Al­ter­na­tie­ve ener­gie

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE HONDA CR-V HYBRID - Tekst Gert Weg­man

Nee, de Hon­da CR-V Hy­brid rijdt niet op zon­ne-ener­gie of wind­kracht. Maar voor­in ligt ook geen dik­ke die­sel, tot voor kort toch de ge­dood­verf­de mo­tor voor een flin­ke suv. Als al­ter­na­tief komt Hon­da met een zui­ni­ge hy­bri­de-aan­drijf­lijn in de nieu­we CR-V.

Net als Toyo­ta en Lexus vindt Hon­da hy­bri­de­tech­niek een uit­ste­kend al­ter­na­tief voor de die­sel­mo­tor. Kij­ken we naar het be­loof­de ge­mid­del­de ver­bruik van de CR-V Hy­brid, dan zit daar wel wat in: 5,3 l/100 km, of­te­wel 1 op 18,9. Maar grap­pig ge­noeg is een van de be­lang­rijk­ste tech­ni­sche in­gre­di­ën­ten van de CR-V Hy­brid een vin­ding van een tijd­ge­noot van Ru­dolf Die­sel. Het is een 2,0-li­ter ben­zi­ne­mo­tor vol­gens het prin­ci­pe dat de Brit Ja­mes At­kin­son in 1882 be­dacht. Daar­over la­ter meer. De vier­ci­lin­der wordt ge­com­bi­neerd met een elek­tri­sche ge­ne­ra­tor en een elek­tro­mo­tor die een uit­stoot­vrije ac­tie­ra­di­us van 2 ki­lo­me­ter mo­ge­lijk maakt. De aan­drijf­krach­ten wor­den via een di­rec­te over­bren­ging naar de aan­ge­dre­ven wie­len ge­loodst, dus zonder de tus­sen­komst van een trans­mis­sie. Een keu­ze­hen­del of scha­kel­pook zoek je dan ook te­ver­geefs. Daar­voor in de plaats heeft de CRV-Hy­brid vier knop­pen in een schier­ei­land­je van de mid­den­con­so­le. De knop­pen Dri­ve, Neu­tral en Park moet je in­druk­ken, de ach­ter­uit­ver­snel­ling scha­kel je in door de R-knop om­hoog te trek­ken. An­ders dan an­ders, maar dood­sim­pel en dus went het snel.

Het At­kin­son-prin­ci­pe

Het idee van Ja­mes At­kin­son ten aan­zien van de ver­bran­dings­mo­tor is dus al meer dan hon­derd jaar oud. In het kort komt het er­op neer, dat hij de in­laat­slag van de mo­tor wil­de ver­len­gen en de com­pres­sie­slag juist zo kort mo­ge­lijk wil­de hou- den, om­dat die laat­ste de mees­te ener­gie vergt. Hij kreeg het voor el­kaar dank­zij een in­ge­wik­kel­de con­struc­tie met ver­schil­len­de hef­bo­men. Dat maakt zijn oor­spron­ke­lij­ke idee on­ge­schikt voor mo­der­ne, hoog­toe­ri­ge au­to­mo­to­ren. Hon­da re­gelt een en an­der met va­ri­a­be­le klep­ti­ming, maar het ef­fect is het­zelf­de: een gun­stig ver­bruik. En dank­zij de elek­tri­sche on­der­steu­ning hoeft de ben­zi­ne­mo­tor nooit op zijn te­nen te lo­pen, zo­dat hij al­tijd in het gun­stig­ste toe­ren­ge­bied kan ope­re­ren.

Snel­le in­haalsprin­tjes

Wan­neer je de au­to met de start­knop tot le­ven wekt, lijkt dat geen ef­fect te heb­ben. Geen re­den om in pa­niek naar de dichtst­bij­zijn­de AED te ren­nen, want de CR-V is ge­woon ge­start, zij het in de ge­ruis­lo­ze EV-stand. Daar­bij haalt de elek­tro­mo­tor stroom uit het li­thi­um-ion ac­cu­pak­ket on­der de ach­ter­bank, om de­ze di­rect naar de aan­ge­dre­ven wie­len door te stu­ren. Dat duurt maxi­maal twee ki­lo­me­ter, of tot het mo­ment dat je via het gas­pe­daal ex­tra veel ver­mo­gen op­roept. Ver­vol­gens springt de au­to on­ge­merkt in de hy­bri­de­mo­dus. Ook dan blijft de elek­tro­mo­tor de wie­len aan­drij­ven, al­leen haalt hij z’n stroom nu niet uit het ac­cu­pak­ket, maar uit de ben­zi­ne­mo­tor. Daar zorgt de elek­tri­sche ge­ne­ra­tor voor. Te­ge­lij­ker­tijd wordt met het over­schot aan ener­gie het ac­cu­pak­ket op­ge­la­den. Pas bij ho­ge­re snel­he­den stuurt de ver­bran­dings­mo­tor zijn krach­ten di­rect naar de wie­len. Het mooie is dat je tij­dens het rij­den ei­gen­lijk niets merkt van het sa­men­spel tus­sen de ver­schil­len­de kracht­bron­nen. Bij con­stan­te snel­he­den en ge­ma­tigd ac­ce­le­re­ren is de au­to bij­zon­der stil. Wel komt er af en toe wat vreemd ge­zoem van ach­te­ren, wat ver­moe­de­lijk te ma­ken heeft met de koe­ling van het ac­cu­pak­ket. Stamp je ste­vig op het gas­pe­daal, dan laat de ben­zi­ne­mo­tor na­tuur­lijk wel ho­ren dat er een be­roep op hem wordt ge­daan. Hon­da be­weert dat het de re­la­tie tus­sen de stand van het gas­pe­daal en het mo­tor­toe­ren­tal zo ‘na­tuur­lijk’ mo­ge­lijk heeft ge­maakt. Toch komt het nog al­tijd wat kunst­ma­tig over, on­danks de aan­we­zig­heid van Ac­ti­ve Sound Control, dat ge­si­mu­leer­de mo­tor­ge­lui­den via de luid­spre­kers het in­te­ri­eur in stuurt. Wil de be­stuur­der ex­tra po­wer, dan kan hij de Sport-knop op de mid­den­con­so­le in­druk­ken. Ver­vol­gens haalt de CR-V al­les uit de kast, maar de bij­be­ho­ren­de ge­lui­den zor­gen eer­der voor een ner­veu­ze dan voor een spor­tie­ve be­le­ving. Maar eer­lijk is eer­lijk: in­haalsprin­tjes zijn in de sport­stand heel snel ach­ter de rug.

Net prak­tijk­ver­bruik

Op de snel­weg scha­ke­len we de crui­se­con­trol in en daar­bij rijdt de au­to veel­vul­dig

Het mooie is dat je ei­gen­lijk niets merkt van het sa­men­spel tus­sen de ver­schil­len­de kracht­bron­nen.

en kort­ston­dig in de EV-mo­dus. Ook op de bin­nen­we­gen rond­om Se­vil­la hou­den we ons keu­rig aan de maxi­mum­snel­heid en ver­mij­den we in het be­gin al te bruus­ke be­we­gin­gen van het gas­pe­daal. Het re­sul­teert vol­gens de boor­com­pu­ter in een ge­mid­deld ver­bruik van 5,1 l/100 km (1 op 19,6). Het twee­de deel van het test­tra­ject trek­ken we onze flu­we­len pan­tof­fel uit, ha­len we zo nu en dan snel in en ac­ti­ve­ren we een paar keer de sport­stand. Het re­sul­teert over de ge­he­le test in een ge­mid­deld ver­bruik van 5,8 l/100 km (1 op 17,2), en dat is erg netjes voor een suv van ruim 1600 ki­lo. In stads­ver­keer en bij het af­rem­men voor ro­ton­des ma­ken we vaak ge­bruik van de flip­pers om re­ge­ne­ra­tief te rem­men. We ra­ken het rem­pe­daal nau­we­lijks aan. Het gaat al­le­maal iets an­ders dan an­ders, maar het went zeer snel. Daar­door kun­nen we ook rus­tig ge­nie­ten van de over­vloe­di­ge ruim­te en het fij­ne com­fort. De stil­te in het in­te­ri­eur had­den we al ge­noemd, maar ook het on­der­stel le­vert een po­si­tie­ve bij­dra­ge aan het ge­rief van de in­zit­ten­den. Hon­da heeft zich er dan ook niet goed­koop van af­ge­maakt. Zo­wel aan de voor- als de ach­ter­as zijn hy­drau­li­sche la­ger­bus­sen ge­mon­teerd die er­voor zor­gen dat er min­der tril­lin­gen aan de car­ros­se­rie wor­den door­ge­ge­ven. Ver­der is voor de ach­ter­as een mooie mul­ti­l­ink-con­struc­tie ge­bruikt. Heel com­mu­ni­ca­tief is het on­der­stel ech­ter niet en de car­ros­se­rie helt in boch­ten ste­vig over. De uit de klui­ten ge­was­sen stoe­len zit­ten fijn, al is het jam­mer dat de leu­nin­gen niet trap­loos ver­stel­baar zijn. Het in­te­ri­eur is netjes af­ge­werkt en tot op el­le­boog­hoog­te zijn mooie ma­te­ri­a­len toe­ge­past. Een te­gen­val­ler voor zo’n mo­der­ne au­to is het re­la­tief klei­ne tou­chs­creen (7 inch). Zo­lang het uit is, lijkt het best groot, maar als je het aan­zet, blijkt er een bre­de zwar­te rand rond het scherm te zit­ten. Het in­fo­tain­ment om­vat Ap­ple CarPlay en An­droid Au­to en ook op vei­lig­heids­ge­bied laat de CR-V Hy­brid wei­nig te wen­sen over. Het Hon­da Sen­sing­pak­ket om­vat on­der meer een bots­waar­schu­wings­sys­teem met au­to­ma­ti­sche nood­rem­func­tie, ac­tie­ve crui­se­con­trol, la­ne de­par­tu­re warning en ver­keers­bord­her­ken­ning. Van­af ja­nu­a­ri staat de CR-V Hy­brid bij de dea­ler, maar er zijn nog geen de­fi­ni­tie­ve prij­zen be­kend­ge­maakt. Re­ken ech­ter op on­ge­veer 41.000 eu­ro voor het in­stap­mo­del, de 2WD Com­fort. Wie een vier­wiel­aan­ge­dre­ven CR-V Hy­brid wil, moet daar nog zo’n 3000 eu­ro bij op­tel­len.

MO­TOR 1993 cm3, vier­ci­lin­der en elek­tro­mo­tor, 184 pk, 315 Nm PRES­TA­TIES 0-100 km/h in 8,8 s, 180 km/h VER­BRUIK 5,3 l/100 km (1:18,9), 120 g CO2/km AF­ME­TIN­GEN 4600 / 1885 / 1679 mm, 497 tot 1697 l, 1614 kg PRIJS NL ca. 41.000 eu­ro BE 34.830 eu­ro

Ter op­ti­ma­li­se­ring van de stroom­lijn heeft de gril­le af­sluit­ba­re la­mel­len.

De ver­schil­len­de rij­stan­den be­dien je met een knop­pen­clus­ter in een ‘schier­ei­land’ van de mid­den­con­so­le.

Het ef­fec­tief ge­bruik­te op­per­vlak van het tou­chs­creen blijkt nog­al klein.

Over­zich­te­lijk dash­board met ‘bo­ven de gor­del’ mooie ma­te­ri­a­len.

On­der de mid­den­arm­steun be­vindt zich een gi­gan­tisch, flexi­bel in te de­len op­berg­vak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.