Uit­zwaai­er

Bij el­kaar heb­ben ze meer dan 65.000 Toyo­ta-ko­pers ge­luk­kig ge­maakt. Maar de ruim­te­au­to is uit de mo­de ge­raakt en dat be­te­kent het ein­de van het Ver­so-tijd­perk.

Auto Review - - INHOUD - Tekst Igor Stuif­zand

Toyo­ta heeft het mpv-boek ge­slo­ten. De laat­ste voor­raad-Ver­so’s zijn over de dea­lers ver­deeld, en in­mid­dels is de Ver­so-prijs­lijst van de Toyo­ta-si­te ver­wij­derd. Een op­vol­ger krijgt het mo­del niet, de klan­di­zie blieft geen ruim­te­au­to’s meer. De me­nig­te heeft zich mas­saal op de cros­sover ge­stort, en ge­zien de ver­koop­cij­fers van de C-HR pro­fi­teert Toyo­ta daar met gre­tig­heid van. Toch had de Ver­so – na 65.000 exem­pla­ren – wel een wat fees­te­lij­ker pensioen ver­diend. Een kant­te­ke­ning over die 65.000 Ver­so's. Dat zijn in­der­daad niet al­leen exem­pla­ren van het af­zwaai­en­de mo­del. Lan­ge tijd was Ver­so na­me­lijk de geu­zen­naam van al­le ruim­te­lij­ke Toyo­ta’s in de com­pac­te en de mid­den­klas­se. Ge­sor­teerd naar for­maat, had je de klei­ne Ya­ris Ver­so, de Ver­so-S, de Corolla Ver­so, de Ver­so en de Aven­sis Ver­so. Al­le­maal mo­del­len die in een over­vol­le mpv-markt uit­ste­ken­de re­sul­ta­ten boek­ten. Zelfs van de Ver­so-S – heb jij ’m nog op je net­vlies? – zijn er 6500 op Ne­der­lands ken­te­ken ge­zet.

Over­tui­gen­de voor­be­rei­ding

De eer­ste Toyo­ta met de naam Ver­so ver­scheen in 2002. Op ba­sis van de Corolla had­den de Ja­pan­ners een com­pac­te ruim­te­au­to ont­wor­pen die Eu­ro­pe­se suc­ces­num­mers als de Re­nault (Mé­ga­ne) Scé­nic, Volks­wa­gen Tou­ran en Opel Za­fira van re­pliek moest die­nen. Ook al kwam Toyo­ta’s ant­woord op de­ze mo­del­len pas rij­ke­lijk laat, er was wel een ge­de­gen voor­be­rei­ding aan de Eu­ro­pe­se lan­ce­ring voor­af­ge­gaan. Met de Pre­via en de Pic­nic deed Toyo­ta goe­de za­ken, en op de thuis­markt en in Noord-Ame­ri­ka had Toyo­ta al de no­di­ge er­va­ring met klei­ne­re mpv’s op­ge­daan met de Corolla Spa­cio. Zelfs al was de Eu­ro­pe­se mpv-markt al over­vol, even­goed raak­te me­nig as­pi­rant-ko­per over­tuigd van de kwa­li­tei­ten van de Corolla Ver­so: tus­sen 2002 en de 2009 wer­den in Ne­der­land een zeer res­pec­ta­be­le 34.000 exem­pla­ren van de eer­ste twee ge­ne­ra­ties van dit mo­del ver­kocht. Van de mpv-ver­sie van de Corolla werd in 2009 een op­vol­ger voor­ge­steld. Van­af dat mo­ment ging de au­to een­vou­dig door het le­ven als Ver­so, een te­ken aan de wand dat het lot van al­le ove­ri­ge ruim­te­lij­ke Toyo­ta-mo­del­len be­slecht was. In de eer­ste ja­ren za­gen de ver­koop­cij­fers er nog pri­ma uit, met een piek van 1837 stuks in 2010 en 1537 Ver­so’s in 2011. Dat aan­tal hal­veer­de in 2012, om van­af 2013 – on­danks een in­grij­pen­de fa­ce­lift – he­le­maal te im­plo­de­ren tot een ma­ge­re 316 re­gi­stra­ties in 2016. Het groot­ste deel van 2018 werd de Ver­so uit­slui­tend nog ge­le­verd uit voor­raad, met slechts zes­tig on­der­te­ken­de koop­con­trac­ten als re­sul­taat. Ter ver­ge­lij­king: van de Re­nault Scé­nic zijn er in het af­ge­lo­pen jaar bij­na 2500 ver­kocht.

Lief­heb­bers­ogen

Ja, de loopbaan van de Ver­so is na ve­le suc­ces­vol­le ja­ren als een nacht­kaars uit­ge­gaan. En nee, de au­to zal in lief­heb­bers­ogen nooit een klas­sie­ker wor­den. Toch komt er met het ver­dwij­nen van de laat­ste ruim­te-Toyo­ta een ein­de aan een tijd­perk. Van al­le mo­del­len die de naam Ver­so heb­ben ge­dra­gen, zijn in Ne­der­land bij el­kaar op­ge­teld toch maar liefst 65.000 exem­pla­ren ver­kocht. Een aan­zien­lijk aan­tal. Het is de vraag of het de C-HR en RAV4 lukt ooit bij dat ge­tal in de buurt te ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.