THUISKOMEN IN EEN KLEI­NER HUIS

Auto Review - - NIEUWS UIT DE AUTOWERELD -

Het is in een oog­op­slag dui­de­lijk wel­ke au­to als voor­beeld heeft ge­diend voor de nieu­we Evo­que. In­der­daad: de beeld­scho­ne Ran­ge Rover Ve­lar. De smal­le led-kop­lam­pen, de ver­zon­ken por­tier­gre­pen en de ele­gan­te ach­ter­lich­ten zijn een ko­pie van de on­der­de­len die van de Ve­lar zo’n ele­gan­te ver­schij­ning ma­ken. En ook aan boord is het voor de Ve­lar-rij­der als thuiskomen in een klei­ner huis: het strak­ge­lijn­de dash­board met zijn mooie tou­chs­creens en aan­raak­pa­neel­tjes in het stuur­wiel, is als­of de ont­werp­te­ke­nin­gen met car­bon­pa­pier zijn over­ge­trok­ken. Prach­tig al­le­maal, dat zonder meer. En een heel goe­de re­den om voor een Evo­que te kie­zen, als de gro­te Ve­lar bui­ten be­reik is. Maar er zijn meer goe­de re­de­nen om de nieu­we Evo­que in over­we­ging te ne­men. Ook al is de au­to geen cen­ti­me­ter ge­groeid (ster­ker nog: hij kromp een cen­ti­me­ter), het in­te­ri­eur is een stuk rui­mer ge­wor­den. De in­zit­ten­den heb­ben 2 cen­ti­me­ter meer been­ruim­te, voor ba­ga­ge is nu een vo­lu­me van 591 tot 1383 li­ter be­schik­baar. De ex­tra ruim­te komt ech­ter niet al­leen ten goe­de aan de be­stuur­der en de pas­sa­giers, er moest ook een 48-volt mild hy­brid-sys­teem in de au­to wor­den in­ge­bouwd. Om het ver­bruik en de uit­stoot de kop in te druk­ken, krijgt el­ke mo­tor­va­ri­ant elek­tri­sche on­der­steu­ning. Daar­naast ver­schijnt er van de Evo­que een plug-in hy­bri­de, maar die laat nog tot eind 2019 op zich wach­ten. De nieu­we Evo­que wordt uit­slui­tend als vijf­deurs ge­le­verd, de drie­deurs cou­pé en de ca­bri­o­let wor­den niet op­ge­volgd. Voor­als­nog staan er drie ben­zi­ne­mo­to­ren (200, 249 en 300 pk) en drie die­sels (150, 180 en 240 pk) in de prijs­lijst. Al­le mo­to­ren zijn twee­li­ter vier­ci­lin­ders. De nieu­we Evo­que is le­ver­baar van­af 55.000 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.