BMW 520d Tou­ring

Au­di A6 Avant 40 TDI • BMW 520d Tou­ring • Mer­ce­des E 220 d Esta­te • Vol­vo V90 D4

Auto Review - - VOORWOORD JAAP PETERS -

Of je ’m door­de­weeks nou voor kan­toor par­keert of op de win­ter­sport voor de deur van het va­kan­tiecha­let, een gro­te sta­ti­on­wa­gon mis­staat ner­gens. Rest al­leen de vraag wel­ke het moet wor­den: de nieu­we Au­di A6 Avant, of toch maar weer een BMW 5 Tou­ring, Mer­ce­des E Esta­te of Vol­vo V90?

Een sta­ti­on­wa­gon uit de ho­ge mid­den­klas­se is com­for­ta­bel, slikt een flin­ke la­ding, maakt de dienst uit op de lin­ker­rij­strook en rijdt – voor­zien van een zui­ni­ge die­sel­mo­tor – de mees­te tank­sta­ti­ons voor­bij. Maar wel­ke luxe com­bi is mo­men­teel de bes­te? Voor de eer­ste keer voe­len we de nieu­we Au­di A6 Avant aan de tand in een ver­ge­lij­ken­de test en heb­ben voor de ge­le­gen­heid de 40 TDI met 204 pk ster­ke twee­li­ter tur­bo­die­sel op­ge­trom­meld. BMW gaf ons de 520dA Tou­ring mee, Mer­ce­des heeft de E 220 d Esta­te af­ge­vaar­digd en de Zweed­se eer wordt door de Vol­vo V90 D4 hoog­ge­hou­den.

In-/ex­te­ri­eur

El­ke fa­bri­kant denkt an­ders over ruim­te, be­die­ning en vei­lig­heid.

Be­gin­nen we in de ba­ga­ge­ruim­te. Daar is de Mer­ce­des E-klas­se Esta­te nog al­tijd heer en La­de­meis­ter, zo­als de Duit­sers het zo tref­fend noe­men. Ach­ter de recht­op­staan­de ach­ter­klep gaat een ruim schuil van 640 li­ter. En het neer­klap­pen van de ach­ter­bank le­vert niet al­leen een vol­le­dig vlak­ke laad­vloer op, maar ook een bal­zaal van 1820 li­ter. Voor al uw fees­ten en par­tij­en. Maar het groot­ste laad­vo­lu­me brengt nog niet au­to­ma­tisch het groot­ste laad­ver­mo­gen met zich mee. Hier pakt de BMW de prij­zen, met 593 ki­lo aan toe­ge­staan laad­ge­wicht (Mer­ce­des: 565 ki­lo). In de 5 Tou­ring be­taalt dat zich uit in 570 tot 1700 li­ter ba­ga­ge. De nieu­we Au­di A6 Avant doet daar qua in­houd wei­nig voor on­der, maar het laad­ver­mo­gen is 100 kg la­ger. Ver­ras­send ge­noeg is de gro­te Vol­vo V90 het minst goed voor­be­reid op het trans­por­te­ren van gro­te en zwa­re la­din­gen: ten op­zich­te van de con­cur­ren­tie is het laad­vo­lu­me van 1526 li­ter wat be­schei­den. En dat voor een merk dat kan bo­gen op zo’n rij­ke sta­ti­on­wag­on­tra­di­tie. De Mer­ce­des biedt de han­dig­ste laad­mo­ge­lijk­he­den. Er zijn tal van gro­te op­berg­vak­ken over het in­te­ri­eur ver­spreid, on­der meer on­der de laad­vloer (net als in de BMW en de Vol­vo). Des­noods le­vert Mer­ce­des de E Esta­te met een mak­ke­lijk uit­vouw­baar nood­bank­je voor twee klei­ne kin­de­ren (1513 eu­ro). BMW le­vert de 5 Tou­ring met een hou­der voor het af­dek­scherm (in­clu­sief ba­ga­ge-/ hon­den­net) dat heel ge­mak­ke­lijk on­der de laad­vloer is op te ber­gen. In de BMW heb­ben de be­stuur­der en de bij­rij­der de mees­te ruim­te voor hoofd, schou­ders, knie en teen tot hun be­schik­king. De Mer­ce­des heeft net wat min­der been­ruim­te en de Au­di is op schou­der­hoog­te dui­de­lijk smal­ler. Aan boord van de Vol­vo lijkt het er door de klei­ne ra­men, de vo­lu­mi­neu­ze mid­den­tun­nel en het ho­ge dash­board een stuk krap­per aan toe te gaan, maar op de ach­ter­bank zet hij zo­wel de BMW als de Mer­ce­des op ach­ter­stand. De na­druk­ke­lijk naar vo­ren hel­len­de C-stij­len vor­men bij het in­stap­pen ech­ter wel een ob­sta­kel. Op het on­der­deel over­zich­te­lijk­heid blinkt geen

van de vier au­to’s uit. In de Au­di zijn de hoe­ken van de car­ros­se­rie nog het ge­mak­ke­lijkst in te schat­ten, maar ook in de A6 zijn par­keersen­so­ren geen over­bo­di­ge luxe. Een ge­mak­ke­lij­ke in­kom­sten­bron voor Au­di, want de­ze han­di­ge af­stands­be­wa­kers heb­ben wél een meer­prijs – net als bij Mer­ce­des en Vol­vo, trou­wens. Al­leen BMW snapt dat je de ko­per niet moet op­za­de­len met de on­heb­be­lijk­heid van een slecht over­zicht, en le­vert de 5 Tou­ring stan­daard met par­keersen­so­ren. De vei­lig­heids­uit­rus­ting van de­ze vier mo­der­ne sta­ti­on­wa­gons staat op zeer hoog ni­veau. Adap­tie­ve crui­se­con­trol, een spoor­as­sis­tent, do­de­hoek­waar­schu­wing en ac­tie­ve stuur­hulp staan in al­le vier de op­tie­prijs­lijs­ten ver­meld. De au­to­fa­bri­kan­ten heb­ben dui­de­lijk al­le­maal een an­de­re me­ning over de nood­za­ke­lijk­heid van be­paal­de fea­tu­res. Zo wordt de Vol­vo stan­daard ge­le­verd met tal van sen­so­ren die aan­rij­din­gen moe­ten voor­ko­men, maar wordt voor zo­iets on­be­nul­ligs als een ba­ga­ge­net ach­ter de ach­ter­bank ex­tra geld ge­vraagd. De V90 is de eni­ge au­to waar­op zit­ting­ver­ho­gers voor klei­ne kin­de­ren in de ach­ter­bank ge­le­verd kun­nen wor­den, maar le­ve­ren Au­di en BMW te­gen meer­prijs een nacht­zicht­as­sis­tent. In het be­die­nings­ge­mak zijn de on­der­lin­ge ver­schil­len een stuk gro­ter. Vol­vo heeft zo­veel mo­ge­lijk func­ties op­ge­no­men in het cen­tra­le aan­stu­rings­sys­teem dat met het gro­te cen­tra­le beeld­scherm te be­die­nen is. In eer­ste in­stan­tie is het even zoe­ken waar al­les zit, maar zo­dra je ge­wend bent aan het sys­teem, bla­der je snel naar al­le func­ties. Al is het rij­dend op een wat hob­be­li­ge weg soms las­tig om het juis­te icoon­tje te ra­ken, iets waar je ook in de Au­di op stuit. De ver­schil­len­de vei­lig­heids­func­ties van de A6 zijn ver­deeld over meer­de­re me­nu’s, of kun­nen di­rect via een knop­je op het dash­board wor­den ge­ac­ti­veerd. De spraak­stu­ring werkt daar­en­te­gen uit­ste­kend en her­kent ook min­der nauw­keu­rig ge­for­mu­leer­de com­man­do’s. Of­schoon BMW’s iDri­ve-be­die­nings­sys­teem even­min fout­loos is, is het een­vou­dig en snel te door­gron­den. Ook op het ge­bied van af­wer­king

Op het test­cir­cuit put­ten de Au­di en de BMW dui­de­lijk voor­deel uit hun dy­na­mi­sche voor­zie­nin­gen.

en bouw­kwa­li­teit maakt de BMW de bes­te in­druk. Mis­schien heeft de 5-se­rie Tou­ring niet zo­veel blin­ken­de glim­mer­tjes als de Au­di, maar het ge­heel steekt sim­pel­weg de­ge­lij­ker in el­kaar. In de Mer­ce­des en de Vol­vo kom je er even­min be­kaaid van­af. Het is slechts in de­tail waar de E-klas­se (on­ge­lak­te bin­nen­kant van de ach­ter­klep) en de V90 (on­ge­lijk­ma­tig ver­loop van de na­den tus­sen di­ver­se plaat­de­len) pun­ten ver­lie­zen ten op­zich­te van de 5-se­rie en de A6.

Com­fort

Wie su­bliem com­fort wenst, heeft in de op­tie­lijst heel wat af te we­gen.

Een veel com­for­ta­be­ler sta­ti­on­wa­gon dan een nieu­we Au­di A6 met lucht­ve­ring is moei­lijk denk­baar, zo is onze er­va­ring. Voor­zien van een ver­laagd on­der­stel en adap­tie­ve schok­dem­pers, legt de au­to zijn in­zit­ten­den veel min­der diep in de wat­ten, zo laat de A6 Avant in de­ze test zien. Op scher­pe dwars­ri­chels en bij diep­lig­gen­de put­dek­sels wor­den de wiel­be­we­gin­gen soms bruusk door­ge­ge­ven en tril­len de gro­te 20-inch wie­len voel­baar na. We tes­ten de Mer­ce­des E-klas­se hier met lucht­ve­ring (1815 eu­ro ex­tra) en 18-inch licht­me­taal: daar­mee wor­den de wiel­be­we­gin­gen ve­le ma­len soe­pe­ler op­ge­van­gen. Wel heeft de ach­ter­wiel­op­han­ging wat moei­te met scher­pe on­ef­fen­he­den zo­als een spoor­weg­over­gang. De Vol­vo maakt op zijn beurt een bij­zon­der uit­ge­ba­lan-

ceer­de in­druk; daar dra­gen de 18-inch wie­len zonder twij­fel aan bij. De ge­tes­te V90 heeft adap­tie­ve schok­dem­pers en lucht­ve­ring op de ach­ter­as, voor een ge­com­bi­neer­de meer­prijs van 2110 eu­ro. Is de V90 ech­ter tot de nok toe vol­ge­la­den met pas­sa­giers en ba­ga­ge, dan re­a­geert de au­to een stuk min­der be­heerst en wor­den klei­ne on­ef­fen­he­den al snel om­ge­zet in gro­te car­ros­se­rie­be­we­gin­gen. Maar on­der min­der ex­tre­me test­om­stan­dig­he­den zijn al­le vier de test­au­to’s ui­ter­ma­te com­for­ta­be­le glo­be­trot­ters, waar­in het op de snel­weg uren­lang ont­span­nen bi­vak­ke­ren is. Voor nóg meer com­fort kun je in­ves­te­ren in stoe­len die zich in tal van rich­tin­gen la­ten ver­stel­len en waar­van de vul­ling per­fect op de con­tou­ren van je li­chaam is af te stem­men. Of je nu een leng­te hebt van 1,70 of meer dan twee me­ter, in de com­fort­stoe­len van de BMW (2445 eu­ro) zit ie­der­een aan­ge­naam. De ver­schil­len? Mis­schien is de rug­leu­ning van de stoe­len in de Mer­ce­des wat aan de kor­te kant en zijn de zit­tin­gen wat vlak­ker. En heeft het Vol­vo-meu­bi­lair een wat har­de­re vul­ling, wor­den je bo­ven­be­nen min­der goed on­der­steund en is de breed­te van de rug­leu­nin­gen niet voor elk pos­tuur ge­schikt. De stoe­len in de Au­di heb­ben daar­en­te­gen weer wat min­der uit­ge­brei­de ver­stel­mo­ge­lijk­he­den, ter­wijl de A6 ach­ter­in juist weer de aan­ge­naamst zit­ten­de bank heeft door de licht hel­len­de zit­ting. Ach­ter in de BMW is de zit­ting kor­ter en vlak­ker ge­legd, ter­wijl de rug­leu­ning in de Mer­ce­des juist weer iets te veel ach­ter­over helt. Vol­au­to­ma­ti­sche kli­maat­re­ge­ling is in de­ze prijs­ca­te­go­rie in­mid­dels een van­zelf­spre­kend­heid, de Vol­vo is ech­ter de eni­ge au­to die stan­daard over stoel­ver­war­ming be­schikt. Stoel­ven­ti­la­tie of een ver­warmd stuur is op al­le au­to’s een op­tie. Op het on­der­deel er­go­no­mie zijn de on­der­lin­ge ver­schil­len weer een stuk be­ter te over­zien. Wel­is­waar heb je in de BMW de mees­te bak­jes en vak­jes voor klei­ne spul­le­tjes, maar de Mer­ce­des E-klas­se zet daar weer de laag­ste tild­rem­pel te­gen­over. Kri­tiek krijgt de laag ge­po­si­ti­o­neer­de knop voor de alarm­ver­lich­ting op het tou­chs­creen van de Au­di – pre­cies naast de de­ac­ti­ve­rings­knop van het ESP …

Mo­tor/trans­mis­sie

Hul­de en bloe­men voor de aan­drijf­lijn van de BMW.

Twee li­ter, vier ci­lin­ders en een tur­bo. Dat zijn de mo­to­ri­sche over­een­kom­sten tus­sen de vier test­au­to’s. De BMW 520d heeft de meest har­mo­ni­sche aan­drijf­lijn. Zijn acht­traps au­to­maat snapt pre­cies

Wel­ke luxe com­bi is de bes­te van dit mo­ment?

wat je gas­voet wil, maar re­a­geert zonder ner­vo­si­teit en zo­lang er ge­noeg kop­pel pa­raat staat, houdt hij de ver­snel­ling vast tot­dat het echt nood­za­ke­lijk is om een an­der ver­zet te kie­zen. Waar­bij de acht­ste ver­snel­ling niet uit­slui­tend als brand­stof­be­spa­ren­de over­dri­ve is be­doeld. Bij 160 km/h wijst de naald van de toe­ren­tel­ler 2300 tpm aan, de mo­tor van de Mer­ce­des draait bij de­zelf­de snel­heid 500 om­wen­te­lin­gen min­der per mi­nuut, waar­bij de ne­gen­de ver­snel­ling pas wordt ge­ko­zen als je het gas­pe­daal met ui­ter­ste voor­zich­tig­heid be­han­delt en er ten min­ste 130 km/h ge­re­den wordt. Ook de Au­di-mo­tor blijft bij een snel­heid van 160 km/h nog on­der de 2000 tpm, door­dat de ze­ven­traps trans- mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling is voor­zien van een hoog­ste ver­snel­ling met een el­len­lan­ge tand­wiel­over­bren­ging. In de Vol­vo V90 staat de toe­ren­tel­ler bij 160 km/h in de hoog­ste (acht­ste) ver­snel­ling op 2500 tpm. On­danks de au­to­ma­ti­sche ver­snel­lings­bak is het in de Au­di niet een­vou­dig om soe­pel van­uit stil­stand op te trek­ken. De au­to komt wat traag uit de start­blok­ken, waar­door je ge­neigd bent het gas­pe­daal die­per in te trap­pen – met een on­ge­wens­te kracht­ex­plo­sie als re­sul­taat. In de BMW, de Mer­ce­des en de Vol­vo is de sprint­kracht bij ver­trek uit stil­stand een stuk soe­pe­ler te do­se­ren. Maar het is ui­t­ein­de­lijk de ge­cul­ti­veer­de BMW-mo­tor die het bes­te pres­teert én daar­voor de klein­ste hoe­veel­heid die­sel ver­langt. Een ge­mid­del­de van 6,5 li­ter op 100 ki­lo­me­ter (1 op 15,4) is voor een au­to van dit for­maat en ge­wicht sim­pel­weg keu­rig. Op één tank rijd je ruim 1000 ki­lo­me­ter. Daar­mee ver­ge­le­ken is de ac­tie­ra­di­us van de Vol­vo à zo’n 740 ki­lo­me­ter aan de ka­ri­ge kant. Het re­sul­taat van een test­ver­bruik van 7,3 l/100 km (1 op 13,7, ge­lijk aan dat van de Au­di) en de klei­ne tank­in­houd van 60 li­ter.

Rij­ei­gen­schap­pen

In­ves­te­ren in de dy­na­miek pakt niet op elk on­der­deel goed uit.

Om goed te kun­nen be­oor­de­len waar zich de grenzen van de weg­lig­ging be­vin­den, heb­ben we de vier gro­te sta­ti­on-

Vol­au­to­ma­ti­sche kli­maat­re­ge­ling is te­gen­woor­dig een van­zelf­spre­kend­heid, maar de Vol­vo heeft als eni­ge stoel­ver­war­ming stan­daard.

wa­gons uit hun com­fort­zo­ne ge­haald en op het cir­cuit los­ge­la­ten. Na­tuur­lijk zijn de­ze au­to’s niet be­doeld voor het bre­ken van snel­heids­re­cords, dat wordt door al­le meet­re­sul­ta­ten wel aan­ge­toond. De Au­di en de BMW staan in dit hoofd­stuk hun man­ne­tje, met pri­ma re­sul­ta­ten op de sla­lom, de ge­klok­te ron­de en de rem­men­proef. Bei­de au­to’s put­ten op het test­cir­cuit dui­de­lijk voor­deel uit hun dy­na­mi­sche voor­zie­nin­gen, zo­als de adap­tie­ve schok­dem­pers, de gro­te wie­len, hun spor­tief ge­sne­den ban­den en – in ge­val van de BMW – vier­wiel­be­stu­ring. De Mer­ce­des en de Vol­vo zijn dui­de­lijk min­der spor­tief in hun rij­ei­gen­schap­pen. Op­val­lend zijn de te­gen­val­len­de re­sul­ta­ten van de E Esta­te op

de rem­men­test. Uit­ge­rust met het AMG Li­ne ex­te­ri­eur­pak­ket heeft de au­to on­der meer gro­te­re, ge­per­fo­reer­de rem­schij­ven, maar die we­ten de ver­tra­ging van de rem­men op de an­de­re au­to’s niet te over­tref­fen. Ster­ker nog: bij een nood­stop van­af 100 km/h heeft de Mer­ce­des bij­na 2 me­ter meer no­dig om tot stil­stand te ko­men dan de Au­di en de BMW.

Mi­li­eu/kos­ten

Dank­zij de laag­ste ge­bruiks­kos­ten strijkt de E-klas­se met de eer.

Meest­al is het de au­to met de laag­ste aan­schaf­waar­de die dit teston­der­deel op zijn naam schrijft. Met een prijs van 64.185 eu­ro is de Vol­vo V90 de fa­vo­riet voor de hoog­ste sco­re. Ver­ge­le­ken met de BMW is hij bij­na 9000 eu­ro goed­ko­per, ten op­zich­te van de Mer­ce­des bij­na 4000 eu­ro. Maar de E-klas­se biedt weer­woord met een la­ge­re af­schrij­ving, een gun­sti­ger ver­ze­ke­rings­pre­mie, een la­ger ver­bruik en be­te­re ga­ran­tie­voor- waar­den. En ver­wijst de V90 daar­mee naar de twee­de plaats. Op­val­lend: de Au­di A6 Avant is het duurst in on­der­houd en schrijft het mees­te af, de BMW moet het stel­len met een ka­ri­ge vijf jaar mo­bi­li­teits­ga­ran­tie.

Con­clu­sie

Zo zie je maar: het jong­ste aan­bod hoeft niet met­een het bes­te aan­bod te zijn. In de­ze ver­ge­lij­ken­de test moet de nieu­we Au­di A6 Avant zijn meer­de­re er­ken­nen in de BMW 5-se­rie Tou­ring, die uit­blinkt met zijn ri­an­te in­te­ri­eur, ex­cel­len­te rij­com­fort, on­der­hou­den­de weg­lig­ging en bij­zon­der pret­ti­ge aan­drijf­lijn. Ui­ter­aard had de A6 op com­fort­ge­bied veel be­ter ge­scoord met lucht­ve­ring, maar het ‘wat als’vraag­stuk la­ten we in de pun­ten­ta­bel ge­heel bui­ten be­schou­wing. De Au­di wordt op de voet ge­volgd door de Mer­ce­des E Esta­te, die voor­al op de rem­men­test door de mand valt. De Vol­vo volgt het Duit­se drie­tal op eer­bied­waar­di­ge ach­ter­stand.

Tekst Paul Eng­lert, Igor Stuif­zand Fo­to’s Da­nie­la Loof

Me­de dank­zij de gro­te wie­len en bre­de ban­den, ligt de Au­di ste­vig op de weg.

Mo­dern en za­ke­lijk ge­lijnd dash­board, de com­plexe be­die­ning vraagt ge­wen­ning.

Sport-uit­voe­ring (1900 eu­ro ex­tra) met stan­daard elek­trisch ver­stel­ba­re sport­stoe­len.

De BMW biedt veel com­fort en stuurt vol en­thou­si­as­me, maar re­a­geert op de grens iet­wat ner­veus.

Over­zich­te­lijk dash­board met een­vou­di­ge be­die­ning en uit­ste­ken­de af­wer­king.

Stoe­len die je in de huis­ka­mer zou wil­len: de com­fort­stoe­len van de BMW (2445 eu­ro).

Leng­te: 493,9 cm Breed­te: 188,6 cm Wiel­ba­sis: 292,4 cm Spoor­breed­te voor: 163,0 cm Spoor­breed­te ach­ter: 161,7 cm

Leng­te: 493,6 cm Breed­te: 189,5 cm Wiel­ba­sis: 294,1 cm Spoor­breed­te voor: 161,7 cm Spoor­breed­te ach­ter: 161,8 cm

Leng­te: 494,2 cm Breed­te: 186,8 cm Wiel­ba­sis: 297,5 cm Spoor­breed­te voor: 160,5 cm Spoor­breed­te ach­ter: 163,0 cm

Leng­te: 493,3 Breed­te: 185,2 cm Wiel­ba­sis: 293,9 cm Spoor­breed­te voor: 160,0 cm Spoor­breed­te ach­ter: 160,9 cm

Het wi­de­screen-in­stru­men­ta­ri­um blijft een in­druk­wek­kend ge­heel.

Veel com­fort maar wei­nig op­win­den­de rij­ei­gen­schap­pen in de Mer­ce­des E.

Fij­ne stoe­len voor de lan­ge af­stan­den, maar in boch­ten wat ge­brek aan zij­de­ling­se steun.

De Vol­vo V90 no­digt niet uit tot een ge­dre­ven rij­stijl, maar dat komt de vei­lig­heid ten goe­de.

Prach­tig dash­board met mul­ti­func­ti­o­neel aan­raak­scherm in groot for­maat.

De con­tour stoe­len met nap­pa­leer (3680 eu­ro) zijn niet voor ie­der­een breed ge­noeg.

MER­CE­DES: De E Esta­te doet zijn re­pu­ta­tie als groot­ver­voer­der al­le eer aan.

VOL­VO: Ach­ter­ban­kleu­ning met ski­luik, een vlak­ke laad­vloer, maar ook de klein­ste kof­fer­bak.

BMW: Ex­tra ruim­te on­der de laad­vloer, rail­sys­teem te­gen meer­prijs (405 eu­ro).

AU­DI: De ach­ter­bank is in drie de­len neer te klap­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.