Wa­ter­stof – Mer­ce­des GLC F-Cell

Toyo­ta, Hyun­dai en Hon­da zijn heus niet de eni­ge au­to­mer­ken die wa­ter­stof­au­to’s bou­wen. Ook Mer­ce­des zit vol nieu­we idee­ën voor de Au­to van de Toe­komst. Zo komt in 2019 de vol­le­dig elek­tri­sche suv EQC op de markt en nu tes­ten we de wa­ter­stof­au­to ge­naamd G

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Bart Smak­man

Mer­ce­des ziet de bui al han­gen: de uit­stoot­nor­men wor­den steeds stren­ger en dus moet het ver­bruik om­laag. Daar­om zet het merk vaart ach­ter de elek­tri­fi­ca­tie van zijn wa­gen­park. In 2022 be­schikt el­ke Mer­ce­des over een elek­tro­mo­tor groot of klein. Het span­nendst is de in sep­tem­ber ont­hul­de Mer­ce­des EQC, een vol­le­dig elek­tri­sche suv die in 2019 op de markt komt. EQ staat trou­wens voor ‘Elec­tric In­tel­li­gen­ce’, als in IQ maar dan met de E van elek­trisch. Voor­dat de Mer­ce­des EQC bij de dea­ler staat, ar­ri­ve­ren nieu­we plug-in hy­bri­de­ver­sies van de C-klas­se, E-klas­se en S-klas­se. De­ze he­ten voort­aan ‘EQ Po­wer’. In de aan­drijf­lijn is een 122 pk ster­ke elek­tro­mo­tor op­ge­no­men en on­der de kof­fer­bak ligt een ac­cu­pak­ket van 13,5 kWh. Hier­mee rij­den de mo­del­len met EQ Po­wer tot 50 ki­lo­me­ter vol­le­dig elek­trisch. De elek­tro­mo­tor zorgt ook voor een op­val­lend vlot­te ac­ce­le­ra­tie van­uit stil­stand. Af­slui­tend, en dan gaan we echt rij­den met de GLC F-Cell, de aan­dui­ding ‘EQ Boost’. Een Mer­ce­des met EQ Boost heeft een start­mo­tor die ook als ge­ne­ra­tor werkt. Hij maakt re­ge­ne­re­rend rem­men mo­ge­lijk en springt bij als de tur­bo nog aan het op­spin­nen is. EQ Boost zat eerst al­leen op de S-klas­se en vindt nu zijn weg naar meer mo­to­ren en mo­del­len – zo­als de ge­fa­ce­lif­te C-klas­se waar­mee we vo­ri­ge maand re­den.

EEN SOORT OUTLANDER PHEV

De Mer­ce­des GLC F-Cell is het zwar­te schaap van de EQ-fa­mi­lie. Zelfs de let­ters EQ ont­bre­ken in zijn naam. Hij ver­dient ze wel, want de wa­ter­stof­au­to wordt ook aan­ge­dre­ven door een elek­tro­mo­tor. Bij de GLC F-Cell is het zo dat de brand­stof­cel bij­na de vol­le­di­ge mo­tor­ruim­te vult. De elek­tro­mo­tor ligt ach­ter in de au­to en drijft al­leen de ach­ter­wie­len aan. Mer­ce­des heeft ge­ko­zen voor twee gas­tanks: een kor­te dik­ke (over­dwars on­der de ach­ter­bank) en een lan­ge dun­ne (op de plek van de car­dan-as). In de twee gas­tanks sa­men past 4,4 ki­lo wa­ter­stof goed voor on­ge­veer 400 ki­lo­me­ter. Ener­gie die wordt te­rug­ge­won­nen bij het uit­rol­len en af­rem­men gaat in een ac­cu­pak­ket, net als bij de Toyo­ta Mi­rai en de Hon­da Cla­ri­ty het ge­val is. En zo­dra je het gas­pe­daal vloert, zorgt die­zelf­de ac­cu voor ex­tra stroom. Ook dat is be­ken­de kost. Maar wat de GLC F-Cell uniek maakt, is dat je die ac­cu zelf kunt op­la­den met een stek­ker. Kort­om, het is een plug-in hy­bri­de. Dat maakt de GLC F-Cell tot een soort Mit­su­bis­hi Outlander PHEV, maar dan met een brand­stof­cel in plaats van een ben­zi­ne­mo­tor.

EEN STREEP­JE VOOR

Wa­ter­stof­au­to’s tank je in een paar mi­nu­ten vol en dat geeft ze een streep­je voor op ‘ge­wo- ne’ elek­tri­sche au­to’s die zo­maar een half­uur aan de snel­la­der moe­ten. Het te­gen­ar­gu­ment is dat je wa­ter­stof maar op een paar plek­ken kunt tan­ken. Daar­om vraagt rij­den in een wa­ter­stof­au­to het no­di­ge plan­werk. Bij de GLC F-Cell is het een ge­rust­stel­lend idee dat je dank­zij de ac­cu met stek­ker nog cir­ca 50 ki­lo­me­ter ach­ter de hand hebt om het vol­gen­de tank­sta­ti­on te ha­len. En ben je er dan nog niet, dan hang je de au­to nog een keer aan de laad­paal. Dat is een tijd­ro­ven­de op­los­sing, maar op die ma­nier kom je nooit he­le­maal stil te staan.

RIJ­DEN OP WA­TER­STOF

Hoe mo­dern de tech­niek ook is, ei­gen­lijk is de GLC F-Cell ver­ras­send be­hou­dend. Je waant je in een door­snee suv van het Duit­se merk. Dat be­te­kent een wel­da­dig dash­board met glim­men­de op­per­vlak­ken, mat­te hou­ten sier­pa­ne­len en sfeer­ver­lich­ting in al­le kleu­ren van de re­gen­boog. Even­eens ver­trouwd

ALS JE NAAST DE GLC F-CELL STAAT, HOOR JE EEN ZACHT GEHUIL EN GEPUF.

zijn de gro­te beeld­scher­men, het pook­je aan de stuur­ko­lom waar­mee je de au­to in de voor- of ach­ter­uit­ver­snel­ling zet en de draai­knop­pen op de mid­den­tun­nel voor de ver­schil­len­de rij­pro­gram­ma’s. Rij­den op wa­ter­stof gaat heel vloei­end. Zo­als ge­brui­ke­lijk bij een au­to met een elek­tro­mo­tor, wordt de kracht soe­pel op­ge­bouwd. Al­le trek­kracht is van­uit stil­stand voor­han­den. Daar­door voelt het als­of je met ‘s we­relds soe­pel­ste die­sel­mo­tor op pad bent. Dat past goed bij een gro­te Mer­ce­des-suv die te­ge­lij­ker­tijd erg soe­pel ge­veerd is. Zou je de GLC F-Cell uit­le­nen aan ie­mand die niets met au­to’s heeft, dan rijdt hij er zo mee weg. De vra­gen ko­men pas zo­dra hij bij de pomp staat. De wa­ter­stof­au­to geeft wel hints over zijn aan­drijf­lijn: hij heeft blau­we ac­cen­ten, maakt vreem­de ge­lui­den die je hoort als je er­naast staat (een zacht gehuil en gepuf) en de kof­fer­bak is vrij klein. On­der de ho­ge laad­vloer zit­ten na­me­lijk de elek­tro­mo­tor en het eer­der­ge­noem­de ac­cu­pak­ket. En zo­als ge­zegd kom je op een tank maar 400 ki­lo­me­ter ver wat wei­nig is voor een gro­te Mer­ce­des.

NIET VOOR NE­DER­LAND EN BEL­GIË

De Mer­ce­des GLC F-Cell kent ook de no­di­ge ei­gen­aar­dig­he­den. Bij een tus­sen­sprint op de snel­weg voelt hij rond­uit fut­loos aan en er is am­per ver­schil in ka­rak­ter tus­sen de rij­pro­gram­ma's Eco en Dy­na­mic. Dat de kof­fer­bak en de gas­tanks aan de klei­ne kant zijn, komt door­dat al­le on­der­de­len in de be­staan­de GLC ge­puz­zeld moesten wor­den. Mer­ce­des ver­koopt zijn wa­ter­stof­au­to al­leen in Duits­land en Ja­pan twee lan­den met een snel groei­end aan­tal tank­sta­ti­ons. Het is een kip-en-ei­pro­bleem: in een land zon­der wa­ter­stof­sta­ti­ons geen wa­ter­stof­au­to’s en an­ders­om. Mer­ce­des gaat niet hel­pen om in Ne­der­land het bal­le­tje snel­ler aan het rol­len te bren­gen. Vol­gens de laat­ste plan­nen komt de GLC F-Cell niet naar ons land. Daar­mee maakt het merk geen goe­de beurt, want de Toyo­ta Mi­rai en de Hyun­dai Nexo (zie ka­der) zijn hier wel ge­woon te koop.

Ruim­te­ge­brek: de laad­vloer is ho­ger dan de tild­rem­pel. On­der de zwar­te af­dek­plaat van schuim­rub­ber, zit de brand­stof­cel. De elek­tro­mo­tor is ach­ter­in ge­plaatst. Een wa­ter­stof­au­to mét stek­ker. Dat maakt de­ze au­to tot een plu­gin hy­bri­de. Goed voor vijf­tig ex­tra ki­lo­me­ters. Je moet ons op ons woord ge­lo­ven, want je ziet het er niet aan af: dit is het dash­board van de GLC F- Cell en niet dat van de ge­fa­ce­lif­te C- klas­se. Heus waar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.