WAUWDI

Auto Review - - NIEUWS UIT DE AUTOWERELD -

Ge­luk­kig 2019! Was het maar vast 2020 … Want dan ziet de pro­duc­tie­ver­sie van de­ze elek­tri­sche vier­deurs cou­pé het le­vens­licht. Nog een jaar la­ter be­gint Au­di met uit­le­ve­ren. Tot die tijd ver­ga­pen we ons aan de fo­to’s van het stu­die­mo­del: de Au­di e-tron GT con­cept. Zo­als je mag ver­wach­ten van een GT of Gran Tu­ris­mo, is de au­to laag en breed. Met een leng­te van 4,96 me­ter is de e-tron GT even lang als de Au­di A7 Sport­back. Neem die au­to, maak ’m in ge­dach­ten nog eens 5 cen­ti­me­ter bre­der en 4 cen­ti­me­ter la­ger en je krijgt een idee van het im­po­san­te voor­ko­men van de elek­tri­sche cou­pé. Zijn wie­len zijn ook uit de klui­ten ge­was­sen: 22-inch licht­me­taal. De e-tron GT schiet vlie­gens­vlug uit de start­blok­ken, dank­zij twee elek­tro­mo­to­ren met een ge­com­bi­neerd ver­mo­gen van 590 pk. Na 3,5 se­con­den wordt de 100 ge­pas­seerd en na 12 se­con­den is de grens van 200 km/h door­bro­ken. De snel­heids­kraan wordt pas dicht­ge­draaid bij 240 km/h. De spor­tie­ve EV slurpt stroom uit een ac­cu­pak­ket van 90 kWh – goed voor een rij­be­reik van 400 ki­lo­me­ter. Op­la­den kost wei­nig moei­te, want je kunt de e-tron GT draad­loos van stroom voor­zien – zo­als een smartpho­ne. Dit heet Au­di Wi­re­less Char­ging en werkt met een laad­snel­heid van 11 kWh. Je legt een laad­mat op de op­rit, par­keert de au­to er­op en na een nacht­je sla­pen is de ac­cu weer vol. Wil je over­dag ‘bij­tan­ken’, dan wijk je uit naar een su­per­snel­la­der en ga je 20 mi­nu­ten kof­fie­drin­ken. In ons ge­val be­te­kent dat hol­len naar het bij­ge­le­gen tank­sta­ti­on, een bak­je kof­fie af­re­ke­nen en ver­vol­gens de res­te­ren­de 18 mi­nu­ten naar het fas­ci­ne­ren­de lij­nen­spel sta­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.