IN DEHERKANSING

De nieu­we As­ton Mar­tin Van­ta­ge heeft iets goed te ma­ken. Twee maan­den ge­le­den ver­loor hij zijn eer­ste ver­ge­lij­ken­de test met een piep­klein ver­schil in pun­ten. Van­daag krijgt hij een her­kan­sing. We stu­ren hem het cir­cuit op met een Ame­ri­kaans sport­wa­ge­ni­co

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST SPORTCOUPÉS MET V8-KRACHT - Tekst Paul Eng­lert, Bart Smak­man Fo­to’s Frank Ra­te­ring

De ou­de As­ton Mar­tin Van­ta­ge was veel ge­grom, wei­nig bijt. Bij de nieu­we Van­ta­ge is dat he­le­maal an­ders, dank­zij een nau­we sa­men­wer­king met Mer­ce­des-AMG. On­der de bre­de mo­tor­kap ligt een V8 met twee tur­bo’s van AMG en de acht­traps au­to­maat komt van ZF. Voor de adap­tie­ve schok­dem­pers, de be­stu­ring en het rem­sys­teem werd een twee­de ap­pje naar de ont­wik­ke­laars van Mer­ce­des-AMG ge­stuurd. Ge­volgd door een smi­ley met kus­mond­je. In zijn eer­ste ver­ge­lij­ken­de test te­gen de Mer­ce­des-AMG GT S en de Jaguar F-Ty­pe R in Au­toRe­view 11/2018, streed de As­ton Mar­tin Van­ta­ge een dap­pe­re strijd. De uit­slag was een fo­to­fi­nish met een der­de plaats voor de Van­ta­ge. Nu krijgt de Brit­se sport­cou­pé een her­kan­sing. Dit­maal neemt hij het op te­gen het bes­te wat Ame­ri­ka te bie­den heeft: de Che­vro­let Cor­vet­te Grand Sport in Com­pe­ti­ti­on-uit­voe­ring. Bei­de ge­wel­de­na­ren ver­trou­wen op een V8 en een transax­le­con­struc­tie, maar daar hou­den de over­een­kom­sten wel zo’n beet­je op.

In-/ex­te­ri­eur

Le­lijk je knie be­ze­ren in de Cor­vet­te. In de Van­ta­ge heb je meer ruim­te dan in de Cor­vet­te. Zijn mid­den­tun­nel is hoog, maar smal. In de Che­vro­let zit je in­ge­klemd tus­sen de bre­de mid­den­tun­nel en het deur­pa­neel. Dat pa­neel is zo be­kleed, dat in snel­le boch­ten je been te­gen de deur­hen­del stoot en ver­vol­gens het raam een cen­ti­me­ter laat zak­ken. Bij het uit­stap­pen moet je re­ke­ning hou­den met een ve­nij­ni­ge punt aan het dash­board waar­aan je je knie le­lijk kunt be­ze­ren. In de Cor­vet­te zit je vrij hoog. Dank­zij de ge­bo­gen mo­tor­kap en met hulp van de bui­ten­spie­gels is de 2,16 me­ter bre­de car­ros­se­rie (in­clu­sief spie­gels) goed te over­zien. De over­zich­te­lijk­heid van de As­ton Mar­tin is knud­de, want de por­tie­ren zijn hoog en de rui­ten smal.

Com­fort

De ene stoel is de an­de­re niet. De Van­ta­ge heeft de groot­ste stoe­len. De zij­wan­gen slui­ten goed aan op je li­chaam, maar om­klem­men je tail­le niet zo in­nig als die van de Cor­vet­te. Daar­en­te­gen is de zit­ting van de Ame­ri­kaan­se sport­stoel ta­me­lijk vorm­loos. Che­vro­let heeft de hoofd­steun in de kor­te rug­leu­ning ge­ïn­te­greerd, waar­door lan­ge men­sen er met hun hoofd bo­ven­uit ste­ken. Dat de Cor­vet­te in de ba­sis zach­ter is ge­veerd, be­te­kent dan weer niet dat hij com­for­ta­be­ler rijdt. Zo­dra je over een bult gaat, be­weegt zijn ach­ter­kant ve­nij­ni­ger op en neer dan die van de Van­ta­ge. De spon­zig ge­veer­de ach­ter­kant gaat in de Sport- en Track-stand ner­veus wie­be­len. Ach­ter het stuur van de As­ton Mar­tin krij­gen je oren het te ver­du­ren, want wind- en af­rol­ge­lui­den be­la­gen de in­zit­ten­den.

Mo­tor/trans­mis­sie

De aan­drijf­lijn van de Van­ta­ge is on­o­ver­trof­fen. V8 hier, V8 daar: bei­de sport­cou­pés wor­den aan­ge­dre­ven door acht ci­lin­ders in V-vorm, maar de tech­niek is an­ders. De 6,2-li­ter mo­tor in de Cor­vet­te is at­mos­fe­risch, ter­wijl de 4-li­ter mo­tor in de Van­ta­ge ex­tra lucht krijgt toe­ge­diend door twee tur­bo’s. Met als re­sul­taat dat de AMG-V8 al bij 2000 toe­ren zijn vol­le­di­ge trek­kracht van 685 Nm af­geeft. De gas­res­pons is spon­taan en goed te do­se­ren. Van­uit stil­stand wordt zo­veel kracht op de

kop­pel­om­vor­mer uit­ge­oe­fend, dat de Van­ta­ge spon­taan gaat rol­len zo­dra je het rem­pe­daal los­laat. Dat is even wen­nen bij het ma­noeu­vre­ren in krap­pe par­keer­vak­ken. Een sprin­tje van 0 naar 100 km/h neemt dit­maal 3,9 se­con­den in be­slag – in de vo­ri­ge test wis­ten we nog 3,8 se­con­den uit de launch control te per­sen. De nieu­we test­au­to re­van­cheert zich op de sprint naar 200 km/h: 11,8 se­con­den te­gen­over 12,0 se­con­den twee maan­den ge­le­den. De 466 pk ster­ke Cor­vet­te kan die sprint­cij­fers net niet eve­na­ren, ook al is hij 124 ki­lo lich­ter dan de Van­ta­ge. Zijn recht­op­staan­de ach­ter­spoi­ler zou niet mis­staan op een Nas­car-ra­ce­wa­gen en be­zorgt de Cor­vet­te meer down­for­ce. Te­ge­lij­ker­tijd be­perkt hij de maxi­ma­le top­snel­heid tot 280 km/h. De Van­ta­ge zou het tot 314 km/h moe­ten schop­pen, maar bo­ven de 300 ver­snelt hij moei­zaam. De kracht­ont­wik­ke­ling van de dub­bel ge­bla­zen V8 is in­druk­wek­kend. Hij draait vrij li­ne­air tot 7000 tpm, kort on­der­bro­ken door ver­snel­lings­wis­sels van de acht­traps au­to­maat. De LT1-mo­tor in de Cor­vet­te draait ook ge­lijk­ma­tig, maar hij heeft veel toe­ren no­dig om het ach­ter­ste van zijn tong te la­ten zien. Bij 4600 tpm ligt de 630 Nm ho­ge piek van de kop­pelk­rom­me, bij 6000 tpm be­reikt hij zijn top­ver­mo­gen van 466 pk en bij 6500 tpm meldt de li­mi­ter zich. Net als bij de Van­ta­ge kan de au­to­maat kie­zen uit acht ver­zet­ten, maar hij be­valt lang niet zo goed. Hij scha­kelt lang­za­mer, volgt hand­ma­ti­ge be­ve­len van de be­stuur­der traag op en maakt daar­om een on­ge­mo­ti­veer­de in­druk. Daar komt bij dat het ver­schil in toe­ren­tal­len bij het wis­se­len van de vier­de naar de vijf­de ver­snel­ling groot is. Dank­zij ci­lin­der­uit­scha­ke­ling neemt de Cor­vet­te (1 op 7,8) ge­noe­gen met min­der brand­stof dan de Van­ta­ge (1 op 7,5). En dat ter­wijl vol­gens de fa­brieks­op­ga­ven de Van­ta­ge het minst dor­stig zou moe­ten zijn.

Rij­ei­gen­schap­pen

As­ton Mar­tin brengt een mes naar een pi­stool­ge­vecht. Se­ri­eus spoi­ler­werk, car­bon­ke­ra­mi­sche rem­schij­ven, ra­ce­ban­den – ei­gen­lijk zou de Cor­vet­te de Van­ta­ge al­le hoe­ken van het Grand Prix-cir­cuit van de Nür­bur­g­ring moe­ten la­ten zien. Maar de As­ton Mar­tin

geeft zich niet zo ge­mak­ke­lijk ge­won­nen. Hij ge­bruikt zijn AMG-spier­bal­len om op het rech­te stuk in te lo­pen op de Grand Sport, die in boch­ten her­haal­de­lijk de voor­sprong pakt. On­danks zijn door­snee sta­len rem­men en ban­den voor straat­ge­bruik, slaat de As­ton Mar­tin geen fla­ter. Op de open­ba­re weg voel je je in de Cor­vet­te niet echt ver­bon­den met de au­to. Net als Goud­lok­je en de drie be­ren, valt er al­tijd wat te kla­gen: de ve­ring is te zacht in de Tour-stand en weer te hard in de Sport- en Track-mo­dus. De be­stu­ring kop­pelt te wei­nig te­rug en je zit niet ín de stoel, maar er­op. Op het cir­cuit – in het heetst van de strijd – ben je ech­ter te druk be­zig met rem­men en scha­ke­len om daar ook maar één se­con­de over na te den­ken. De As­ton Mar­tin is meer in be­we­ging en de au­to zit eer­der aan zijn li­miet. Zijn be­stu­ring is heel di­rect, maar niet over­dre­ven pin­nig. Na­tuur­lijk is de Van­ta­ge op de sla­lom geen par­tij voor de Ame­ri­kaan met zijn ex­tra bre­de rub­be­ren slof­fen. Zij be­zor­gen de Cor­vet­te veel grip en een mi­nus­cu­le rem­weg van 28,5 me­ter. Heb je wel eens een straal­ja­ger zien lan­den op een vlieg­dek­schip? Met een soort van rub­ber­band wordt het vlieg­tuig tot stil­stand ge­dwon­gen. Pre­cies zo voelt een nood­stop in de Cor­vet­te. Hij scoort het maxi­ma­le aan­tal pun­ten voor de sla­lom­snel­heid en voor de rem­test (warm). De Van­ta­ge heeft op zijn beurt de be­te­re recht­uit­sta­bi­li­teit en rij­vei­lig­heid. Zet de adap­tie­ve schok­dem­pers in de Sport+-stand en hij ligt op de weg als een vracht­trein op rails. Spoor­vor­ming in het as­falt deert hem niet. De Cor­vet­te wordt daar wel ner­veus van, ze­ker als er een spatje re­gen valt.

Mi­li­eu/kos­ten

Twee ton in eu­ro’s. Heb je on­der­tus­sen een fa­vo­riet ge­ko­zen? Dan gaat dit hoofd­stuk je niet op an­de­re ge­dach­ten bren­gen, want bei­de sport­cou­pés zijn grof­weg even duur. De As­ton Mar­tin Van­ta­ge heeft een ba­sis­prijs van 209.614 eu­ro en de Cor­vet­te Grand Sport in Com­pe­ti­ti­on-uit­voe­ring kost in Ne­der­land mi­ni­maal 180.263 eu­ro. Ver­vol­gens ben je 15.500 eu­ro ex­tra kwijt voor het Z07-pak­ket met die fe­no­me­naal pres­te­ren­de car­bon­ke­ra­mi­sche rem­men en dan schom­melt de to­taal­prijs even­goed rond de 2 ton. Voor het nieu­we mo­del­jaar staat een ge­li­mi­teer­de op­la­ge van de Grand Sport mét de pui­ke rem­men in de plan­ning. Of je daar­mee voor­de­li­ger uit bent, is nog niet be­kend.

Op de sla­lom is de Van­ta­ge geen par­tij voor de Cor­vet­te met zijn ex­tra bre­de rub­be­ren slof­fen.

De aan­drijf­lijn van de Van­ta­ge is on­o­ver­trof­fen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.