Ver­koop­cij­fers

“Hey Mer­ce­des, we zien door de bo­men het bos niet meer.” Mer­ce­des heeft twin­tig mo­del­len in de prijs­lijst, en dan tel­len we de af­ge­lei­den niet eens mee. Van de AMG GT be­staan bij­voor­beeld al drie va­ri­an­ten. Toch gaat de Ne­der­land­se klant ge­woon voor de mo

Auto Review - - INHOUD - Tekst Jaap Pe­ters

Som­mi­ge mer­ken heb­ben zo’n om­vang­rij­ke prijs­lijst dat je het ge­voel hebt de me­nu­kaart van de af­haaldö­ner te be­kij­ken. Gi­ros, piz­za, fala­fel, be­ren­klauw, een bak­je olij­ven, 8 soor­ten sau­zen: wat moet je in he­mels­naam kie­zen? De Mer­ce­des­prijs­lijst is net zo uit­ge­breid. Al­leen krijg je in plaats van een brood­je dür­üm dö­ner een E­klas­se en in plaats van een pa­tat­je oor­log een Vi­to. In onze prijs­lijst neemt Mer­ce­des met al z’n mo­del­len twee lan­ge ko­lom­men in, waar Cit­ro­ën aan een half ko­lom­me­tje vol­doen­de heeft. Mer­ce­des biedt een rui­me va­ri­a­tie aan hatch­backs, se­dans, ca­brio’s, cou­pés, suv’s en ech­te ter­rein­wa­gens. De be­dra­gen lo­pen flink uit­een. Een Ci­tan Tou­rer L heb je al voor 28.843 eu­ro, voor een S­klas­se Ca­bri­o­let AMG 65 moet je door­spa­ren tot je ou­we sok vol zit met 352.074 eu­ro­munt­jes.

Schoon­moe­der

De ver­ko­per bij Mer­ce­des zal ook wel eens ver­zuch­ten dat hij lie­ver bij de Da­cia­dea­ler werkt. Om al­le fei­ten over het Mer­ce­des­gam­ma uit zijn hoofd te le­ren, heeft hij een dag­taak. Neem al­leen al de keu­ze uit du­re ca­bri­o­lets. De ver­ko­per kan liefst drie op­ties voor­leg­gen: de S­klas­se Ca­bri­o­let, de SL en de AMG GT Road­ster. En die AMG GT is er ook als vier­deurs en als cou­pé. Voor al die mo­del­len moet hij een leuk praat­je in ge­dach­ten heb­ben. “Mijn schoon­moe­der heeft er ook een”, is niet erg ge­loof­waar­dig bij een AMG GT Road­ster. Wat kiest de ko­per ui­t­ein­de­lijk uit al die mo­del­len? Gaat hij daad­wer­ke­lijk voor een exoot of loopt hij recht op die E­klas­se met die­sel­mo­tor af, waar­van hij al drie de­cen­nia om de twee jaar een nieu­we koopt? Daar maak­ten we een stu­die van. En wat blijkt? De Ne­der­land­se ko­per zit he­le­maal niet zo te wach­ten op al die nieu­wer­wet­sig­he­den. De au­to’s die het bes­te ver­ko­pen, staan al ve­le ja­ren in de prijs­lijst. Mer­ce­des’ best­sel­ler van 2018 (t/m ok­to­ber) is de goeie ou­we C­klas­se. 2493 men­sen kre­gen dit jaar de sleu­tels. De A­klas­se, in­mid­dels ook een oud­ge­dien­de sinds de eer­ste ‘Eland’­ge­ne­ra­tie, staat met 2403 ver­koch­te au­to’s op de twee­de plaats. Num­mer 3, de B­klas­se, wist iets meer dan 2000 ko­pers te ver­lei­den. En dat ter­wijl het een af­zwaai­end mo­del be­treft: be­gin 2019 staat de nieu­we in de show­room.

1446 E-klas­ses

De Ne­der­lan­der laat het suv­aan­bod van Mer­ce­des gro­ten­deels voor wat het is. De GLC heeft nog 907 lief­heb­bers, maar de GLE (130) en GLS (15) zijn niet over­dre­ven ge­liefd. De ver­sies waar­op ze ge­ba­seerd zijn, doen het veel be­ter. Zo is de E­klas­se goed voor 1446 ver­ko­pen en de S­klas­se voor 205 hand­te­ke­nin­gen. De GLA (561 ver­kocht) is ook geen best­sel­ler als je hem met de A­klas­se ver­ge­lijkt. Voor de CLA, waar­van on­langs een vier­deurs ver­sie ver­scheen, is de Ne­der­land­se ko­per dan wel weer te por­ren: Mer­ce­des no­teer­de 1658 or­ders. De ex­clu­sie­ve AMG GT heeft 52 Ne­der­land­se ei­ge­na­ren, meer dan twee keer zo­veel als de voor­ma­li­ge da­mes­kap­pers­au­to SLC (die eerst SLK heet­te). De G­klas­se – al 40 jaar met vrij­wel on­ge­wij­zig­de car­ros­se­rie in de prijs­lijst – liet 30 or­ders no­te­ren. De SL derft in het du­re ca­bri­o­ge­weld het on­der­spit en wist slechts twee ver­stok­te ko­pers te be­ko­ren. Op het be­stel­bus­sen­front wist Mer­ce­des en­ke­le hon­der­den Ci­tans, V­klas­ses, Vi­to’s en Sprin­ters met geel ken­te­ken te ver­ko­pen. Ui­ter­aard is Ne­der­land niet re­pre­sen­ta­tief voor de rest van de we­reld. Zo is de GLS in Ame­ri­ka een van de po­pu­lair­ste au­to’s, ter­wijl hij hier een be­staan in de mar­ge leidt. Ne­der­lan­ders kij­ken toch een beet­je nuch­ter te­gen Mer­ce­des’ me­nu­kaart aan en gaan voor iets wat ze al ken­nen, of wat niet te veel kost.

Ne­der­lan­ders gaan nuch­ter om met Mer­ce­des’ me­nu­kaart.

De enor­me prijs­lijst van Mer­ce­des laat zich sa­men­vat­ten als ‘hoe ver­der men keek, hoe lan­ger het leek.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.