Seat Tar­ra­co 1.5 TSI

Span­je heeft het laag­ste ge­boor­te­cij­fer van heel Eu­ro­pa, met ge­mid­deld 1,34 kin­de­ren per vrouw. Seat werkt mee aan de op­los­sing, want de Tar­ra­co geeft je niet het ge­voel dat je le­ven ten ein­de is als je aan kin­de­ren be­gint.

Auto Review - - VOORWOORD JAAP PETERS - Tekst Bart Smak­man

Ge­zin­nen met kin­de­ren wor­den door de Seat-ver­ko­per niet lan­ger li­nea rec­ta naar de Al­ham­bra ge­leid. De nieu­we Tar­ra­co is na de Aro­na en de Ate­ca de der­de en groot­ste suv van het Spaan­se merk. Stan­daard be­schikt hij over vijf zit­plaat­sen. Te­gen meer­prijs krijg je twee ex­tra stoel­tjes die uit de laad­vloer om­hoog klap­pen. Wees ge­waar­schuwd: al­leen de be­nen van jon­ge kin­de­ren zijn kort ge­noeg om hier te zit­ten. Even af­ge­zien van de claus­tro­fo­bi­sche er­va­ring op de nood­zit­jes, biedt de bij­na 4,74 me­ter lan­ge suv veel ruim­te. Voor­in zit­ten de be­stuur­der en de bij­rij­der hoog en ver uit el­kaar. Dit be­te­kent een boel be­we­gings­vrij­heid voor schou­ders en el­le­bo­gen. Op de ach­ter­bank gaat het er ook al zo ruim aan toe: duw de ver­schuif­ba­re bank naar ach­te­ren en je hebt zee­ën van been­ruim­te. De klap­ta­fel­tjes zit­ten zelfs zo hoog dat ze bo­ven je knie­ën uit­ko­men. Vaak hangen ze te laag en kun je een kleur­plaat niet de aan­dacht ge­ven die de­ze ver­dient. De hoof­druim­te is ook ri­ant, zelfs als je kiest voor het op­ti­o­ne­le gla­zen schuif­dak. In de ba­ga­ge­ruim­te past 760 li­ter, of twee keer de kof­fer­bak­in­houd van de Aro­na, Se­ats klei­ne suv.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.