Hon­da NSX

220 ki­lo­me­ter door Zwit­ser­land rij­den: bij een duur land, past een du­re au­to. Daar­om kie­zen we de high­tech Hon­da NSX. Op het eer­ste ge­zicht lijkt het een kli­ni­sche sport­wa­gen, maar houdt die ge­dach­te stand als je de Al­pen te lijf gaat?

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Jo­han­nes Rieg­sin­ger, Jaap Pe­ters • Fo­to’s: Frank Ra­te­ring

Het Zwit­ser­se hart van de Al­pen is ruig. Grij­ze rot­sen, gro­te brok­ken steen die meer dan dui­zend me­ter van­uit de aard­korst om­hoog zijn ge­ko­men. Al­leen in de groe­ne da­len heeft de mens iets te zoe­ken, de gro­te­re hoog­ten zijn on­her­berg­zaam. Op de stei­le rots­par­tij­en en het per­ma­nen­te ijs heeft de mens nog al­tijd geen grip. Al eeu­wen heb­ben de be­wo­ners van de Al­pen een haat-lief­de­ver­hou­ding met de ber­gen. Ze zijn af­han­ke­lijk van de gril­len van de na­tuur, maar ver­die­nen er ook hun da­ge­lijks brood mee. In wel­ke rich­ting je ook kijkt, al­les her­in­nert je er­aan dat de mens klein, on­be­dui­dend en ster­fe­lijk is. De ber­gen zijn er over hon­derd jaar nog, al­le men­sen in de Zwit­ser­se dorp­jes waar­op we uit­kij­ken niet meer. Daar helpt geen re­fe­ren­dum aan. De mens legt zich niet graag neer bij zijn nie­tig­heid. De ja­gers in de steen­tijd waag­den zich aan de ran­den van de groe­ne vel­den. Han­de­la­ren gin­gen in de paar zo­mer­se we­ken waar­in het mo­ge­lijk was met ge­vaar voor ei­gen le­ven van noord naar zuid de ber­gen over. In de Ro­mein­se tijd trok Han­ni­bal met zijn oli­fan­ten door de Al­pen. In de Mid­del­eeu­wen be­gon­nen de men­sen de ber­gen als in­stru­ment te zien: ze wa­ren han­dig als tolgrens of als mi­li­tair bol­werk in de strijd tus­sen de ver­schil­len­de re­gio’s. Lang­zaam maar ze­ker wer­den de pa­den we­gen en de we­gen rou­tes. In zijn groot­heids­waan­zin heeft de mens de ber­gen uit­ein­de­lijk ge­deel­te­lijk af­ge­troefd.

IJSKRISTAL

De we­gen van de Al­pen heb­ben al sinds de pi­o­nier­tijd een gro­te aan­trek­kings­kracht op de au­to­mo­bi­list. Al aan het ein­de van de ne­gen­tien­de eeuw stort­ten waag­hal­zen zich in hun pri­mi­tie­ve ge­mo­to­ri­seer­de voer­tui­gen op de on­her­berg­za­me berg­ke­ten. Het ou­de Eu­ro­pa om­arm­de de au­to en het over­ste­ken van de Al­pen was een avon­tuur dat je nu kunt ver­ge­lij­ken met een we­reld­reis zon­der pin­pas. Te­gen­woor­dig gaat het an­ders: bij­na ie­der­een kiest voor de snel­we­gen, die in de zo­me­ren win­ter­sport­va­kan­ties dan ook he­le­maal dicht­slib­ben. Toch zijn er ook nog lief­heb­bers die de klas­sie­ke rou­te over de ber­gen ne­men. Dat prik­kelt de zin­tui­gen meer dan een fi­le voor de Got­t­hard­tun­nel. Dan helpt het als je een au­to rijdt die het rit­me van de ber­gen per­fect in zich op­neemt. De Hon­da NSX lijkt wel uit een baan om de aar­de ge­slin­gerd. Hoe­kig als een ijskristal en met tech­niek die om door een rin­ge­tje te ha­len is. Een bui­ten­aard­se au­to. De V6 met twee tur­bo's maakt het wel­be­ken­de dreu­nen­de ge­luid, bij de voor- en ach­ter­as heeft de NSX elek­tro­mo­to­ren. Je zou hem de be­ter uit­ge­dach­te BMW i8 of de bud­get-ver­sie van de Por­sche 918 Spy­der kun­nen noe­men, maar daar­mee doe je de NSX zwaar te­kort. De be­na­de­ring is zo in­ge­ni­eus dat hij al­leen maar in Ja­pan be­dacht kan zijn: bi­zar­re tech­niek, een hu­mor­loos de­sign en te­ge­lijk een on­ge­ken­de dy­na­miek.

GUC­CI

Bij het tank­sta­ti­on staat een man met een Ferrari, die zijn cre­dit­card trekt uit een por­te­mon­nee van Louis Vuit­ton, een po­lo draagt van Louis Vuit­ton en schoe­nen van Guc­ci. Hij ziet de Hon­da en is spra­ke­loos. Zijn ide­a­le

De Val Tre­mo­na bij de Got­t­hard: boch­ten­spa­ghet­ti en een oer­ou­de weg vol kin­der­kop­jes.

Als het moet, is de NSX vrien­de­lijk voor het mi­li­eu. De­ze Mil­ka- koei­en over­stem­men met hun ge­loei de elek­tro­mo­to­ren van de Hon­da.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.