KORT DOOR DE BOCHT

Auto Review - - BELEVING ALPINE A110 -

De Al­pi­ne laat geen au­tolief­heb­ber on­be­roerd. Met zijn com­bi­na­tie van re­tro vorm­ge­ving en puur rij­ple­zier weet hij ook de zuur­ste scep­ti­ci en an­de­re on­ge­lo­vi­gen tot het Al­pi­nis­me te be­ke­ren. Na­tuur­lijk is de Por­sche 718 Cay­man een ster­ke con­cur­rent, maar die is ook 7000 eu­ro duur­der dan een Al­pi­ne Pu­re. De Por­sche heeft wel­is­waar meer ver­mo­gen, maar dat zie je nau­we­lijks te­rug in de pres­ta­ties. Bin­nen­kort gaan we in een di­rec­te con­fron­ta­tie zien of de jon­ge Frans­man zijn Duit­se con­cur­rent ook op an­de­re dis­ci­pli­nes kan bij­be­nen. Maar voor­lo­pig blijf ik een over­tuigd Alpiner.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.