Re­nault Zoe

De Re­nault Zoe kreeg een nieu­we, krach­ti­ger elek­tro­mo­tor. Hier­mee rijdt hij zelf­ver­ze­kerd door het cen­trum, het bui­ten­ge­bied en over ring­we­gen. Maar over de snel­weg den­de­ren met 130 km/h vindt hij nog steeds een beet­je grie­ze­lig.

Auto Review - - INHOUD - Tekst en fo­to’s: Bart Smak­man

Op de ring­weg van Am­ster­dam is de Re­nault Zoe R110 in zijn ele­ment. Zijn nieu­we elek­tro­mo­tor is 108 pk sterk – 16 pk meer dan voor­heen (R90). Daar pro­fi­teer je van tij­dens tus­sen­sprin­tjes. Als je op de rech­ter­baan ach­ter een vracht­wa­gen be­landt, heb je maar een klei­ne ope­ning in het ver­keer no­dig om aan je pe­ni­be­le si­tu­a­tie te ont­snap­pen. Zo­dra je het gas­pe­daal vloert, ac­ce­le­reert de Zoe R110 bij­na twee se­con­den snel­ler van 80 naar 100 km/h. Zo vlug als wa­ter be­weeg je tus­sen de taxi’s, lea­se­bak­ken en be­stel­bus­sen door. We voe­len ons de baas van de A10. Wie had dat ver­wacht van een don­ker­paars au­tootje dat er nog even knuf­fel­baar uit­ziet als bij zijn lan­ce­ring in 2013?

300 KI­LO­ME­TER

Vo­rig jaar kreeg de Zoe een for­se ac­cu met een ca­pa­ci­teit van 41 kWh en die ligt ook in de R110. Hier­mee is de rit van Re­nault Ne­der­land

in Schip­hol-Rijk naar de re­dac­tie in Nij­me­gen een peu­len­schil. Bij ver­trek re­set­ten we de boord­com­pu­ter en zien we een ac­tie­ra­di­us van 300 ki­lo­me­ter in beeld ver­schij­nen. Voor­heen stond hier 400 ki­lo­me­ter, maar dank­zij de nieu­we WLTP-richt­lij­nen heeft Re­nault de­ze on­zin­ni­ge waar­de aan­ge­past. On­der­weg wordt de res­te­ren­de ac­tie­ra­di­us be­re­kend op ba­sis van je ge­mid­del­de stroom­ver­bruik. Als we na 127 ki­lo­me­ter de par­keer­ga­ra­ge van de uit­ge­ve­rij in­draai­en, denkt de ac­cu het nog 163 ki­lo­me­ter vol te hou­den. Tel die twee af­stan­den bij el­kaar op en je rijdt 280 ki­lo­me­ter op een ac­cu­la­ding – keu­rig in lijn met de op­ge­ge­ven 300 km. Maar tij­dens de­ze rit zat ook al­les mee: de ge­mid­del­de snel­heid van 80 km/h geeft aan dat we rus­tig re­den, er stond wei­nig (te­gen)wind en het was zon­nig en daar houdt de Zoe van. Het is zelfs zo’n kou­kleum dat Re­nault voor la­ge tem­pe­ra­tu­ren een re­ë­le ac­tie­ra­di­us af­geeft van niet 300,

maar van 200 ki­lo­me­ter. Geef die ar­me au­to een paar wan­ten en een ge­breid muts­je voor de na­de­ren­de win­ter!

EIN­DE 100

Waar de Zoe on­danks zijn krach­ti­ger elek­tro­mo­tor ook een he­kel aan heeft, zijn ho­ge snel­he­den. Zo­dra je het bord ‘ein­de 100’ pas­seert en het gas­pe­daal diep in­trapt, schiet het ge­mid­del­de ver­bruik om­hoog. Ook al rij­den we 112 km/h waar 120 is toe­ge­staan, het ver­bruik schom­melt rond de 20 kWh. Zo ver­bras je per 100 ki­lo­me­ter een hal­ve ac­cu­la­ding. Rij twee­hon­derd ki­lo­me­ter en hij is leeg. En wat ge­beurt er wel niet als je 130 km/h gaat rij­den? We wor­den een beet­je ze­nuw­ach­tig bij het idee de ac­tie­ra­di­us­vrees speelt op. We ne­men de proef op de som: met de crui­se­con­trol op 130 den­de­ren we over de lin­ker­baan. De au­to laat het ge­la­ten toe: hij ligt ste­vig op de weg, het wind­ge­ruis valt

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.