Por­sche Pa­na­me­ra GTS

Por­sche breidt het as­sor­ti­ment van de Pa­na­me­ra uit met de GTS. Hij is spor­tief aan­ge­kleed, ra­zend­snel en zeer wend­baar. Met an­de­re woor­den: de GTS is de 911 on­der de Pa­na­me­ra’s.

Auto Review - - INHOUD - Tekst Mi­chael God­de, Bart Smak­man

De Pa­na­me­ra GTS heeft zwar­te sier­de­len en nieu­we ty­pe­plaat­jes, maar daar gaat het niet om. Til ook niet te zwaar aan zijn 20 pk ex­tra ver­mo­gen ten op­zich­te van de 440 pk ster­ke Pa­na­me­ra 4S. Bij de GTS staat al­les in het te­ken van het licht­voe­ti­ge rij­ge­voel dat Por­sche al 70 jaar lang in zijn sport­wa­gens stopt. En ja, we be­schou­wen de Pa­na­me­ra GTS als een sport­wa­gen. Hoe­wel hij vier deu­ren heeft en bij­na twee ton weegt, heb je niet het ge­voel met een lom­pe au­to op weg te zijn. De nieu­we GTS biedt een vleug­je van de fij­ne feed­back waar de 911 om be­kend staat. Er staat niets tus­sen de be­stuur­der en de ac­tie, de au­to be­trekt je over­al bij. Dat geldt na­tuur­lijk net zo goed voor de 550 pk ster­ke Pa­na­me­ra Tur­bo, maar de GTS is nog con­se­quen­ter in zijn sport­wa­gen­ge­drag. Op de nauw­slui­ten­de sport­stoel kijk je naar een aan­ge­naam steil stuur en daar­ach­ter de cen­tra­le toe­ren­tel­ler. Er­om­heen zijn di­gi­ta­le in­stru­men­ten in de klas­sie­ke Por­sche­look ge­plaatst. Je waant je al snel ach­ter het stuur van de 911.

Het laat ma­ken

De GTS ligt 10 mil­li­me­ter dich­ter op het as­falt dan an­de­re Pa­na­me­ra’s. De adap­tie­ve lucht­ve­ring zorgt voor sta­bi­li­teit en rust in de ca­bi­ne. Tij­dens een rit over de snel­weg is de gas­res­pons ele­gant en het veer­com­fort spor­tief straf. Maar dat is niet uniek voor de GTS, an­de­re mo­del­len van Por­sche doen dat net zo. Juist daar­om no­dig­de Por­sche ons niet uit voor een rit over de A32 van Mep­pel naar Leeu­war­den, maar voor een in­ten­sief be­zoek aan het in­ter­na­ti­o­na­le cir­cuit van Bah­rein. Zo­dra we ar­ri­ve­ren, zet­ten we onze alarm­lich­ten aan en draai­en we voor­zich­tig de pit­straat in. Het cir­cuit is zo­wel over­dag als ’s nachts ge­o­pend, dus we kun­nen het zo laat ma­ken als we wil­len.

Koers­vast en ra­zend­snel

De in­ter­ac­tie tus­sen je han­den, het stuur en de voor­wie­len is fan­tas­tisch. Er gaat nul in­for­ma­tie ver­lo­ren, elk stuur­be­vel wordt tot in de punt­jes op­ge­volgd. De GTS volgt de in­ge­stuur­de lijn nog nauw­keu­ri­ger dan je schoon­moe­der de ver­haal­lijn van Hij doet niet aan on­der­stuur, iets waar veel an­de­re spor­tie­ve se­dans zich wel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.