KEEP THE SOUL ALIVE

Auto Review - - NIEUWS UIT DE AUTOWERELD -

Kia blaast de ge­da­teer­de Soul EV nieuw le­ven in en dat maakt ons blij. Hoe meer rui­me, ei­gen­zin­ni­ge en be­taal­ba­re elek­tri­sche au­to’s op de markt ver­schij­nen, hoe be­ter. Het ont­werp lijkt in gro­te lij­nen op dat van zijn voor­gan­ger: een zee­con­tai­ner­tje met de neus van Gé­rard De­par­di­eu. Dat be­doe­len we lief­ko­zend, maar de nieu­we Soul EV lijkt niet ge­diend van zul­ke op­mer­kin­gen. Met zijn plat­te kop­lam­pen en car­ros­se­rie­bre­de dag­rij­ver­lich­ting kijkt hij nog­al nors de we­reld in. Dat geeft de com­pac­te suv een stoe­re uit­stra­ling. Dank­zij het gro­te ac­cu­pak­ket ga je zelf­ver­ze­kerd van huis. Had de ou­de Soul EV nog een stroom­voor­raad van 30 kWh, zijn op­vol­ger kan put­ten uit een ac­cu­pak­ket van 64 kWh. Die ca­pa­ci­teit komt niet uit de lucht val­len, want broer Kia e-Niro (rij-im­pres­sie ver­der­op in dit blad) heeft even­veel ki­lo­watt­uur. Voor dat mo­del com­mu­ni­ceert Kia een rij­be­reik van 455 ki­lo­me­ter. Met de aan­na­me dat de hoe­ki­ge Soul EV iets min­der soe­pel door de lucht snijdt, zet­ten wij in op een ac­tie­ra­di­us van pak ‘m beet 425 ki­lo­me­ter. Het nieu­we dash­board oogt strak en up-to-da­te, met een soort ei­vor­mig mid­del­punt met daar­in twee hoog ge­plaatste lucht­roos­ters en een groot aan­raak­scherm. Dat is een ode aan zijn voor­gan­ger. Mis­schien komt het door de win­ter­se tem­pe­ra­tu­ren, maar we ho­pen vu­rig dat de nieu­we Soul EV stan­daard over stoel- en stuur­ver­war­ming be­schikt – net als zijn voor­gan­ger.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.