Het laat­ste nieuws uit de au­to­we­reld

Auto Review - - INHOUD -

Ver­hip, de nieu­we Maz­da3 lijkt als twee drup­pels wa­ter op de Maz­da Kai Con­cept – een stu­die­mo­del uit 2017. De bre­de C-stij­len sprin­gen het meest in het oog. Ze ge­ven de nieu­we hatch­back een mar­kan­te ge­bo­gen rug. Het nieu­we de­sign is in het echt waar­schijn­lijk prach­tig, maar op ba­sis van de pers­fo­to’s zijn we niet una­niem po­si­tief. En wat doet zo’n bo­chel voor het zicht naar ach­te­ren? Hoe dan ook, net als bij het zien van een goe­de film­trai­ler, snak­ken we na de eer­ste beel­den naar meer in­for­ma­tie. Ge­duld is een scho­ne zaak, want de nieu­we 3 staat pas in maart bij de dea­ler en wordt dan nog niet aan­ge­dre­ven door de veel­be­lo­ven­de Sky­Ac­tiv-X mo­tor. Dit is Maz­da’s nieu­we ge­ne­ra­tie ben­zi­ne­mo­tor. Hij le­vert het ho­ge kop­pel en la­ge ver­bruik dat we ken­nen van die­sel­mo­to­ren. Dat klinkt te goed om waar te zijn, maar Maz­da zweert dat het lukt dank­zij een an­der soort ont­ste­king. De tech­niek heet Spark Con­trol­led Com­pres­si­on Ig­ni­ti­on (kort­weg SCCI). Wat SCCI doet, is een meng­sel van wei­nig brand­stof en veel zuur­stof zo krach­tig sa­men­per­sen, dat er maar een heel klein von­kje voor no­dig is om de fik er­in te krij­gen. Dat maakt de at­mos­fe­ri­sche ben­zi­ne­mo­tor aan­zien­lijk ef­fi­ci­ën­ter en tot 30 pro­cent zui­ni­ger. Zo­als ge­zegd wordt de Sky­Ac­tiv-X pas la­ter le­ver­baar. Bij de lan­ce­ring van de Maz­da3 kun je kie­zen uit de ver­trouw­de 2.0 Sky­Ac­tiv-G en 1.8 Sky­Ac­tiv-D – een ben­zi­ne- en een die­sel­mo­tor. Sym­me­trie is be­lang­rijk, vindt Maz­da. Daar­om zit aan bei­de kan­ten van het in­stru­men­ta­ri­um een lucht­roos­ter – het zijn el­kaars spie­gel­beel­den. Op de lin­ker­spaak van het stuur tref je ook even­veel knop­pen aan als op de rech­ter. Wat wij be­lang­rij­ker vin­den, is een nieuw vorm­ge­ge­ven in­fo­tain­ment­sys­teem. Af­gaand op de eer­ste in­for­ma­tie, ver­ruilt Maz­da het ou­de sys­teem met le­lij­ke tand­wiel­vor­mi­ge icoon­tjes voor een nieu­we, za­ke­lij­ke lay-out. Je be­dient het met een draai­knop tus­sen de voor­stoe­len en dat is pri­ma. Wordt ver­volgd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.