De Golf is op pres­ta­tie­ge­bied al­ler­minst een stak­ker, maar hij legt zijn pri­o­ri­tei­ten el­ders.

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Cit­ro­ën heeft te ken­nen ge­ge­ven dat het veer­com­fort weer top­pri­o­ri­teit heeft, bij zus­ter­merk Peu­ge­ot den­ken ze daar an­ders over. Ten­min­ste, als we het on­der­stel van de 308 als maat­staf ne­men. Qua ka­rak­ter zit hij dich­ter bij de Ceed dan bij de Golf. Sterk punt van de 308: al van­af de ba­sis­ver­sie heeft-ie au­to­ma­ti­sche kli­maat­re­ge­ling met twee tem­pe­ra­tuur­zo­nes. Bij de Kia moet je daar­voor mi­ni­maal de Dy­na­micLi­ne ko­pen en bij de Golf is het van­af de Com­fortli­ne stan­daard.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE

Me­de dank­zij zijn vier­ci­lin­der met ci­lin­der­uit­scha­ke­ling, re­a­li­seert de Golf het laag­ste ben­zi­ne­ver­bruik. Hoe­wel de 1,0-li­ter drie­ci­lin­der mo­tor van de Ceed in Ne­der­land ab­so­luut vol­doet, wa­ren we niet on­der de in­druk van de pres­ta­ties. Voor de 1,4-li­ter vier­ci­lin­der die we nu on­der han­den heb­ben, geldt een an­der ver­haal. In het com­for­t­hoofd­stuk roem­den we al zijn ge­ruis­loos­heid. Ook op pres­ta­tie­ge­bied is er niets mis met de­ze ma­chi­ne. Met de nieu­we ze­ven­traps au­to­maat is de Kia de eni­ge van dit drie­tal die in min­der dan 9 se­con­den naar de 100 km/h sprint. Houd je het gas­pe­daal ver­vol­gens diep in­ge­trapt, dan zit je ruim 2 se­con­den eer­der op de 150 km/h dan de an­de­re twee test­au­to’s. En als je van­af la­ge­re snel­he­den tus­sen­tijds wilt ver­snel­len, word je even­min te­leur­ge­steld. De Golf is op pres­ta­tie­ge­bied geen stak­ker, maar hij legt zijn pri­o­ri­tei­ten el­ders. Me­de dank­zij de mo­der­ne vier­ci­lin­der met ci­lin­der­uit­scha­ke­ling en zeil­func­tie, re­a­li­seert de Duit­ser het laag­ste ben­zi­ne­ver­bruik van dit drie­tal. Zelfs in stads­ver­keer wordt de mo­tor re­gel­ma­tig af­ge­zet als de be­stuur­der het gas­pe­daal los­laat. Ge­mid­deld neemt hij tij­dens de test­pe­ri­o­de 6,2 li­ter per 100 ki­lo­me­ter (1 op 16,1) tot zich, ter­wijl de Kia en de Peu­ge­ot 6,9 l/100 km (1 op 14,5) ach­ter­over­slaan. On­danks zijn drie­ci­lin­der mo­tor is de Peu­ge­ot 308 dus niet de spaar­zaams­te van het stel. Ook niet de slooms­te trou­wens, op de hon­derd­sprint is hij de Golf een frac­tie te snel af. Daar­bij klinkt de mo­tor nooit op­drin­ge­rig, al be­reikt hij niet het­zelf­de be­scha­vings­ni­veau als de vier­ci­lin­ders van zijn te­gen­stre­vers. Met zijn trans­mis­sie heeft de 308 juist wél een streep­je voor op de con­cur­ren­tie. Niet al­leen heeft de Peu­ge­ot-au­to­maat acht in plaats van ze­ven ver­snel­lin­gen, hij scha­kelt ook het soe­pelst en het meest alert.

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN

Je voelt dat de Peu­ge­ot de licht­ste van het stel is. Als de Kia Ceed ér­gens gro­te stap­pen heeft ge­zet, dan is het met zijn rij­ei­gen­schap­pen. Licht­voe­tig en gre­tig duikt hij scher­pe boch­ten in, en ook als de be­stuur­der daar­bij de gren­zen van de grip ver­kent, blijft de Ko­re­aan koel en neu­traal. Dat le­vert in de eer­ste plaats veel rij­ple­zier op, in de twee­de plaats zet hij de con­cur­ren­tie bij een rond­je over het test­par­cours op ach­ter­stand. Het gaat al­le­maal zo en­thou­si­ast en ge­mak­ke­lijk, dat je de au­to af en toe flink moet af­rem­men. Ge­luk­kig kost

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.