Au­di A1 Sport­back 30 TFSI

Na acht jaar heeft de Au­di A1 zijn kin­der­tijd ach­ter de rug. In zijn nieu­we ge­daan­te treedt hij aan met een sterk ge­ste­gen tes­tos­te­ron­spie­gel en een veel rui­mer in­te­ri­eur. We ver­wach­ten dan ook dat de nieu­we A1 Sport­back meer doel­groe­pen naar de show­room

Auto Review - - VOORWOORD JAAP PETERS - Tekst Gert Weg­man

Om maar met­een met twee deu­ren in huis te val­len: de nieu­we A1 is al­leen nog als vijf­deurs Sport­back le­ver­baar. On­ge­veer 80 pro­cent van de cli­en­tè­le koos bij de vo­ri­ge A1 voor de­ze car­ros­se­rie­va­ri­ant, wat voor Au­di re­den was om de drie­deurs A1 hatch­back te schrap­pen. Ove­ri­gens ge­bruik­ten de mees­te A1-rij­ders de ach­ter­por­tie­ren van hun Sport­back voor­al om hun tren­dy Bur­ke­ly- of Bar­ba­ros­sa-bu­si­nes­s­tas ach­ter de be­stuur­ders­stoel te zet­ten, en niet om pas­sa­giers te la­ten in­stap­pen. Als er al ie­mand was die ach­ter­in wil­de mee­rij­den, moest hij of zij eerst een bre­vet van le­nig­heid over­leg­gen. Zonder vol­doen­de elas­tiek in het lijf was het na­me­lijk las­tig om je door de krap­pe por­tier­o­pe­ning te wur­men. Wie daar­in wel slaag­de, zag zich bij bin­nen­komst met de klem­men­de vraag ge­con­fron­teerd waar voe­ten en knie­ën heen moesten. Kort­om, wie ver­der was in zijn school­car­ri­è­re dan groep 5, had ach­ter in de vo­ri­ge A1 niets te zoe­ken.

Al­le ruim­te

Geen won­der dat de ge­mid­del­de A1-rij­der bij het be­kij­ken van de ruim­te in de nieu­we Sport­back een vreug­de­dans­je maakt. Dat kan bij­na ín de au­to. Door­dat de voor- en ach­ter­wie­len ruim 9 cm ver­der uit el­kaar staan dan voor­heen, biedt het in­te­ri­eur al­le ruim­te voor het be­te­re voe­ten­werk. De ach­ter­por­tie­ren groei­den met de wiel­ba­sis mee, zo­dat de hals­bre­ken­de in­stap­toe­ren even­eens tot het ver­le­den be­ho­ren. Als vol­was­se­ne kun je nu heel fat­soen­lijk ach­ter­in zit­ten, mits je niet lan­ger bent dan on­ge­veer 1,80 me­ter. In de leng­te is de A1 met 5,6 cm uit­ge­rekt en hier­van pro­fi­teert met na­me de kof­fer­bak. De­ze heeft nu een in­houd van 335 li­ter, een toe­na­me van 65 li­ter.

Dat is op­val­lend ge­noeg 20 li­ter min­der dan we aan­tref­fen bij de Seat Ibi­za en de Volks­wa­gen Po­lo, die op vrij­wel de­zelf­de bo­dem­plaat staan als de A1 Sport­back. Toch is de A1 nu meer dan een kek­ke B-seg­men­ter voor din­ky’s – ook jon­ge ge­zin­nen kun­nen best met de com­pac­te Au­di uit de voe­ten.

Ana­bo­len­kuur­tje

Be­hal­ve de ruim­te, stem­men ook het ont­werp en de uit­stra­ling van het in­te­ri­eur tot te­vre­den­heid. Ze­ker wan­neer je op­ties als het 10,1-inch tou­chs­creen en de fraaie Vir­tu­al Cock­pit aan­vinkt, ziet de A1 er van­bin­nen ge­likt uit. Dat wordt in de test­au­to nog ver­sterkt door het even­eens te­gen meer­prijs le­ver­ba­re led-licht­pak­ket voor het in­te­ri­eur. Fraai is ook het bre­de ven­ti­la­tie­roos­ter aan de pas­sa­giers­kant. De ma­te­ri­a­len van de por­tier­be­kle­ding en de tun­nel­con­so­le stel­len daar­en­te­gen te­leur. Net als bij de veel goed­ko­pe­re Ibi­za en Po­lo, voert hard, kras­ge­voe­lig plas­tic hier de bo­ven­toon. Eer­lijk ge­zegd had­den we in de Au­di hoog­waar­di­ger kunst­stof­fen ver­wacht. Ge­luk­kig kan de A1-ko­per het in­te­ri­eur op al­ler­lei ma­nie­ren op­vro­lij­ken om de aan­dacht van de min­de­re ma­te­ri­a­len af te lei­den. Hier­voor biedt Au­di di­ver­se in­di­vi­du­a­li­se­rings­mo­ge­lijk- he­den, waar­bij op­val­len­de kleur­ac­cen­ten en kek­ke be­kle­dings­stof­fen een hoofd­rol spe­len. Wie de stil­te aan boord maar saai vindt en de­ze graag luid­ruch­tig wil ver­bre­ken, kan een hoog­waar­dig au­dio­sys­teem van Bang & Oluf­sen bij­be­stel­len. Ook aan de bui­ten­kant is de ene A1 Sport­back de an­de­re niet. Het nieu­we mo­del ziet er so­wie­so een stuk mas­cu­lie­ner uit dan het hui­di­ge mo­del. Dat komt voor­al door de bre­de, hoe­ki­ge gril­le, de ge­kne­pen licht­par­tij­en en de uit­ge­bouw­de spat­bor­den. Die laat­ste zijn een knip­oog naar de Au­di Sport-quat­tro uit de ja­ren 80, net als de vorm van de C-stijl en de gleu­ven tus­sen de gril­le en de mo­tor­kap. Voor de ech­te ma­cho-uit­stra­ling biedt Au­di nog een ana­bo­len­kuur­tje in de vorm van het S li­ne-ex­te­ri­eur of het Edi­ti­on One-pak­ket. Dan krijgt de au­to on­der meer agres­sie­ver ogen­de bum­pers met zwar­te lucht­roos­ters en gro­te­re wie­len. Te­vens be­schik­ken de lam­pu­nits van de­ze uit­voe­rin­gen vóór en ach­ter over op­val­len­de pijl­vor­mi­ge led-ver­lich­ting. Ze­ker met de­ze pak­ket­ten lijkt de A1 Sport­back bre­der dan zijn voor­gan­ger, maar dat is op­tisch be­drog. Ster­ker nog, hij is 6 mil­li­me­ter smal­ler dan voor­heen. De hoog­te is zelfs met 13 mil­li­me­ter af­ge­no­men.

Geen die­sels

De nieu­we A1 is voor­als­nog in slechts één mo­tor­va­ri­ant le­ver­baar. De­ze 30 TFSI heeft een 1,0-li­ter drie­ci­lin­der aan boord, die 116 pk en 200 Nm le­vert. Bij fel op­trek­ken laat hij een don­ker rof­fel­tje ho­ren, maar bij con­stan­te snel­he­den is de­ze mo­tor echt op­val­lend stil. Met het stan­daar­don­der­stel is de A1 ste­vig ge­veerd en ge­dempt, maar ze­ker niet on­com­for­ta­bel en op de vol­was­sen stoe­len is het ook op lan­ge­re af­stan­den pri­ma uit te hou­den. Kor­te hob­bels wor­den dui­de­lijk, maar niet hin­der­lijk door­ge­ge­ven. Al­thans, in com­bi­na­tie met het stan­daar­don­der­stel. Als de A1 op 18-inch licht­me­taal met de bij­be­ho­ren­de plat­te ban­den en een sport­on­der­stel staat, wordt-ie iets té hard. Voor­deel is dat het over­hel­len in boch­ten tot een

Op vlak­ke we­gen zijn de pres­ta­ties ruim vol­doen­de, maar de bol­le­tjes­trui gaat-ie niet win­nen.

mi­ni­mum be­perkt blijft. Op vlak­ke we­gen zijn de pres­ta­ties van de A1 30 TFSI ruim vol­doen­de, maar de bol­le­tjes­trui gaat-ie niet win­nen; berg­op heeft hij graag dat de hand­ge­scha­kel­de zes­bak een tand­je la­ger wordt ge­zet. Scha­ke­len gaat licht en nauw­keu­rig, en de kop­pe­ling laat zich pret­tig do­se­ren. Als de be­stuur­der het scha­ke­len des­on­danks lie­ver aan de tech­niek over­laat, kan hij voor 1800 eu­ro ex­tra voor de ze­ven­traps S tro­nic-trans­mis­sie op­te­ren. Vol­gens Au­di neemt de au­to in bei­de ge­val­len ge­noe­gen met 4,8 li­ter ben­zi­ne per 100 ki­lo­me­ter (1 op 20,8). In het nieu­we jaar wor­den drie an­de­re mo­tor­va­ri­an­ten le­ver­baar, waar­on­der de een­li­ter 25 TFSI met 95 pk en 175 Nm. On­der de kap van de 35 TFSI ligt de 1,5-li­ter vier­ci­lin­der mo­tor met ci­lin­der­uit­scha­ke­ling, be­kend uit on­der meer de Volks­wa­gen Golf. Top­per van de nieu­we A1-reeks wordt de 40 TFSI, met de­zelf­de 200 pk ster­ke 2,0-li­ter vier­ci­lin­der mo­tor als de Volks­wa­gen Po­lo GTI. Die­sel­mo­to­ren staan niet op het pro­gram­ma.

Edi­ti­on One

Ook de vei­lig­heid van de A1 heeft een up­gra­de ge­kre­gen, al is de stan­daard­uit­rus­ting op dit ge­bied nog al­tijd niet over­da­dig. De­ze om­vat een ac­tie­ve rij­strook­as­sis­tent, even­als een in­stel­ba­re snel­heids­be­gren­zer en een waar­schu- wings­sys­teem voor fron­ta­le aan­rij­din­gen met voet­gan­gers­her­ken­ning en au­to­ma­ti­sche nood­rem­func­tie. Voor een adap­tie­ve crui­se­con­trol en een uit­ge­breid par­keer­hul­p­sys­teem gel­den meer­prij­zen. Sinds eind no­vem­ber staat de nieu­we A1 Sport­back 1.0 30 TFSI in de show­room, met een in­stap­prijs van 25.995 eu­ro. Wie het stoer­heids­ge­hal­te wil op­voe­ren met het eer­der­ge­noem­de Edi­ti­on One-pak­ket, moet 8500 eu­ro ex­tra uit trek­ken. Be­hal­ve di­ver­se ui­ter­lij­ke ver­fraai­in­gen, om­vat het pak­ket ook de Vir­tu­al Cock­pit en het S Li­ne-in­te­ri­eur, met on­der meer een le­ren sport­stuur, sport­stoe­len en zwar­te he­mel­be­kle­ding.

KORT DOOR DE BOCHT

De Au­di A1 is er op al­le ge­bie­den flink op voor­uit­ge­gaan, maar daar­van is de ruim­te­winst ver­re­weg het be­lang­rijkst. Hier­door is de au­to veel bre­der in­zet­baar en wordt zijn con­cur­ren­tie­po­si­tie ster­ker. Een er­fe­nis die de nieu­we A1 Sport­back on­ver­kort van zijn voor­gan­ger over­neemt, is de ste­vi­ge prijs.

Dat was ja­ren on­ge­kend in een A1: een ach­ter­bank waar­op je daad­wer­ke­lijk kunt zit­ten. Ze­ker met het S li­ne-in­te­ri­eur, het gro­te tou­chs­creen en de Vir­tu­al Cock­pit ziet de klei­ne Au­di er van­bin­nen ge­likt uit.

Kijk, van zo’n de­sign­de­tail als dit ven­ti­la­tie­roos­ter kun­nen wij dol­en­thou­si­ast wor­den. Dat geldt niet voor het ma­te­ri­aal van de deur­pa­ne­len …

Door de bre­de ach­ter­lich­ten en de la­ge­re dak­lijn oogt de A1 Sport­back bre­der dan zijn voor­gan­ger, maar dat blijkt op­tisch be­drog.

De drie gleu­ven in de neus zijn een knip­oog naar de Au­di Sport quat­tro uit de ja­ren tach­tig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.