Peu­ge­ot 508 SW

Heeft de za­ke­lij­ke mid­den­klas­se-sta­ti­on­wa­gon nog be­staans­recht, nu al­le suv’s en cros­sovers zo in­nig door de au­to­k­o­per in de ar­men wor­den ge­slo­ten? Vol­gens Peu­ge­ot wel de­ge­lijk. Van de kers­ver­se 508 liet de SW-ver­sie dan ook niet lang op zich wach­ten.

Auto Review - - VOORWOORD JAAP PETERS - Tekst Igor Stuif­zand

Zes­tig pro­cent van al­le in Eu­ro­pa ver­koch­te mid­den­klas­sers is een sta­ti­on­wa­gon. Maar de vlie­ger dat de af­zet van de Volks­wa­gen Pas­sat Va­ri­ant, Ford Mon­deo Wa­gon, Maz­da6 SportBreak en Peu­ge­ot 508 SW van le­vens­be­lang is voor de des­be­tref­fen­de au­to­mer­ken, gaat al­lang niet meer op. Door het suc­ces van suv’s, mpv’s en cros­sovers is het markt­aan­deel van de za­ken­se­dan al ja­ren ta­nen­de. Ui­ter­aard speelt de in­ter­na­ti­o­na­le en lo­ka­le wet­ge­ving, zo­als het stop­pen van het bij­tel­lings­pro­fijt op au­to’s met een the­o­re­tisch gun­sti­ge CO2-uit­stoot in Ne­der­land, daar ook een be­lang­rij­ke rol bij. De mid­den­klas­ser is ‘uit’, maar dat wil niet zeg­gen dat de au­to­mer­ken er geen brood meer in zien.

Car­te Blan­che

Kijk naar Peu­ge­ot. Het lijkt als­of de Fran­se ont­wer­pers car­te blan­che heb­ben ge­kre­gen om van de nieu­we 508 een spran­ke­len­de, op­val­len­de au­to te ma­ken. Hij tracht je in te pak­ken met zijn op­val­len­de neus waar­in de led-dag­rij­ver­lich­ting er­uit­zien als de slag­tan­den van een wal­rus. De dak­lijn is laag en loopt vloei­end af, en de don­ke­re ach­ter­lich­ten ge­ven een he­le licht­show wan­neer je de por­tie­ren van af­stand van het slot klikt. Maar waar wij sinds die

eer­ste ken­nis­ma­king voor­al van ge­char­meerd zijn, is het fu­tu­ris­ti­sche in­te­ri­eur met de ge­slaag­de di­gi­ta­le i-Cock­pit. Niet al­leen erg mooi om naar te kij­ken, maar in­mid­dels ook dus­da­nig ver door­ont­wik­keld dat het in­stru­men­ta­ri­um en het klei­ne stuur­tje el­kaar niet meer in de weg zit­ten. Gun­stig voor de ge­moeds­toe­stand van de chauf­feur, die hoeft voor een goe­de over­zich­te­lijk­heid niet meer ver­krampt het stuur vast te hou­den of voor een aan­ge­na­me zit­hou­ding ge­noe­gen te ne­men met een on­zicht­baar klok­ken­spel. Voor de SW-ver­sie van Peu­ge­ots nieu­we mid­den­klas­ser zijn de ont­wer­pers niet van de in­ge­zet­te lijn af­ge­stapt. Ook de sta­ti­on­wa­gon van de 508 is een stuk la­ger ge­wor­den dan zijn voor­gan­ger, 6 cen­ti­me­ter om pre­cies te zijn. Recht van ach­te­ren be­ke­ken, wekt de au­to door de breed uit­ge­klop­te ach­ter­scher­men zelfs de in­druk meer een de­sign­sta­te­ment te zijn dan een au­to waar­bij de prak­ti­sche bruik­baar­heid op num­mer één heeft ge­staan. Net zo­als de Mer­ce­des CLS Shooting Bra­ke en de Por­sche Pa­na­me­ra Sport Tu­ris­mo, om maar twee tot de ver­beel­ding spre­ken­de voor­beel­den te ge­ven. Maar vol­gens zijn ma­kers wordt het ge­bruiks­ge­mak van de nieu­we 508 SW be­slist niet be­lem­merd door het ui­ter­lij­ke ver­toon. In al zijn pracht en praal heeft de au­to een ba­ga­ge­ruim­te van 530 li­ter. Dat is wel­is­waar een ver­lies van 30 li­ter ten op­zich­te van de vo­ri­ge 508 SW, maar als je de ach­ter­bank neer­klapt, past er juist 182 li­ter méér ach­ter­in: 1780 li­ter in to­taal.

Bocht­jes pak­ken

We ken­nen de 508 Ber­li­ne als een com­for­ta­be­le reis­au­to die ga­rant staat voor veel rij­ple­zier. Zonder een ge­heim te ma­ken van de ge­steld­heid van het weg­dek, slokt hij de groot­ste on­ef­fen­he­den gre­tig op. Ho­ge bocht­snel­he­den schuwt hij bo­ven­dien be­slist niet. Ook in de 508 SW word je door de ho­ge po­si­tie van het in­stru­men­ten­pa­neel en de ge­voels­ma­tig la­ge zit ver­leid tot een wat ge­dre­ve­ner rij­stijl. Met het fijn in de hand lig­gen­de stuur­tje is het soe­pel ‘bocht­jes pak­ken’. Niet dat de stuur­in­rich­ting nu zo­veel scher­per of di­rec­ter is dan bij de con­cur­ren­tie, maar door de klei­ne dia­me­ter maak je toch een iets klei­ne­re slag met het stuur om de au­to van koers te la­ten ver­an­de­ren. En ben je op een kla­ver­blad ge­neigd om het gas nét wat die­per in­ge­trapt te hou­den dan an­ders. Voor het be­lang­rijk­ste deel komt dat op het con­to van het on­der­stel. Ten op­zich­te van de Ber­li­ne werd de af­stem­ming al­leen in de klei­ne fi­nes­ses aan­ge­past om het ho­ge­re ge­wicht en het ho­ge­re laad­ver­mo­gen van de SW te dra­gen. Voor al­le­dag een ge­slaag­de mix van sou­ples­se, scherp­te en ver­trou­wen.

Goeie bak

Op mo­to­risch ge­bied maakt Peu­ge­ot voor­als­nog geen on­der­scheid tus­sen de Ber­li­ne en SW. De 1,6-li­ter Pu­reTech­t­ur­bom­o­tor is er met 180 en met 225 pk, voor de die­se­len­de veel­rij­der is er keu­ze uit een 1,5-li­ter BlueHDi-mo­tor met 130 pk en een twee­li­ter BlueHDi met 180 pk. Daar­aan wordt in de twee­de helft van 2019 nog een plug-in hy­bri­de toe­ge­voegd. Al­leen de minst krach­ti­ge die­sel heeft stan­daard een hand­ge­scha­kel­de zes­bak, de an­de­re mo­tor­va­ri­an­ten krij­gen van huis uit een au­to­ma­ti­sche trans­mis­sie met acht ver­snel­lin­gen mee. Een goeie bak, die alert op de be­we­gin­gen van het gas­pe­daal re­a­geert en zijn werk zonder hin­der­lij­ke schok­ken of twij­fel­ach­ti­ge wis­sel­keu­zes ver­richt. Met de Dri­ve Mo­de-knop voor de trans­mis­sie­hen­del wis­sel je van rij­pro­gram­ma en ver­an­de­ren de re­ac­ties van de mo­tor en de ver­snel­lings­bak, als­me­de de ma­te van stuur­be­krach­ti­ging en (in­dien aan­we­zig) de ste­vig­heid van de adap­tie­ve schok­dem­pers. Kies je voor

het Eco-pro­gram­ma, dan wordt een ‘free­wheel’-func­tie ge­ac­ti­veerd. Dat brengt het toe­ren­tal van de mo­tor te­rug naar sta­ti­o­nair zo­dra je je rech­ter­voet van het gas­pe­daal hebt ge­haald – bij­voor­beeld bij uit­rol­len in druk snel­weg­ver­keer. Zo be­spaar je brand­stof en stoot de mo­tor min­der scha­de­lij­ke stof­fen uit.

Vloei­end en vei­lig

Op het ge­bied van con­nec­ti­vi­teit en vei­lig­heid is de nieu­we Peu­ge­ot 508 vol­le­dig up-to-da­te. De mees­te func­ties zijn on­der­ver­deeld in ze­ven ‘hoofd­stuk­ken’, die je be­dient via het cen­tra­le aan­raak­scherm. Met de mooie lig­gen­de pi­a­no­toet­sen vlak voor het beeld­scherm kies je het ge­wens­te me­nu. Voor een be­schei­den meer­prijs van 750 eu­ro bestel je de 508 SW (met au­to­maat) met een adap­tie­ve crui­se­con­trol met ‘la­ne po­si­ti­o­ning as­sist’, die op voor­tref­fe­lij­ke wij­ze de af­stand tot de voor­lig­ger vast­houdt. Ook de af­stand tot de be­lij­ning van de rij­stro­ken wordt af­ge­me­ten en zo no­dig met een nau­we­lijks waar­neem­ba­re stuur­cor­rec­tie aan­past. Zelfs als je van­af snel­weg­snel­heid een fi­le in rijdt, re­a­geert het sys­teem alert, vloei­end en vei­lig. Een sys­teem dat die 750 eu­ro vol­le­dig waard is. Over prij­zen ge­spro­ken: ten op­zich­te van de vier­deurs Ber­li­ne vergt de aan­schaf van een 508 SW een ex­tra in­ves­te­ring van 1600 eu­ro. De be­dra­gen be­gin­nen bij € 43.940. Om de in­tro­duc­tie van de nieu­we sta­ti­on­wa­gon luis­ter bij te zet­ten, heeft Peu­ge­ot de su­per­de­luxe First Edi­ti­on in het le­ven ge­roe­pen. Voor­zien van de krach­tig­ste ben­zi­ne- of die­sel­mo­tor, wordt de­ze ge­le­verd met nacht­zicht­as­sis­tent, een uit­ge­breid par­keer­hul­p­sys­teem, hands­free ach­ter­klep­be­die­ning, een (veel hoof­druim­te kos­tend) pa­no­ra­ma­dak, elek­trisch ver­stel­ba­re stoe­len met ge­heu­gen­func­tie, be­kle­ding van nap­pa­leer en een prach­ti­ge vloer van ze­bra­no-hout in de kof­fer­ruim­te. Voor de 508 SW Pu­re­Tech 225 First Edi­ti­on ligt de prijs op € 61.790, de BlueHDi 180 is 780 eu­ro duur­der.

Het ge­bruiks­ge­mak van de 508 SW wordt niet be­lem­merd door het ui­ter­lijk ver­toon.

Prach­tig, die pi­a­no­toet­sen voor de be­die­ning van het cen­tra­le beeld­scherm, maar het is even zoe­ken naar de juis­te knop. Een goe­de over­zich­te­lijk­heid of een aan­ge­na­me zit­hou­ding? In de 508 kan het al­le­bei.

Een la­ge dak­lijn, breed uit­ge­klop­te ach­ter­scher­men – het de­sign van de 508 SW krijgt de han­den op el­kaar. Met 530 tot 1780 li­ter laad­vo­lu­me is de 508 SW ze­ker niet de ruim­ste van zijn soort (maar wel de mooi­ste!).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.