Wee­tjes

El­ke maand zoe­ken we feitjes over een au­to­ge­re­la­teerd on­der­werp bij el­kaar waar­mee je ge­ga­ran­deerd in­druk maakt op je vrien­den. De hui­di­ge Hon­da NSX (zie pa­gi­na 74) is een hy­bri­de met twee tur­bo’s en drie elek­tro­mo­to­ren. De eer­ste ge­ne­ra­tie uit 1990 moest

Auto Review - - INHOUD -

IN EU­RO­PA KEN­NEN WIJ DE NSX ALS HON­DA, MAAR DE AU­TO DEBUTEERT IN 1989 OP DE CHICAGO AU­TO SHOW ALS ACURA. DIT LUXE­MERK VAN HON­DA WAS IN 1986 GE­CRE­ËERD VOOR ON­DER MEER DE AME­RI­KAAN­SE MARKT.

In 1989 kruipt Ayr­ton Sen­na ach­ter het stuur van een NSX-pro­to­ty­pe. De drie­vou­dig we­reld­kam­pi­oen For­mu­le 1 vindt dat de stijf­heid van het chas­sis wel be­ter kan. En zo ge­schied­de.

Bij de ont­wik­ke­ling van de pro­duc­tie­ver­sie staan twee doe­len cen­traal: de au­to moet pres­ta­ties le­ve­ren van Ferrari-ni­veau, daar­naast moet hij ge­schikt zijn voor da­ge­lijks ge­bruik.

VAN DE EER­STE GE­NE­RA­TIE NSX, OOK WEL NA GE­NOEMD, ZIJN TUS­SEN 1990 EN 2005 SLECHTS 18.685 EXEM­PLA­REN GE­BOUWD. RUIM DE HELFT DAAR­VAN GING NAAR DE VS.

Mo­men­teel­staan­er­in­heelEu­ro­pa­zo’n100NSX’en­van­deeer­ste­ge­ne­ra­tie te­koop.De­goed­koop­ste­kost30.627eu­roen­staat­inBul­ga­rije.

MET DE FA­CE­LIFT VAN 2002 VER­LIEST DE NSX ZIJN KLAPKOPLAMPEN. DI­VER­SE ONDERHUIDSE WIJ­ZI­GIN­GEN ZOR­GEN ER­VOOR DAT DE­ZE NA2 EEN NOG BE­TE­RE WEG­LIG­GING HEEFT DAN DE NA.

DE MO­DEL­NAAM VAN DE NSX STAAT VOOR NEW SPORTSCAR EXPERIMENTAL. HET IS DE EER­STE PRODUCTIEAUTO MET EEN VOL­LE­DIG ALU­MI­NI­UM CAR­ROS­SE­RIE.

DeHon­daNSX­kent­zijn­oor­sprongin­deHPX,een­stu­die­mo­del­uit1984, ont­wor­pen­doorPin­in­fa­ri­na.Met­de­zeHon­daPin­in­fa­ri­naeX­pe­ri­men­tal geef­t­het­merk­zijn­vi­sie­op­des­port­wa­gen­van­de­toe­komst.

HOE­WEL DE NSX DE PERSPEX DAKKOEPEL VAN DE HPX MOET ONTBEREN, IS HET DASH­BOARD NOG WEL GE­ÏN­SPI­REERD OP DE COCKPIT VAN EEN F-16.

Het VTEC-sys­teem van de NSX­mo­tor ge­bruikt ver­schil­len­de nok­ken­as­pro­fie­len. Daar­mee wor­den de ope­nings­hoek en -ti­ming van de klep­pen aan­ge­past aan de om­stan­dig­he­den. Bij ho­ge toe­ren­tal­len zorgt dit voor on­ge­ken­de snel­heids- en ge­luids­sen­sa­ties.

De eer­ste NSX haalt 256 pk en 284 Nm uit een drie­li­ter V6 en weegt 1370 kg. De hui­di­ge heeft grof­weg twee­maal zo­veel po­wer en is bij­na 400 ki­lo zwaar­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.