ne­der­land het groot­ste markt­aan­deel ter we­reld. Hoe dat komt? Nie­mand weet het pre­cies. Wel­licht past het merk het best in on­ze cal­vi­nis­ti­sche op­vat­ting: ‘doe maar ge­woon, dan doe je gek ge­noeg’. Feit is dat Vol­vo in­ge­to­gen en stijl­vol­le al­ter­na­tie­ven biedt voor de Duit­se pre­mi­um­mer­ken. Om te kij­ken hoe goed zo’n al­ter­na­tief nu echt is, na­men we een Vol­vo S90 T8 mee naar het land van bier, braad­worst en bral­le­ri­ge bo­li­des – het hol van de leeuw: Bei­e­ren.

DOE MAAR (G)EEN ZES­CI­LIN­DER

We gaan los: de T8 is de krach­tig­ste S90. De plug­in hy­bri­de com­bi­neert een vier­ci­lin­der ben­zi­ne­mo­tor ­met tur­bo én su­per­char­ger ­ en een elek­tro­mo­tor. Sa­men zijn ze goed voor 390 pk. De spe­ci­a­le Inscrip­ti­on­uit­voe­ring is van al­le ge­mak­ken voor­zien. Le­ren be­kle­ding, een uit­ge­brei­de boord­com­pu­ter, hou­ten lam­bri­se­ring, al­le mo­ge­lij­ke vei­lig­heids­sys­te­men en een ‘kris­tal­len’ pook voor de acht­traps au­to­maat – al­le­maal stan­daard. Prijs: 71.995 eu­ro. En in­der­daad, daar koop je ook een net­te Mer­ce­des E­klas­se, Au­di A6 of BMW 5­se­rie voor. Een au­to in dit seg­ment en de­ze prijs­klas­se moet per­fect zijn, en de drie Duit­se mer­ken val­len op door mooie tech­niek, een goe­de af­wer­king, een ge­nu­an­ceer­de af­stem­ming van het on­der­stel en een fij­ne er­go­no­mie. De po­wer die de Vol­vo­aan­drijf­lijn le­vert, is ruim vol­doen­de. Rijd je rus­tig, dan ge­draagt de com­bi­na­tie zich be­schaafd en is er geen vuil­tje aan de lucht. Heb je een agres­sie­ve­re rij­stijl, dan is de vier­ci­lin­der min­der ge­ci­vi­li­ see­rd. De ver­snel­ling loopt or­de­lijk en ge­lijk­ma­tig – al is de eer­ste duw in de rug wat hard. Maar het rau­we ge­loei van de vier­ci­lin­der past min­der bij de S90. De ex­tra ge­laag­de rui­ten zijn daar­voor geen op­los­sing. Vol­vo keer­de zich af van vijf­, zes­en acht­ci­lin­ders. Hoe­wel de S90 T8 een pri­ma aan­drijf­lijn heeft, zou­den wij graag meer keus heb­ben. Met een test­ver­bruik van 7,3 li­ter per 100 ki­lo­me­ter doet de S90 het niet ver­keerd. Het op­ge­ge­ven ver­bruik van 2,0 l/100 km is ge­ba­seerd op een on­haal­ba­re the­o­rie.

ZWEED­SE LUXE

Wat de af­wer­king en het ma­te­ri­aal­ge­bruik be­treft, kun­nen we geen min­punt­je aan de

Bei­e­ren. Het land van bier, braad­worst en bral­le­ri­ge bo­li­des.

Vol­vo ont­dek­ken. Het hout is prach­tig en de com­bi­na­tie met het blan­ke leer en het high­tech alu­mi­ni­um van de spea­kers geeft een heel luxu­eu­ze uit­stra­ling. Ge­com­bi­neerd met prach­ti­ge de­tails zo­als de scha­kel­pook, het ver­ti­ca­le dis­play en de rand­lo­ze spie­gel le­vert dit een aan­ge­na­me sfeer op. De vorm­ge­ving is ver­fris­send en we zou­den hier on­mid­del­lijk voor de Zweed kie­zen. Nog be­ter is het on­der­stel. Vol­vo maakt een heel dui­de­lij­ke keu­ze. De S90 is op­val­lend com­for­ta­bel ge­veerd en ge­dempt. Je zoeft met de Zweed over de weg als­of het een ou­de Fran­soos is. De stan­daard­af­stem­ming is mo­dern com­for­ta­bel, en we heb­ben geen be­hoef­te om met de Dri­ve Mo­de Set­tings te gaan spe­len. Want on­danks het com­fort wor­den er geen com­pro­mis­sen aan de weg­lig­ging of vei­lig­heid ge­daan. De S90 ligt als een blok op de weg. Heel goed. Maar dan de er­go­no­mie. Hier laat het merk wat punt­jes lig­gen. Het ver­ti­ca­le dis­play mag mooi zijn, er­go­no­misch is het voor ver­be­te­ring vat­baar. Zo kiest Vol­vo er­voor om al­le op­ties in het sys­teem te in­te­gre­ren. Voor veel za­ken is geen fy­sie­ke knop meer en bij het be­die­nen van de ver­war­ming is dat bij­voor­beeld ver­ve­lend. En­ke­le an­de­re za­ken vind je pas naar lang zoe­ken te­rug. Op de heen­rit be­sloot het na­vi­ga­tie­sys­teem om na el­ke stop de in­stel­ling te re­set­ten, zo­dat we steeds op­nieuw het reis­doel moesten in­voe­ren. Te­rug was dat pro­bleem ver­dwe­nen. Het zijn geen on­o­ver­ko­me­lijk­he­den en je went er vast aan, maar dui­de­lijk is wel dat Vol­vo hier het ni­veau van de drie Duit­se mer­ken niet haalt. De­zelf­de klei­ne ver­schil­len merk je bij­voor­beeld ook bij de adap­tie­ve crui­se­con­trol, het sys­teem is sim­pel­weg min­der ver­fijnd dan dat van zijn con­cur­ren­ten. De be­die­ning van de au­to­maat is bo­ven­dien no­de­loos in­ge­wik­keld. El­ke trap door het me­nu (D, S, N of R) moet af­zon­der­lijk ge­daan wor­den en voor de par­keerstand is een apar­te knop.

De bo­ven­ste chroom­lijst is stan­daard, de on­der­ste hoort bij het Inscrip­ti­on- pak­ket.

Net als Te­sla: een ver­ti­caal beeld­scherm. Mooi, maar het nut ont­gaat ons (voor­als­nog) en de in­ter­fa­ce is niet ge­wel­dig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.