Mer­ce­des A-klas­se Li­mou­si­ne

Toe­komst­tech­niek in een klas­sie­ke car­ros­se­rie­vorm. De A-klas­se Li­mou­si­ne is min­stens zo stijl­vol en be­geer­lijk als de gro­te mo­del­len van Mer­ce­des.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Jo­han­nes Rieg­sin­ger, Bart Smak­man

In twin­tig jaar tijd heeft de Mer­ce­des A-klas­se een ware ge­daan­te­ver­an­de­ring on­der­gaan. De eer­ste ge­ne­ra­tie uit 1997 ver­slik­te zich in de eland­test, zijn op­vol­ger uit 2004 was voor­al bij se­ni­o­ren po­pu­lair en het voor­laat­ste mo­del lonk­te sinds 2012 juist naar jon­ge­re ko­pers. Met de in­tro­duc­tie van de vier­de ge­ne­ra­tie is de trans­for­ma­tie com­pleet. De A-klas­se is uit­ge­groeid tot een hoog­waar­di­ge, be­geer­lij­ke en re­pre­sen­ta­tie­ve in­stap-Mer­ce­des, ze­ker in de vorm van de­ze nieu­we Li­mou­si­ne-uit­voe­ring. Waar­om Mer­ce­des nu met een vol­waar­di­ge se­dan komt? Het zijn de Ame­ri­kaan­se en Chi­ne­se ko­pers die daar­om heb­ben ge­vraagd, want van ons con­ti­nent kwam de roep om een A-klas­se Li­mou­si­ne niet. In Chi­na – waar mo­del­len met een ver­leng­de wiel­ba­sis zeer po­pu­lair zijn – le­vert Mer­ce­des hem zelfs in een L-ver­sie, in de Ver­e­nig­de Sta­ten en Eu­ro­pa staat al­leen de kor­te­re va­ri­ant in de prijs­lijst. On­der­huids is de A-klas­se Li­mou­si­ne ge­lijk aan de eer­der dit jaar ge­ïn­tro­du­ceer­de hatch­back. De door ons ge­re­den A 220 met 190 pk ster­ke tur­bom­o­tor en per­ma­nen­te vier­wiel­aan­drij­ving is 15 ki­lo­gram zwaar­der en 13 cen­ti­me­ter lan­ger. Zijn kof­fer­bak slikt 420 li­ter aan ba­ga­ge. Ter ver­ge­lij­king: de hatch­back ver­voert 360 tot 1200 li­ter.

GOED VEER­COM­FORT

Op het ge­bied van in­te­ri­eur­ruim­te heeft de A-klas­se Li­mou­si­ne niets ex­tra’s toe te voe­gen. Vol­was­sen pas­sa­giers kun­nen op de ach­ter­bank pri­ma zit­ten, maar niet be­ter dan in de hatch­back. Het zij de A-klas­se ver­ge­ven, want se­dans wor­den niet ge­kocht om hun ruim­te, maar voor­al van­we­ge hun ui­ter­lijk. En dat is bij de Li­mou­si­ne he­le­maal in or­de. Zijn ‘kont’ is er niet sim­pel­weg aan­ge­plakt, maar vloeit na­tuur­lijk voort uit het de­sign. De au­to oogt eer­der spor­tief dan luxu­eus en zo rijdt hij ook. Op de weg is de A Li­mou­si­ne klaar­wak­ker, maar nooit ner­veus. Het veer­com­fort is goed, zelfs in com­bi­na­tie met de op­ti­o­ne­le 19-inch licht­me­ta­len wie­len waar­op de test­au­to staat. Daar­bij is de 190 pk en 300 Nm le­ve­ren­de tur­bom­o­tor er een­tje van de soe­ve­rei­ne soort. Het ech­te bla­zen laat hij aan de aan­ko­men­de AMG-va­ri­ant over.

AUGMENTED RE­A­LI­TY

Een ab­so­luut hoogtepunt in het in­te­ri­eur is het MBUX-in­fo­tain­ment­sys­teem van Mer­ce­des. Het laat zich, on­danks het enor­me aan­tal mo­ge­lijk­he­den, in­tu­ï­tief be­die­nen en biedt slim­me nieu­we toe­voe­gin­gen zo­als na­vi­ga­tie met aug­men­te­dre­a­li­ty. Dat werkt met beel­den van een ca­me­ra ach­ter de voor­ruit, waar­op na­vi­ga­tie­ge­ge­vens wor­den ge­pro­jec­teerd zo­als pij­len, straat­naam­bor­den en huis­num­mers. Dat klinkt als een gim­mick, maar het is ont­zet­tend han­dig. Voor­al in de stad.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.