7-SE­RIE OP STELTEN

Auto Review - - NIEUWS -

De X-mo­del­len ei­sen steeds meer ruim­te voor zich op in het BMW­gam­ma. Dit jaar zet­ten ze er in Mün­chen ex­tra vaart ach­ter. Eerst kwam de X2, ver­vol­gens de nieu­we X5 en nu is er ook de X7. Dit is de nieu­we op­per-suv van BMW en con­cur­reert met au­to’s als de Ca­dil­lac Es­ca­la­de en de Mer­ce­des GLS. We ver­slik­ten ons wel even toen we al­le in­for­ma­tie over de X7 tot ons na­men. Niet van het ui­ter­lijk, dat wei­nig af­wijkt van de Con­cept X7 iPer­for­man­ce waar­van hij is af­ge­leid. Ook niet echt van de af­me­tin­gen: bij een reu­ze-suv ho­ren enor­me leng­tes. De X7 is 5,15 me­ter lang, wat 23 cen­ti­me­ter meer is dan de X5. De wiel­ba­sis van de X7, die stan­daard met ze­ven zit­plaat­sen wordt uit­ge­rust, is een ri­an­te 3,11 me­ter (+13 cm ten op­zich­te van de X5). Maar dan dat ge­wicht: de minst zwa­re X7 weegt ruim 2,3 ton! Hij geeft goed aan dat au­to­mer­ken in een spa­gaat zit­ten: elek­tri­sche au­to’s wor­den steeds meer bon­t­on, maar te­ge­lijk ver­plaatst de Rus­si­sche, Chi­ne­se en Ame­ri­kaan­se eli­te zich het liefst in brand­stof slur­pen­de mas­to­don­ten. BMW kiest ei­e­ren voor zijn geld en hoest tot nu toe veel meer suv’s op dan elek­tri­sche voer­tui­gen. De X7 is le­ver­baar met drie zes­ci­lin­der­mo­to­ren: twee die­sels (265 en 400 pk) en een ben­zi­ne­mo­tor (340 pk). Acht- of zelfs twaalf­ci­lin­ders staan voor­lo­pig niet in de plan­ning. Die be­waart BMW voor de op­per-mas­to­dont: de Rolls-Roy­ce Cul­li­nan. Ge­bruik je al­le zit­plaat­sen, dan kun je een be­schei­den 326 li­ter aan ba­ga­ge kwijt. Met de der­de rij in­ge­klapt (dat ge­schiedt vol­le­dig elek­trisch), past er 750 li­ter in. BMW gaat voor com­for­ta­bel én voor dy­na­misch. De au­to heeft zo­wel aan de voor- als de ach­ter­as lucht­ve­ring. Met de hoog­te van de au­to kan 8 cen­ti­me­ter wor­den ge­va­ri­eerd. Te­ge­lijk is hij le­ver­baar met een mee­stu­ren­de ach­ter­as, een sper­dif­fe­ren­ti­eel en een sys­teem dat over­hel­len in boch­ten tot een mi­ni­mum be­perkt. Wie graag een X7 wil heb­ben, moet wel tot het voor­jaar wach­ten. De au­to wordt pas eind maart of­fi­ci­eel ge­ïn­tro­du­ceerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.