BMW X4 xDri­ve30i M Sport

Ter­wijl een wes­ter­storm over Ne­der­land raas­de, re­den wij ve­le snel­weg­ki­lo­me­ters met een BMW X4 xDri­ve30i. De au­to houdt met een voor­tref­fe­lijk on­der­stel en een over­daad aan luxe fea­tu­res en vei­lig­heids­sys­te­men elk on­heil bui­ten de deur.

Auto Review - - VOORWOORD JAAP PETERS - Tekst Jaap Pe­ters Fo­to’s Bart Smak­man, Igor Stuif­zand

Nog maar acht­tien jaar ge­le­den was het mo­del­over­zicht van BMW over­zich­te­lijk. De 3-se­rie, de 5-se­rie en de 7-se­rie vorm­den de so­li­de ba­sis, af en toe aan­ge­vuld met een (exo­ti­sche) sport­wa­gen. In sep­tem­ber 2001 kwam de aan­zet tot heel nieu­we mo­del­len. De door Chris Ban­g­le ont­wor­pen BMW X5 kwam op de markt en was de eer­ste suv van het merk. In­mid­dels heeft el­ke tra­di­ti­o­ne­le se­dan van BMW een suv-va­ri­ant en blijft het aan­bod groei­en. Dit jaar de­bu­teer­den twee nieu­we mo­del­len, de X2 en de X4, en werd de reus­ach­ti­ge X7 aan­ge­kon­digd. Voor de X4 gaat het al om de twee­de ge­ne­ra­tie, zijn voor­gan­ger hield het maar vier jaar uit.

Ge­lijk­spel op de re­dac­tie

Een van de re­de­nen dat de X4 op aar­de is, is zijn fri­vo­le ont­werp. De X3 is een vei­li­ge, wat tra­di­ti­o­ne­le keu­ze, ter­wijl de X4 met het­zelf­de on­der­stel en vrij­wel de­zelf­de mo­to­ren zijn ex­tra­va­gan­te even­knie is. De X4 is een beet­je cou­pé, een beet­je li­mou­si­ne en een beet­je suv. Het le­vert een au­to op waar­over de me­nin­gen ver­deeld zijn. Hier op de re­dac­tie is de stand 2-2. De von­nis­sen va­ri­ë­ren van “veel be­te­re pro­por­ties dan de X6” tot “het blijft een or­di­nai­re bak.” De cal­cu­le­ren­de Ne­der­lan­der zal bo­ven­dien zeg­gen dat je min­der au­to voor meer geld krijgt: de X4 is ge­mid­deld zo’n 3000 eu­ro duur­der dan de X3, maar is min­der ruim door de schuin af­lo­pen­de dak­lijn. Al is het op dat ge­bied al be­ter voor el­kaar dan bij zijn voor­gan­ger, dank­zij een 6 cen­ti­me­ter lan­ge­re wiel­ba­sis. Aan de an­de­re kant jui­chen we al­les wat af­wijkt van de stan­daard toe, om op te val­len mag je best 3000 eu­ro ex­tra neer­tel­len. In ver­ge­lij­king met zijn voor­gan­ger, is de nieu­we X4 er bo­ven­dien op voor­uit­ge­gaan: met na­me de ach­ter­kant, met bre­de­re licht­units en een ken­te­ken­plaat die naar de bum­per is ver­plaatst, be­valt een stuk be­ter.

Luxe en high­tech

Nu we toch nog met de re­ken­ma­chi­ne be­zig zijn: 3000 eu­ro is een schijn­tje als je het af­zet te­gen de to­taal­prijs van de test­au­to. De BMW X4 xDri­ve30i kost 75.595 eu­ro, maar je kunt je vol­le­dig uit­le­ven met een op­tie­lijst vol luxe en high­tech fea­tu­res. Onze test-BMW heeft voor 55.000 eu­ro aan ex­tra­va­gan­tie aan boord. Som­mi­ge van die op­ties sluit je al met­een in je ar­men. Zo val­len we di­rect voor het knal­ro­de leer ( Fi­o­na­rot, 1228 eu­ro). Ook de stoel­ver­war­ming voor én ach­ter, het head-up dis­play en de voor­ver­war­ming van het in­te­ri­eur kan ons wel be­ko­ren. Het zijn op­ties die je niet mist als je ze niet hebt, maar waar je na een win­ter­week al niet meer zonder kan. Zo­als de X4 meer func­ties heeft die het le­ven aan­ge­naam ma­ken, zelfs als je bum­per aan bum­per in de spits on­der­weg bent. In onze re­gen­ach­ti­ge test­week kwa­men we re­gel­ma­tig in el­len­lan­ge fi­les te­recht en gin­gen we de adap­tie­ve crui­se­con­trol met stop-en-go-func­tie waar­de­ren. Als be­stuur­der hoef je nau­we­lijks iets te doen: de au­to remt au­to­ma­tisch en trekt weer op wan­neer het ver­keer gaat rij­den. Het went snel om

De X4 heeft veel lief­heb­bers, maar niet in Ne­der­land.

op de com­pu­ter en de ra­dar­sen­so­ren te ver­trou­wen. Een beet­je bij­stu­ren is al­les wat je hoeft te doen. Tus­sen­door kun je de ra­dio of je mu­ziek be­die­nen via ge­stu­re­con­trol: je maakt een draai­be­we­ging met je hand in het lucht­le­di­ge en de ra­dio gaat van­zelf har­der of zach­ter.

Fijn dei­nen

On­der de lan­ge mo­tor­kap ligt een mo­tor die goed is voor 252 pk, een top van 240 km/h en een 0-100 in 6,3 se­con­den. Pres­ta­ties die een drie­li­ter zes-in-lijn niet zou­den mis­staan, maar in te­gen­stel­ling tot wat je zou ver­moe­den, heeft de X4 xDri­ve30i ‘slechts’ een twee­li­ter vier­ci­lin­der. Wie per se een X4 met Rei­hens­ech­ser wil, komt uit bij de M40i met 360 pk. Bij een vier­ci­lin­der mis je soms de ver­fij­ning van een zes­ci­lin­der, met na­me als je spor­tief rijdt. De au­to­maat moet, als je het gas­pe­daal vol­le­dig in het ro­de ta­pijt trapt, even na­den­ken voor­dat hij de juis­te ver­snel­ling kiest – nét te lang voor de spor­tie­ve be­stuur­der. De X4 laat zich van zijn bes­te kant zien als je de schok­dem­pers in de com­fort­stand zet en je soe­ve- rein dei­nend de Ne­der­land­se snel­we­gen be­dwingt. De au­to­maat lijkt zich be­ter raad te we­ten met de­ze om­stan­dig­he­den en zorgt op snel­weg­tem­po voor in­druk­wek­kend la­ge toe­ren­tal­len. Dat is dan weer gun­stig voor het ver­bruik. Als naast al­le slag­re­gens ook nog een wes­ter­storm op­steekt tij­dens een van onze rit­ten, mer­ken we hoe wei­nig in­vloed de wind­sto­ten heb­ben op de koers van de X4. Als een in­wo­ner van Mün­chen die naar de koel­kast snelt voor zijn Pau­la­ner Bier, gaat de BMW recht op zijn doel af. Niets brengt hem van zijn à pro­pos. Vier­wiel­aan­drij­ving is stan­daard op al­le X4-ver­sies, zo­dat hij niet on­der de in­druk is van spoor­vor­ming. Het ge­fluit van de wind wordt in­druk­wek­kend ge­dempt dank­zij een ste­vi­ge laag iso­la­tie­ma­te­ri­aal.

In het rood

De vo­ri­ge ge­ne­ra­tie X4 hield het slechts vier jaar uit, maar wist toch 200.000 ko­pers voor zich te win­nen. Daar­on­der be­vin­den zich maar wei­nig Ne­der­lan­ders: in top­jaar 2015 koch­ten 359 men­sen er een­tje. Goed­koop is de X4 dan ook niet, de in­stap­per xDri­ve20i (184 pk) kost al 62.995 eu­ro. Die­sel­rij­ders kun­nen te­recht bij de BMW-dea­ler van­af 71.995 eu­ro (xDri­ve20d, 190 pk). Stof tot na­den­ken, ze­ker als je ook nog de enor­me fol­der met op­ties on­der je neus ge­scho­ven krijgt. Wie zich wél een X4 kan ver­oor­lo­ven en zich laat ver­lei­den door zijn suv-cou­pé-li­mou­si­ne-ui­ter­lijk, ra­den we aan om hem in elk ge­val te be­stel­len met die fij­ne, tik­je fou­te ro­de le­ren be­kle­ding.

MO­TOR 1998 cm³, vier­ci­lin­der met 350 tur­bo, Nm 252 pk, PRES­TA­TIES 0-100 km/h in 6,3 s, 240 km/h VER­BRUIK 7,2 l/100 km (1 : 13,9), 164 g CO2/km AF­ME­TIN­GEN 4752 / 1918 / 1621 mm, 525 tot 1430 l, 1795 kg PRIJS NL 75.595 eu­ro BE 57.400 eu­ro

Veel op­ties en toch een be­die­ning die je vrij snel on­der de knie hebt. Dat heeft BMW knap ge­daan.

Voor 4296 eu­ro krijg je het M Sport-pak­ket, met on­der meer een sport­stuur, sport­stoe­len en spor­trem­men, maar ook met M Sport- dor­pel­lijs­ten.

Mijd stoep­ran­den: 21-inch licht­me­taal met kras­po­ten­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.