Zo veel­zij­dig is de V8-we­reld

Drie V8’en met twee tur­bo’s, twee at­mos­fe­ri­sche mo­to­ren, een­tje met een me­cha­ni­sche com­pres­sor en een tur­bo­die­sel met elek­tri­sche com­pres­sor die niet als die­sel klinkt. Het is een bon­te ver­za­me­ling au­to’s die we bij­een heb­ben ge­roe­pen. Elk van de­ze acht­ci

Auto Review - - BELEVING -

AU­DI SQ7

De Au­di is de exoot, om­dat hij als eni­ge een die­sel­mo­tor heeft, die ove­ri­gens niet zo klinkt. Ook zijn tech­niek is bij­zon­der. Zo be­schikt hij over twee pa­ral­lel­le en even gro­te tur­bo’s, die tus­sen de twee ci­lin­der­ban­ken zit­ten, waar­door de uit­laat­gas­sen maar een kor­te weg hoe­ven af te leg­gen voor­dat de tur­bo’s op gang ko­men. De ene treedt al bij la­ge toe­ren­tal­len in wer­king, de an­de­re blaast pas een par­tij­tje mee als de mo­tor wat snel­ler rond­draait. Maar lang voor­dat de tur­bo’s wak­ker zijn, doet de elek­tri­sche com­pres­sor van 48 volt al een flin­ke duit in het kop­pel­zak­je. Daar­door heeft de mo­tor over het vol­le­di­ge toe­ren­be­reik de ruim­te om vrij te ade­men en is het kop­pel van 900 Nm al bij 1000 toe­ren be­schik­baar.

BENT­LEY MULSANNE SPEED

Met de oer-L410 uit 1959 heeft de zes-drie­kwart li­ter V8 van de Bent­ley niet veel meer ge­meen. De bei­de tur­bo’s pus­hen, an­ders dan bij de Fer­ra­ri en de Mer­ce­des, niet het top­ver­mo­gen, maar leg­gen voor­al het fun­da­ment voor de enor­me berg kop­pel, die al bij zeer la­ge toe­ren­tal­len be­schik­baar staat. In de ma­nier waar­op het ver­mo­gen wordt op­ge­bouwd, lijkt hij daar­door meer op een tur­bo­die­sel.

CHE­VRO­LET CAMARO V8

De van de Cor­vet­te ge­leen­de 6,2-li­ter at­mos­fe­ri­sche mo­tor be­hoort tot de small block-mo­to­ren van GM met een af­stand tus­sen de hart­lij­nen van de bo­rin­gen van 4,4 inch (111,76 mm). Bij een bo­ring van 103,33 mm blijft er dan niet veel ma­te­ri­aal over tus­sen de ci­lin­ders. En de V8 mag dan op het eer­ste ge­hoor als old school hea­vy me­tal klin­ken en een on­der­lig­gen­de nok­ken­as heb­ben, bij na­de­re be­schou­wing blijkt hij be­hoor­lijk mo­dern, met di­rec­te in­spui­ting on­der ho­ge druk, va­ri­a­be­le klep­ti­ming, een alu­mi­ni­um car­ter en ci­lin­der­uit­scha­ke­ling.

De 488 GTB is bij la­ge toe­ren­tal­len snel, in het mid­del­ste toe­ren­ge­bied nog snel­ler en bij ho­ge toe­ren­tal­len rond­uit krank­zin­nig.

FER­RA­RI 488 GTB

In de­ze ver­ge­lij­king is de Fer­ra­ri-mo­tor het meest door­dach­te concept. Hij is ge­bouwd met de ken­nis die is ver­gaard met ja­ren­lan­ge deel­na­me aan de Formule 1. An­ders dan bij de Mer­ce­des, zit­ten de down­pi­pes en de tur­bo’s aan de bui­ten­kant. Dat is goed voor de warm­te­af­voer. Toch zijn de in­laat- en uit­laat­bui­zen zo kort dat de V8 zeer spon­taan re­a­geert en tot in de hoog­ste toe­ren­tal­len dui­ze­ling­wek­ken­de pres­ta­ties le­vert.

LEXUS LC 500

Sa­men met de Che­vro­let Camaro ver­te­gen­woor­digt de Lexus de at­mos­fe­ri­sche mo­to­ren. In ver­ge­lij­king met de Che­vy moet hij het met een klei­ne­re ci­lin­der­in­houd doen. De V8 maakt ge­bruik van een va­ri­a­be­le lucht­in­laat en va­ri­a­be­le klep­ti­ming, maar dat com­pen­seert het ge­mis van een kop­pel ver­ho­gen­de tur­bo niet he­le­maal. Ver­mo­gen komt pas vrij bij ho­ge toe­ren­tal­len, maar dat heeft ook zo zijn char­me.

MER­CE­DES-AMG E 63 S 4MA­TIC+

De AMG-V8-bi­tur­bo is bij elk toe­ren­tal krach­tig. Om plaats te be­spa­ren, heb­ben de tech­ni­ci de tur­bo’s tus­sen de bei­de ci­lin­der­ban­ken ge­plaatst. De spon­ta­ne reacties van de tur­bi­ne wor­den door de kor­te uit­laat­we­gen nog snel­ler. Bo­ven­dien is de mo­tor voor­zien van twin scroll-tech­niek, met pa­ral­lel lo­pen­de uit­laat­ka­na­len. Dit zorgt er­voor dat er min­der uit­laat­gas­te­gen­druk is en het staat ga­rant voor een ge­op­ti­ma­li­seer­de gas­cy­clus in het uit­laatspruit­stuk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.