Twee­de­hands sport­wa­gens met mid­den­mo­tor

De Lam­borg­hi­ni Mi­u­ra wordt door ve­len ge­zien als de va­der al­ler su­per­sport­wa­gens. Niet voor niets heb­ben For­mu­le 1-bo­li­des de­zelf­de lay-out: een mid­den­mo­tor, in com­bi­na­tie met ach­ter­wiel­aan­drij­ving. Dit zorgt voor een op­ti­ma­le ba­lans en veel trac­tie. Op M

Auto Review - - INHOUD - Tekst Gert Weg­man

El­ders in de­ze Au­toRe­view heb­ben we onze be­le­ve­nis­sen met de nieu­we Al­pi­ne A110 op­ge­te­kend. De com­bi­na­tie van zijn licht­ge­wicht con­struc­tie, krach­ti­ge mid­den­mo­tor en ach­ter­wiel­aan­drij­ving zorgt voor zeer aan­spre­ken­de pres­ta­ties en ver­bluf­fen­de rij­ei­gen­schap­pen. Ook de ver­nieuw­de Au­di R8 waar­mee we het cir­cuit van As­ca­ri ver­ken­den, heeft zijn mo­tor tus­sen de ach­ter­as en de ca­bi­ne. Al­leen is de be­re­ster­ke ti­en­cilin­der bij de R8 ge­com­bi­neerd met quat­tro-aan­drij­ving, zo­als het een po­ten­te Au­di be­taamt. Hier­door wordt de au­to zeer toe­gan­ke­lijk, al moet ook dit won­der van kleef­kracht op ze­ker mo­ment zijn meer­de­re er­ken­nen in de na­tuur­wet­ten. Ga je een bocht écht te hard in, dan is er ook met de­ze high­tech su­per­spor­ter geen hou­den meer aan. En dat geldt ei­gen­lijk voor al­le au­to’s met mid­den­mo­tor; een­maal over de grens valt er nog maar wei­nig te cor­ri­ge­ren.

Na­vol­ging

Het in 1966 door de Lam­borg­hi­ni Mi­u­ra ge­stel­de voor­beeld kreeg veel na­vol­ging. De snel­ste Fer­ra­ri’s kre­gen in de twee­de helft van de ja­ren 60 even­eens een mid­den­mo­tor, en weer iets la­ter volg­den ook min­der ex­tre­me au­to’s als de Por­sche 914 en de Ma­tra Bag­hee­ra het voor­beeld van de Mi­u­ra. Dit in te­gen­stel­ling tot de Por­sche 911 en de eer­ste Al­pi­ne A110, die de mo­tor ách­ter de ach­ter­as heb­ben. Hier­door zijn de­ze au­to’s licht in de neus en staart­las­tig. Dit zorg­de op ho­ge snel­heid voor een ma­ti­ge sta­bi­li­teit en in boch­ten kon­den ou­de A110’s en 911’s bij­zon­der lis­tig zijn. Bij de mo­der­ne Al­pi­ne is hier­van geen spra­ke meer door­dat de mo­tor naar het mid­den van de au­to is ver­huisd. Dat een mo­der­ne Por­sche 911 on­danks zijn staart­mo­tor zo per­fect rijdt, is te dan­ken aan de­cen­nia­lan­ge tech­ni­sche fijn­slij­pe­rij en ge­a­van­ceer­de elek­tro­ni­ca. Toch koos Por­sche er­voor om zijn jon­ge­re sport­mo­del­len, de Boxster en de Cay­man, wel van een mid­den­mo­tor te voor­zien.

Ver­lei­de­lijk

Er zijn ge­noeg au­to’s met mid­den­mo­tor die in ge­bruik­te toe­stand even­veel of meer kos­ten dan een splin­ter­nieu­we Al­pi­ne A110, maar er zijn ge­luk­kig ook voor­de­li­ger al­ter­na­tie­ven te vin­den. En dat zijn lang niet al­tijd de min­ste. We kwa­men bij­voor­beeld di­ver­se Por­s­ches Boxster voor min­der dan 10 mille te­gen. Aan de ene kant heel ver­lei­de­lijk, want Por­s­ches staan be­kend om hun uit­ste­ken­de kwa­li­teit en een Boxster stuurt heer­lijk. Aan de an­de­re kant ken­den de al­ler­eer­ste Boxsters de no­di­ge koel­pro­ble­men en heel snel is de ba­sis­ver­sie ook niet. Het wordt pas echt leuk van­af de Boxster S: die heeft meer ver­mo­gen en le­vert dui­de­lijk be­te­re pres­ta­ties. Ver­der zou­den we bij een Por­sche gaan voor een exem­plaar met een aan­toon­ba­re on­der­houds­his­to­rie en een de­ge­lij­ke ga­ran­tie. Want ook een Por­sche gaat stuk als hij niet goed wordt ver­zorgd, en bij een goed­ko­pe Boxster is het niet on­denk­baar dat de re­pa­ra­tie­kos­ten de aan­schaf­prijs over­tref­fen.

In de ru­briek Marktplaats kie­zen we ie­de­re maand een the­ma, al dan niet ge­kop­peld aan een geld­be­drag. Op Marktplaats.nl gaan we op zoek naar een twee­de­hands au­to. We ge­ven de voors en te­gens van onze keu­ze en be­han­de­len meer­de­re al­ter­na­tie­ven. Daar­bij kij­ken we goed naar de ver­schil­len­de sma­ken en ves­ti­gen we niet al­leen de aan­dacht op de voor de hand lig­gen­de mer­ken en mo­del­len. De mo­ge­lijk­he­den zijn over­wel­di­gend. Heb je zelf een idee voor de­ze ru­briek? Mail dit dan naar re­dac­[email protected]­tore­view.nl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.