BMW 3-se­rie

Ko­pers van een BMW 3-se­rie hou­den door­gaans van een lek­ker pot­je stu­ren. Maar BMW wil een bre­der pu­bliek be­rei­ken, en heeft de spor­tie­ve in­slag van zijn gro­te­re se­dans daar­om flink af­ge­zwakt. Is de nieu­we 3-se­rie een sof­tie ge­wor­den?

Auto Review - - VOORWOORD JAAP PETERS - Tekst Mi­chael God­de, Igor Stuif­zand

In 40 jaar tijd zijn er ruim 15 mil­joen 3-se­ries ge­bouwd. Daar­mee is het de best ver­ko­pen­de BMW van al­le­maal. Blijk­baar is een spor­tief rij­den­de au­to pre­cies wat de klan­di­zie wenst. Ge­luk­kig heeft BMW de ver­lei­ding kun­nen weer­staan om in na­vol­ging van de 5-se­rie het na­druk­ke­lijk dy­na­mi­sche ka­rak­ter van de Drei­er af te zwak­ken. Ster­ker nog: de ont­wer­pers kre­gen de op­dracht juist de best stu­ren­de mid­den­klas­ser van dit mo­ment te bou­wen. Na de eer­ste me­ters met de nieu­we 3-se­rie weet je al wel­ke rich­ting het op­gaan: dit wordt een test­rit die je nog lang zal heu­gen. Je voelt hoe je zin­tui­gen met­een de ver­bin­ding aan­gaan met het stuur, het gas­pe­daal en de rem­men. De au­to doet pre­cies wat je in ge­dach­ten hebt. Ten­zij je het hebt over sport­sedans als de Al­fa Ro­meo Gi­ulia Qu­a­dri­fo­glio of de Mer­ce­des-AMG C 63, ken­nen we geen mid­den­klas­ser die lek­ker­der stuurt dan de nieu­we 3-se­rie. BMW’s be­doe­lin­gen met de au­to wor­den on­der­streept door de op­tie­prijs­lijst: za­ken als lucht­ve­ring of vier­wiel­be­stu­ring zoek je te­ver­geefs. On­der­de­len die een ont­kop­pe­lend ef­fect heb­ben op de rij­be­le­ving, zijn op de gloed­nieu­we 3-se­rie niet meer le­ver­baar.

Op de schop

BMW heeft al­les uit de tech­ni­sche kast ge­trok­ken om zijn doe­len te be­rei­ken. De con­struc­tie van de car­ros­se­rie ging ge­heel op de schop, wat een 25 pro­cent gro­te­re tor­sie­stijf­heid heeft op­ge­le­verd. Ook al is de au­to 76 mil­li­me­ter lan­ger en 16 mm bre­der ge­wor­den, ver­ge­le­ken met het vo­ri­ge mo­del is het ge­wicht van de ka­le car­ros­se­rie met 20 ki­lo om­laag­ge­gaan. De mo­tor­kap en voor­scher­men zijn nu van alu­mi­ni­um ge­maakt, en ook de be­ves­ti­gings­pun­ten van de veer­po­ten wor­den net als de mo­tor­dra­gers ver­vaar­digd van dit licht­ge­wicht me­taal. Winst: 7,5 ki­lo. Maar van­zelf­spre­kend wordt de toe­ge­voeg­de dy­na­miek niet al­leen be­reikt door het af­schud­den van over­bo­di­ge ki­lo’s. Ui­ter­aard is ook het on­der­stel in de ont­wik­ke­lings­fa­se uit­ge­breid on­der de loep ge­no­men. Er wor­den zo­ge­naam­de slag­af­han­ke­lij­ke schok­dem­pers toe­ge­past, met ex­tra hy­drau­li­sche dem­ping aan de voor­zij­de en com­pres­sie­be­gren­zing ach­ter. De schok­dem­pers ver­hin­de­ren dat de au­to op lan­ge glooi­in­gen gaat dei­nen, ter­wijl kor­te on­ef­fen­he­den juist niet te ste­vig wor­den door­ge­ge­ven en de stuur­p­re­ci­sie niet in de weg staan. BMW heeft bo­ven­dien ge­streefd naar een ver­la­ging van het zwaar­te­punt en een op­ti­ma­le ge­wichts­ver­de­ling over de voor- en de ach­ter­as. Het re­sul­taat: een be­stu­ring waar­mee je kunt le­zen en schrij­ven, en een weg­lig­ging die zo­wel com­for­ta­bel als uit­da­gend is. Te­gen meer­prijs kan de 3-se­rie wor­den ge­le­verd met adap­tie­ve schok­dem­pers of met een ver­laagd, spor­tie­ver af­ge­stemd M Sport-on­der­stel.

Hei­lig ge­loof

In te­gen­stel­ling tot de con­cur­ren­tie uit Zwe­den en Ja­pan, blijft BMW hei­lig ge­lo­ven in de toe­komst van de die­sel­mo­tor. De twee­li­ter die­sel­mo­tor met 190 pk was tot nu toe de po­pu­lair­ste mo­to­ri­se­ring, en de ko­men­de ja­ren zal daar naar de ver­wach­tin­gen van BMW he­le­maal niets aan ver­an­de­ren. Nieuw op de vier­ci­lin­der die­sel is de ver­de­ling van de laad­druk­op­bouw: een klei­ne tur­bo zorgt er bij la­ge toe­ren­tal­len voor dat de mo­tor vol­doen­de lucht krijgt toe­be­deeld, een gro­te­re tur­bo neemt in het mid­den­ge­bied het stok­je over. Bei­de tur­bo’s wer­ken schit­te­rend sa­men: de mo­tor re­a­geert zeer alert op de neer­gaan­de be­we­gin­gen van het gas­pe­daal en hij le­vert over de ge­he­le li­nie veel kop­pel, met een piek van 400 Nm tus­sen de 1750 en 2000 tpm. Daar­mee hoef je je bij het stop­licht niet te scha­men. De 320d zit in 6,8 se­con­den op de hon­derd. Dat is bij­na een hal­ve se­con­de snel­ler dan de 220 pk ster­ke BMW 635 CSi uit de ja­ren tach­tig! De 320d is niet al­leen snel, maar ook zui­nig. Na een lan­ge test­rit over se­cun­dai­re berg­we­gen en de snel­weg, ver­meldt de boord­com­pu­ter een ge­mid­del­de van 5,8 li­ter die­sel op 100 ki­lo­me­ter (1 op 17,2). BMW’s on­voor­waar­de­lij­ke trouw aan de die­sel­mo­tor blijkt ook uit het mo­to­ren­pa­let dat bij de markt­in­tro­duc­tie be­schik­baar is. Naast twee ben­zi­ne­ver­sies (320i

Dit wordt een rit die je nog lang zal heu­gen.

met 184 pk en 330i met 258 pk) is de nieu­we 3-se­rie ver­krijg­baar in niet min­der dan vier die­sel­va­ri­an­ten, met de 150 pk ster­ke 318d als ba­sis­ver­sie en de zes­ci­lin­der 330d als 265 pk ster­ke top­die­sel. De 320d is op zijn beurt ook le­ver­baar met xDri­ve-vier­wiel­aan­drij­ving. In de loop van 2019 zul­len meer mo­tor­va­ri­an­ten vol­gen, zo ook een plug-in hy­bri­de met 252 pk en een elek­trisch be­reik van 59 ki­lo­me­ter.

Stil­te

De mo­tor van de 320d pres­teert niet al­leen zeer be­schaafd, hij doet zijn werk bo­ven­dien in al­le stil­te. Dat is ten de­le toe te schrij­ven aan de mo­tor zelf, maar BMW heeft bij de nieu­we 3-se­rie ook flink ge­ïn­ves­teerd in de ge­luids­iso­la­tie. Stan­daard heeft de au­to een ge­luid­we­ren­de voor­ruit, en zijn de A-stij­len ge­vuld met ge­luid­we­rend schuim. Dank­zij de zeer la­ge lucht­weer­stand (de Cw-waar­de be­draagt slechts 0,23) en de ex­tra dik­ke por­tier­rui­ten (op­tie) houdt de test­au­to hin­der­lij­ke rij­ge­lui­den keu­rig bui­ten de deur. Dat de 3-se­rie een 41 mil­li­me­ter lan­ge­re wiel­ba­sis heeft dan zijn voor­gan­ger, is dui­de­lijk merk­baar. Het in­te­ri­eur is in al­le rich­tin­gen ge­groeid, zo­dat de in­zit­ten­den meer ruim­te tot hun be­schik­king heb­ben – ook in de breed­te. Te­vens heeft BMW een in­haal­slag ge­maakt op het ge­bied van ma­te­ri­a­len en af­wer­king. Lan­ge tijd moest het merk zijn meer­de­re er­ken­nen in streek­ge­noot Au­di, dat op dit on­der­deel al­tijd het bes­te jon­ge­tje van de klas was. Maar het dash­board van de nieu­we 3-se­rie steekt zo mooi in el­kaar en de ma­te­ri­a­len zijn dus­da­nig smaak­vol sa­men­ge­steld, dat Au­di zelfs moet vre­zen voor zijn on­aan­tast­ba­re re­pu­ta­tie op kwa­li­teits­ge­bied. Nieuw is het BMW Ope­ra­ting Sy­s­tem 7.0, dat ge­kop­peld is aan de Li­ve Cock­pit Pro­fes­si­o­nal (2935 eu­ro). De­ze ver­vangt de tra­di­ti­o­ne­le ron­de in­stru­men­ten en de cen­tra­le 8,8-inch con­tro­le-een­heid die de 3-se­rie stan­daard heeft. Er­voor in de plaats komt een vol­le­dig di­gi­taal in­stru­men­ta­ri­um, en bo­ven aan de mid­den­con­so­le wordt een beeld­scherm van 10,25 inch ge­po­si­ti­o­neerd. Om het sys­teem te be­die­nen, kun je ge­bruik­ma­ken van al­ler­lei knop­jes en scha­ke­laars, maar ook van de iDri­ve-con­trol­ler, ge­ba­ren­taal of sim­pel­weg van de per­fect wer­ken­de spraak­be­stu­ring. Van BMW wa­ren we in­mid­dels een fout­lo­ze be­die­ning ge­wend, met een me­nu­s­truc­tuur die voor­beel­dig een­vou­dig in el­kaar stak en die geen vra­gen meer op­riep. Die tijd is met de Li­ve Cock­pit Pro­fes­si­o­nal voor­bij. Het kost even tijd om aan het sys­teem te wen­nen en om de op­bouw van al­le func­ties uit het hoofd te le­ren ken­nen.

Dy­na­miek en com­fort gaan in de ge­groei­de 3-se­rie hand in hand.

De vier­ci­lin­der tur­bo­die­sel be­schikt nu over twee tur­bo’s.

De af­wer­king van het in­te­ri­eur is voor­tref­fe­lijk. Op tech­no­lo­gisch ge­bied heeft de tijd even­min stil­ge­staan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.